VERKAVELING na het overlijden van wijlen Joos De Brackenier en wijlen Elisabeth De Beys

6 april 1679
 

Cavelinghe en verdeelinghe en dat in proffyte van :

1) Joos ,

2) Cornelis

3) Adriaenken weduwe wylen Geeraert Tibaut met vooght Jacobus Cools

4) de weese van wylen Anneken De Brackenier ghetraut gheweest met Merten Buydens by naeme Elisabeth Buydens met als voogd Jan De Ro burgemeester met Fiac Alert vooght paterneel van de weese


Eerste hoofdstuk

Schatting verricht op aanvraag van de hoirs Joos De Brackenier en Elisabeth De Beys door timmermans van style :

de huysinghen daer sy jegenw. in wonen , de schueren ende stallen gereserveert de camer , geschat op 160 guldens 17 stuivers

en de huysinghen ende hoepnaste ghenoempt Daude Smesse is gepresen op 209 guldens 1 stuiver

Onderteeckent den 4de april 1679

Handtekening van Pieter Van Belle , tmerck van Bernaert Van BelleTweede
hoofdstuk

1)  2 dw. 28 roeden leen binnen de prochie van Denderwindeke
               - noort de Cruepelstrate
               - oost huer selfs ander erfve
               - zuyt den broeckenmeersch
               - west den Stevelier                                                                             ( red. : " de stevelier " is een mij onbekend toponiem )

     gehouden onder den leene van den Baron van Wedergrate

     Waar inne te leene ghecommen is Cornelis De Brackenier by consente ende wille van synen broedere Joos De Brackenier

     Prys van alle de boomen , haut ende hoepstaecken staende opt voorste leen : 84 guldens

     Alle de huysinghe schuere ende stallingen daer sy jegenwoerdelyck inne woonen wel verstaende dat de cuecken met den voorvloer is staende op den erfgront ende de camer stallinghen met de schuere
     zyn staende opt voorste leen

    Wegens dit zijn de baljuw , burgemeester en schepenen zyn gevallen daccort over beter gedaen dan gelaeten

2) 1 dw. bogaert wesende eene huysstede
               - noort de Cruepelstrate
               - oost Jan Tibaut
               - suyt den broeckenmeersch
               - noort het voorste leen
 
        geschat aan 42 stuivers de roede : 210 guldens

        en de boomen ende hauten staende op de voorste bogaert : 42 roeden

3) 2 dw. thiendelant genoempt " den Stevelier "
              - noort de Cruepelstrate
              - oost het voorste leen
              - zuyt den Broeckenmeersch
              - west huer selfs ander erfve en Peeter Courteaux

         belast met 2 schoutveertelen evene en eenen cappoen aen den heere Baron

         geschat op 32 stuivers de roede met de fruytboomen erop staende : 320 guldens

         prys van de besaeythede daerop staende : 18 guldens

         prys van de boomen ende hauten op de bovenste partye : 87 guldens 10 stuivers

4) item 75 roeden maeymeersch paelende
              - oost den Stevelier
              - zuyt de Broeckemeersschen
              - West den Resch
              - noort Pieter Courteaux                                                                                        

              prys geschat op 2 guldens de roede : 150 roeden

              de boomen ende de hauten staende op de voorste partye : 64 guldens
                                                                               
                                                                                                                                                 - te lothe gevallen aen Joos De Brackenier -

5) een behuysde stede met de huysingen ende de hoepnast ( lees : de ast voor de hop ) ghenoempt den Haude Smesse ( lees : de oude smederij )
                - oost den keyts
                 - zuyt den Broeckenmeersch
                 - west hun selfs erfve ende Jan Tibaut
                 - noort de Cruepelstrate

       belast met 2 gansen aen den heere ende vijf pont was aende pastorye deser prochie groot 125 roeden

        prys aan 18 stuivers de roede : 112 guldens 10 stuivers

        alle de boomen ende hauten met de hoepstaecken op de voorste Haude Smesse : 95 guldens 10 stuivers

  - te lothe aen de weese Merten Buydens

6) 93 roeden 15 voet thiendelant opt Neyckenvelt
                  - oost ende noort Van Snick
                  - zuyt den wegh
 
          prys aen 30 stuivers de roede : 140 guldens 12 stuivers

          prys van de graenen daerop staende : 15 guldens

7) 95 roeden thiendelant op de Dasputte
                   - oost dhoors Jan Lambrecht
                   - west Joos Sterck ofte tgoet van Wiese
                   - zuyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch

       belast met vierendeel cappoens aen den heere van desen lande

       prys aen 25 stuivers de roede : 118 guldens 15 stuivers

8)  75 roeden 17 voet thiendelant opt Appelterrevelt
                   - oost Pauwel Bruylant
                   - west Jan Van Snick
                   - noort het Neyckenvelt

         prys aen 20 stuivers de roede : 75 guldens 17 stuivers

9) 125 roeden thiendelant opt Meerschvoordevelt
                     - oost Christoffel De Naeyer ende Jan Van Snick
                     - zuyt dhoors Jooris Ondermerckx
                     - west Jan Van Herreweghe
                     - noort de Herrestraete

