VERKAVELING in Denderwindeke bij overlijden van Gillis De Middeleer in 1679


Verkaveling in Denderwindeke op 8ste meerte 1679

Overledene : Gillis De Middeleer en Lucia Hondermerckx

Verdeeld in 4 staken

1) Joos De Voghel x Cathelyne De Middeleer   ( cavel A )

2) Gheeraert De Middeleer   ( cavel D )

3) Joos De Middeleer   ( cavel C )

4) de weesen Joosyne De Middeleer doen sy leefde getrauwt geweest met Jan Mattens  ( cavel B ) met Guilliam Van Berchem als deel vooght


De haeffelycke goeden van dit sterfhuys

Is te weten dat er geen meubilaire effecten sijn behalve een eyseren pot met een botervat en een sack dus hier memorie


DE ERFGRONDEN

1) een meers van 34 roeden 14 voet opt Rulenscot
          - oost Hendrick Somers
          - suyt Olivier Van Eesbeke
          - west Pr. Van Vrechem
          - noort den Dender

   en is een leen en gaat aldus naar de outsten hoir Gheeraert De Middeleer dus memorie

2) een partije thiendelant opt Stebbingevelt
          - oost Olivier Van Eesbeke en dhoirs Hendrick Vander Huecht
          - west Jan O en het gasthuysgoet van Ninove
          - suyt cloostergoet Beaupre
          - noort bovenste Stebbingevelt

     onder dese partije leyt 40 roeden leen de welcke moet volgen als deerste

3) een partije leen op de Vlierenpael
       - oost het gasthuysgoet van Gheeraertsberghe
       - west de straete
       - zuyt en noort Eloy Van Eesbeke

    is 60 roeden en 16 voeten

4) een leen op het Merrevelt groot 74 roeden
        - zuyt Pr. Van Belle
        - noort het cloostergoet van Vicoigne
        - oost dhoirs Jan De Bremaeker
        - west het Mespelterenvelt

 5) 133 roeden leen te Neuringen genoempt " DE RABEL "
         - oost Jan Vanden Broecke
         - zuyt huns ander erve
         - noort de beke
         - west Joos Van Wilderode

 6) 34 roeden 4 voeten leen op het Merrevelt
          - noort en oost Eloy Van Eesbeke
          - west Jan Vanden Broecke
          - suyt cloostergoet Vicoigne

7)  40 roeden en 12 voet thiendelant opt Walborrevelt
           - oost cloostergoet Ninove
           - west de Weduwe Joos Cools
           - zuyt den rewech
           - noort de weduwe en dhoirs Erasmus Callebaut

        geschat op 20 stuivers de roede

8) 124 roeden thiendelant opt Stebbingenvelt
           - oost het leen van Geeraert De Middeleer
           - west Jan O
           - zuyt gasthuysgoet van Ninove
           - noort het bovenste Stebbingevelt

        geschat op 25 stuivers de roede

9)  52 roeden thiendelant op Deyghen
         - oost Joos De Bremaeker
         - west Pr. Sovijn
         - zuyt Roelant De Bonte
         - noort het gescheede van Windicke en Pollaerde

        geschat op 26 stuivers de roede

10) 81 roeden 15 voet thiendelant in een veldeken te Neuringhen
        - noort en oost Matthijs De Ro
        - west Pieternelle De Vuyst
        - zuyt de keyts

       geschat op 15 stuivers de roede

11) een partije thiendelant en de behuysde stede met een meers daeraen te Neuringen groot 208 roeden
        - oost de strate
        - suyt Gillis De Mesmaker
        - west deselve De Mesmaker
        - noort den keyts loopende naer den Swellinck

        en belast met 2 cappoenen aen den Heer Buelens en aen Roelant De Bonte

        gepresen op 22 stuivers de roede met de boomen daerop staende

12) 51 roeden thiendelant opt Nederhoenderskot
         - oost en zuyt Roelant De Bonte
         - west den groenen wech
         - noort den wech

        is 18 stuivers de roede

13) 87,5 roeden opt Apelterenvelt
        - oost St. Jacopsgoet in Gent
        - west Arent O en het Armengoet deser prochie
        - zuyt dhoors Adriaen Crispeels
        - noort Joos Cools

        is 16 stuivers de roede

14) 197,5 roeden meers te Neuringen
          - oost dhoirs Bernaert Lemmens
          - west Mathijs De Ro
          - zuyt dhoors Jan Hevens
          - noort Gillis De Mesmaker

         belast met 1 gulden sjaers heerlijke rente aen de Pastoor van Windicke

         is 18 stuivers de roede

15) 100 roeden meers te Neuringen
         - oost Wed. Jacques Tibaut
         - noort de beke
         - zuyt het leen van Gheeraert De Middeleer

        is 30 stuivers de roede

16) 30 roeden meers te Neuringen
        - zuyt het Nederhoenderskot
        - west dhoirs Gillis Van Wilderode
        - noort het voorste leen

        is 15 stuivers de roede

17) 125 roeden 15 voeten thiendelant opt Groot Windickevelt
         - noort de Herrestraete
         - zuyt dhoors Joos De Brackenier
         - west Jooris De Sauter

         is 10 stuivers de roede

18) 112 roeden thiendelant opt Walborrevelt
        - oost derfgenaemen Pieter Coppijn
        - west het cloostergoet Ninove>
        - zuyt de rewech
        - noort de Zepe

        is 21 stuivers de roede

19) 74 roeden thiendelant opt Merevelt
         - zuyt Pieter Van Belle
         - noort het cloostergoet Vicoigne
         - oost dhoirs Jan De Bremaeker
         - west het Mespelterenvelt

         is 20 stuivers de roede


Jan Matten is te desen vercaveling niet gecompareert maar heeft verclaert aen den officier Joos Lippens tevreden te syn met synen cavel

Present : Pr. Vanden Abbeelen baljuw