18.11.1604 : de verkaveling van de erfgenamen Cornelis De Groote x Margriete Vanden Eetvelde

Voor ons Mathijs Raes bailliu , Geeraert Vierendeel en Guilliam Hondermerck scepenen van lande van Wedergrate syn gecompareert in propren persoone

1) Cornelis Roosen ende Jooris De Groote als particuliere vooghden van Peerken ende Adriaenken Buydens kinderen wylen Adam Buydens daer moeder af was Marie sGrooten dochter van wylen Cornelis De Groote daer moeder af was Margriete Vanden Eetvelde ter eene met de eerste kavel

2) Jooris De Groote broedere van Marie sGrooten

3) Ingel Hevens als in huwelyck hebbende Anneken sGrooten oyck sustere der voerste Marie ende Jooris

4) Pauwels De Groote broeder desselfs Marie , Jooris ende Anneken ten vierden

ende hebben sy onderlinghe met vriendelycke rypen rade en verdeeld in 4 cavels


1ste Cavel

1) 1/4de van de behuysde stede mette huyse schuere ende stallingen daer op staende groot omtrent 1/2 bunder in Denderwindeke ter Hellen welcke behuysde stede alsnoch is onverdeelt

2) 5 lynen maeymeersch op den Quaetbroeck
- Geert De Ro erve
- de diensten van Ninove erve
- metten eynde teghen den Dam

3) 1 bunder en 1/2 dw. lants op den Caelcauter  waar inne 1/2 dw. schooflant
- Geert Oo en Peeter Schoonjans erve
- Jan Uytenhove en Gillis De Roye en het cloostergoet van Vicoignien
- eenen eynde teghen den Sipdal
- anderen eynde teghen den groenen wech
en is belast met penninckrente

4) 3 lynen thiendelants op Schalckemvelt
 - Matheus Pardaens erve
- de goeden der kercken van Pollaer
- metten eynde sheeren straten

5) 1 dw. thiendelants opt Hoenderskot
- eenen eynder dhoors Joos Brysens erve
- anderen eynde teghen den groenen wech

6) 1 dw. schooflant wesende den 6de schoof opt Windekevelt
- dhoyrs Joncker Jan Beths erve
- Karel Lesserbosch erve en scheeren strate

7) 1 dw. schooflant wesende den negensten schoof opt voorste Windikevelt aen SCHOONE GODT

8) 3 lynen schooflant opt Meersvoerdervelt
- de goeden van de Ermen van Denderwindeke
- Guilliam Hondermerck erve
- metten eynde den wegh

9) 1 dw. schooflant op Dapelterenvelt
- beyde syden tegen Jooris De Groote erve
- een eynde teghen Joos Van Snick erve
- ander eynde Peeter Verckens erve

10) 60 roeden tiendelant opt Rietvelt
- dhoyrs Joncker Jan Beths
- Peeter Verckens erve
- eynde Hans De Doncker erve

11) 1/2 bunder half T. en half S. opt Mespelterenvelt
- dhoyrs Jooris Van Vreckem leen
- Olivier Vanden Broecke fs. Joos
- eynde cloostergoet Vicoigne

        belast aen den pasteur van Denderwindeke met 3 schellingen sjaers

12) 1/3 bunder schooflant opt Marienvelt
- Adriaen Vander Keelen erve
- ander syde en een eynde sheeren strate
- ander eynde Nicolaes Vander Beken erve

13) de helft van rente van 3 R. 16 schellingen sjaers van en uyt rente van 5 guldens ten laste van Pieter De Coninck

14) 3 lijnen meersch op den Roosenmeersch daer toe te leene gecomen es wylen Joosyne Buydens

Gedaen op 18 november 1604 met Geeraert Vierendeel en Guilliam Hondermerck schepenen


2de CAVEL is van Jooris De Groote

1) 1/4de van een behuysde stede ter Hellen groot 1/2 bunder , zie boven

2) 5 lynen maeymeersch in den Vyvermeersch
- voors. Jooris De Groote ander erfve
- ander syde den Effelteren
- eende eynde teghen sheeren strate

      belast met 38 stuivers en oneffen aen de priesters der kercke van Meerbeke

3) 25 roeden maeymeersch op den Quaetbroeck
- teghen de Muysenbeke
- ander syde de diensten van Nienove

4) 36 roeden meersch in den Muysenbeek
- Franchoys De Roye erve
- dhoyrs Adam Buydens erve
- eynde teghen het Roosenvelt

5)  1,5 dw. tiendelantop Waelborrenvelt
- sheeren strate int cautergat
- Pauwels De Groote erve
- eynde sheeren strate

en belast met penninckrente

6) 3 lynen tiendelant in DW. op Waelborrenvelt
- desselfs Jooris erve
- Ingel Hevens erve
- eenen eynde sheeren strate
- ander eynde Amandt De Dyn erve

7) 1/2 dw. tiendelant op den Effelterren
- het Waelborrevelt
- Jan Vande Perre erve
- eenen eijnde den rewegh
- ander eijnde teghen Hans Wasteels erve

8) 1 dw. schooflant opt Hoenderskot
- Anthonis Vander Muelen erve
- eynde teghen Cornelis Van Oostkercke erve

9) 1 dw. schooflant op Schuermansveldeken
- het Boschvelt
- eynde sheeren strate

10) 1 dw. tiendelant opt Meersvoerdervelt
- Jan De Vleeschouwer erve en dhoyrs Jooris Van Vrechem erve
- cloostergoet Vicoigne
- eynde sheeren strate

11) 3 lynen tiendelant op Meersvoerdervelt
- Wed. Adriaen Vanden Bempden erve
- dhoyrs Gillis Vanden Broecke erve
- eenen eynde cloostergoet Vicoigne
- ander eynde den wegh

belast aen den heere van desen lande met 2 schoutveertelen , 1/3de en 1/24ste deel van een schoutveertel evene , een vierendeel en half cappoens

12) 3 lynen tiendelant op Dapelterenvelt
- Geert De Ro erve
- Peeter Verckens erve
- eynde teghen het Ermegoet van DW.