         prys aen 26 stuivers de roede is 162 roeden 10 schellingen

10) 94 roeden 15 voeten schooflant opt Windickevelt
                       - oost Bruesegem
                       - zuyt den wech
                       - west de weduwe Gillis Van Vaerenberch
                      - noort het cloostergoet van Vicoigne

         prijs op 16 stuivers de roede : 75 guldens 4 stuivers

11)  1 dw. 44 roeden thiendelant opt Windickevelt
                     - oost dhoirs ander erfve
                     - zuyt dhoirs Cornelis De Sauter
                     - west de weduwe Adriaen De Sauter
                     - noort Gillis De Middeleer

         belast met 2 schoutveertels evene en 2 tournoisen sjaers aen den heere

         prijs op 25 stuivers de roede : 180 guldens

12) 1 dw. schooflant opt selve velt
                      - oost de straete
                      - zuyt dhoirs Cornelis De Sauter
                      - west weduwe Adriaen De Sauter
                      - noort dhoirs Gillis De Middeleer
                      
        prys 18 stuivers de roede : 90 guldens

13) 71 roeden thiendelant opt Windickevelt waarin ligt 30 roeden leen onder den heere van desen lande dwelck verschenen is bij Cornelis De Brackenier
                      - oost de diepe straete
                     - zuyt Vicoignegoet
                     - west Jan Van Herreweghen
                     - noort Guilliam Buydens

         prys 24 stuivers de roede : 85 guldens 4 stuivers

        nota bene : stond in het landboek vermeld als pacht van Sr. Anthoon Stevens , blijkbaar door de familie aangekocht .

14) een partije thiendelant op de Grooten Cortenbosch waerinne ligt 1 dw. schooflant
                        - oost de weduwe Van Bossuyt
                        - zuyt de groenen wech
                        - west Cornelis De Ro
        groot int geheel 140 roeden

       prys 20 stuivers de roede : 140 guldens

       prys van de besaeythede : 25 guldens

15) een partije 33ste schooflant groot 1 dw. 26 roeden 10 voet opt selve velt
                       - oost ende west Jacques Cools
                       - zuyt Pr. Van Bruesege

      prys op 30 stuivers de roede : 189 guldens 15 stuivers

16) 96 roeden thiendelant op deselve Grooten Cortenbosch
                         - oost dhoirs Gillis Vanden Broeck
                         - zuyt Sateroosengoet in Ghendt
                         - noort Christoffel De Naeyer

       prys op 20 stuivers de roede : 96 guldens 12 stuivers

17) eenen bosch op de paelende
                          - oost den clooster bosselken van Vicoigne
                          - zuyt Wed. Joos Roosen
                          - west de keyts
                          - noort de Grooten Cortenbosch

      groot 85 roeden en geschat op 25 stuivers de roede : 103 guldens 6 stuivers

      de boomen ende scheuten daerop staende : 28 guldens


       Totale waarde van gronden en de boomen : 3038 guldens 3 stuivers

Per kavel 759 guldens 10 stuivers en 3/4de stuiver


DERDE HOOFDSTUK : de penningen

Eerst : Adriaenken De Brackenier heeft geprofiteerd op haer haeffelycke penningen : 102 guldens 11 stuivers

Twee : de weese van Merten Buydens ende Anneken De Brackenier heeft geproffiteert : 100 guldens              ( ** redactie : Elisabeth Buydens zal huwen met Jacobus Michiels )

Drie : Joos De Brackenier heeft 82 guldens 1 stuiver

Vier : Cornelis De Brackenier heeft geprofiteerd : 104 guldens 1 stuiver

Ende aengaende dese voors. haeffelycke penningen sullen elckander van ghelycken ende opleggen


Item 2000 hoeppe liggende op den solder dwelck sy oock egaele sullen vercopen om de sculden te betaelen : hier voor Memorie

Item een breet ghewarrent laecken lanck zynde omtrent 70 ellen dwelck sy oock egaele sullen vercopen : hier Memorie                              

( Red. : wat betekent ghewarrent ? )

Item 23 pont soo weecken als vlassen gaeren dwelck sy oock egaele sullen vercoopen : Memorie                                                                           

( Red. : wat is weecken gaeren ? )

het verckensvleesch in de cuype sal verdeelt worden egaele : Memorie

Item te weten eenige cleyn meublen die beloopen tot 22 guldens 11 stuivers sal present Cornelis De Brackenier gehauden syn rekeninghe te doen 88 guldens geleent by wylent syne moeder aen Maximiliaen De Wever


Hierna volgen de opvallend mooie handtekeningen van :

Joos De Brackenier
Cornelis De Brackenier
Adriaenken De Brackenier

Vanden Abbeele ( de baljuw , red. )
Van Varenberch ( de meier , red. )
Jan De Ro ( de burgemeester )
Jacobus Cools

ook het merckteken van Jiaeck Alert ( de voogd van het weeskind van Merten Buydens en Anneken De Brackenier , red. )

Cornelis De Vleeschauwer