13) 1 dw. schooflant opt Rietvelt
- Grietken De Groote haar leen
- Adriaen Vander Kelen erve
- eynde Joos Van Snick erve

14) 3 lynen lants in Wygaerdeken " wesende thiende vrye "
- voorste Jooris erve
- Sanders Vander Diest erve
- met beyde eijnden teghen sheeren strate

15) 5 lynen tiendelant op den Swellinck
- teghen den gruenen wegh leydende naer den Swellinck
- Seger De Breemaker erve
- eynde teghen den Vyvermeersch
- ander eynde Jooris De Groote ander erfve

16) 3 lijnen schooflant op Mespelterenvelt
- Franchoys Van Vreckem erve
- de voorste Jooris ander erve
- eynde aen Adriaen Vander Kelen erve

17) Rente van 3 pond parisis sjaers ten laste van Hector Rampelberch

18) 1/2 bunder en 25 roeden lants leen wesende op Mespelterenvelt
- eender sijde teghen den gruenen wegh
- ander syde teghen Franchoys Van Vrechem erve
- metten eynde teghen dhoyrs Adam Buydens leen

en is hier te leene gedaen de voerste Jooris De Groote

19) 1 dw. tiendelant opt Rietvelt leen wesende
- Hans Cautaerts erve
- eynde teghen Dapelterenvelt dweclk te leene gedaen es Griete sGrooten filia des voorste Jooris


3de Cavel is te lothe en te deele ghevallen Ingel Hevens

1) 1/4de van een behuysde stede groot 1/2 bunder ter Hellen , zie supra

2) 1/2 dw. meersch op de Weert in Pollaer
- Olivier Vanden Broecke erve
- Dermegoet van Pollaer
- eynde teghen Peeters De Quick erve

3) 3 dw. meersch in Pollaer geheeten " DEN NECKERSPUTTE "
- sheeren strate
- ander syde ende eynde teghen Jan Madoets erve

4) 1 dw. 25 roeden lant opt Waelborrenvelt
- Joos Van Snick erve
- Jooris De Groote erve
- eynde Amandt De Dijn erve
- ander eynde sheeren strate

Belast met 4 veertelen evene aen Gillis Vander Poorten


4de Cavel is te lothe gevallen Pauwel De Groote

1)  1/4de van een behuysde stede groot 1/2 bunder ter Hellen , zie supra

2) een onbehuysde stede in Pollae op Steenberch groot omtrent 1/2 bunder
- het Muelevelt
- sheeren strate
- eynde teghen Seger De Breemaker erve

3) 1/2 dw. meersch te Neuringen
- aen Henr. Evenepoel baillu van Meerbeke erfve
- Stoffels Van Eesbeke erve
- het straetken van Deygen
- metten eynde teghen Deygen

4) 1 dw. schooflant op den Caelcautere
- Hans Wasteels erve
- Gheert Oo erve
- eynde boven tegen Joos Van Snick lochtinck

5) 1/2 dw. tiendelant op Neyckenvelt
- de goeden der kercke van Nuwenhove
- Peeter Schoonjans erve
- eynde teghen den wegh leedende naer Neycken

6) 2 dw. tiendelant opt Waelborrevelt
- de goeden van de Ermen van Denderwindeke
- Jooris De Groote erve
- metten eynde teghen sheeren strate

7) 3 lynen tiendelant op den Ravenschot
- dhoyrs Adriaen De Cooman erve
- Jooris De Groote leen
- eenen eynde teghen de Moorsbeke
- ander eynde teghen Christoffel Van Eesbeke erve

  belast aen den heere van desen lande met een gans sjaers

8) 1 dw. schooflant opt Hoenderschot
- Gillis Van Wilderode erve
- Ermegoet van Denderwindicke
- eynde den gruenen wegh

9) 1/2 bunder schooflant opt Hoenderschot
- Pieter De Quick syn leen
- de goeden van de chartroosen van Heerne
- eenen eynde teghen sheeren strate
- andere eynde teghen den guenen wegh

10) 1 dw. schooflant op den Vlierenpael
- den kerckenlant van Denderwindicke
- Geeraert Vierendeels erve
- derder syde Zegher De Breemakers erve

11) 3 dw. schooflant en 1 dw. tiendelant op Dapelterenvelt
- Sanders Vander Diest erve
- het cloostergoet van Beaupre
- Joos Van Snick erve
- eynde aen Michiel Uytenhove erve

belast met een rente aen --------

12) 1/2 bunder schooflant opt Rietvelt
- en - eender eynde teghen Pieter Schoonjans erve
- eynde den gruenen wech

13) 1/2 dw. tiendelant opt Marievelt
- tcloostergoet van Heerne
- Gillis Lemmens meersch
- eynde het kerckengoet van Denderwindicke
- ander eynde het Mespelterenvelt

14) de helft van een rente van 3 guldens 16 stuivers ten laste van Pieter De Coninck uyt een rente van 5 Rijnsse daeraf den anderen helft heeft dhoyrs Adam Buydens

15) noch 1 dw. schooflant opt Wiendekevelt synde 9de schoof
- Geert De Ro erve
- Jans De Vleeschouwer erve

   " en dat in voldoeninge van syn haefgelt "

Op 18.11.1604 , present als vooren