Tracker

VERKAVELING BIJ HET OVERLIJDEN VAN GILLIS D'HAUWER en ANNA SCHOONJANS


Anna Schoonjans overleden in juni 1715

Gillis D'Hauwer overleed op 27.04.1718

4 staken :

Maximiliaen D'Hauwer 28 jaar
Jaspar D'Hauwer 25 jaar
Jacques omtrent 23 jaar
Petronella omtrent 17 jaar

V.P. Jacques D'Hauwer
V.M. Jacques Schoonjans

 


A / De paternele erfgronden van de houder ( 3 partijen )

1) 338 roeden land en meersch int gehuchte te Steenhout
- oost sheeren strate
- suyt de weduwe Geeraert Weverbergh
- west deselve en het gescheede vn Vollezele
- noort Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen

is Xlant en is geprezen op 1 R / roede

( hierop stonden opgaande bomen tot 46 R )

2) 200 roeden land in Meerbeke bij Ninove int gehuchte te Nepe ofte Schoonvelt
- noort Jan Vanden Eijnde
- west den heere pastoor van Neijgen met sijn curegoet
- suyt Adriaen Walckiers
- oost Adriaen De Groote

geprezen op 14 S / roede

3) een rente van 3 guldens sjaars uitgaande op een deel van de behuysde stede van Sr. Frans Vanden Abbeelen in Neijgen liggende op de Hameijde

maakt in kapitaal 56 R , hierbij 3 jaar crois maakt 9 R


B ) Capittel van conquesten

1) een behuysde stede daar de houder jegenwoordelyck op woont int gehuchte te Linckebeeke groot 60 roeden
- oost Armengoet DW
- suyt de keijtse
- west de strate
- noort de beke

en is gekocht van Gillis De Quick

is geprezen op 24 S / roede voor de grond samen met de bomen daarop staende

de E.H. bestaende in een travalle , voorvloer , keucken , camer , coestal , schuere , verckenscot , hoeven , alles samen gepresen door Hendrick Van Belle en Jan De Cooman meester timmermans met de schauwe : 414 R 16 S

2) 100 roeden land op de Cleijnen Lietersberch
- oost Laureijs Bultrijs
- suyt de selven
- west dhoirs Pieter Maes in Oultre
- noort Jan Thienpont

geprezen op 15 S / roede , de bomen hierop geschat op 3 R

3) 112 roeden schoofland op het Huchtersvelt
- oost Pieter De Ro in Goijcke
- suyt Jan Lemmens
- west en noort Laureijs Bultrijs en Frans Van Lierde

geprezen boven het schoofrecht op 10 S / roede

 


C) Capittel van de patrimoine goederen van de overledene


1) 1/2 bunder land binnen de prochie van Kester op het Meerevelt
- sheeren strate
- suyt Joos Ghijs

geprezen op 18 S / roede , hierop de bomen tot 9 R

2) 100 roeden binnen de prochie van Oetingen op de Wittenberch
- noortt de strate
- suyt den heere van Steenhout
- oost dhoors Adriaen Herremans

geprezen op 20 S / roede

3) een rente van 1 R sjaars uitgaende op de goederen van Jeroon Borremans uit een meerdere rente van 12,5 R

DE ANDERE VOORDELEN VAN HET STERFHUYS

a) van Meten Van Hasselt in Oetingen over verschenen lantpacht : 12 R

b) van Jan De Cleir over arbeijt van smewerck : 1 R 6,5 S
c) van Eloij D'Hauwer over idem : 2 R
d) van Christiaen Langenhaecke over idem : 10 S
e) van Jaspar D'Hauwer idem : 5 R
f) van Pieter Lemmens idem : 2,5 R

g) van Jaspar D'Hauwer over de pacht van een weijde en lant : 9 R over jaar 1717

h) van Reijnier Pottair over landpacht par reste : 1 R

i) over de verkoop van 1200 pont hoppe is ontfangen de som van 20 R , hiermee zijn enkele kleine schulden betaald dus blijft nog over : 12 R

j) de verkoop van alle meubilaire effecten te weten

- huysraet
- smits halaem
- coijen
- vercken
- hoppestecken
- de groene graenen staende te velde
- slooren , caveren , haver en gedorsschen cooren en tatwe

dit alles zal door de hoirs gelijck gedeelt worden

k) de gereede penningen : 84 R 4 S 2 O

l) aan de kinderen competeert nog hun gerecht part en aendeel in de goederen achtergelaten bij Jan en Pieter D'Hauwer waarvan de voogd Jacques D'Hauwer het gebruyck en het usufruit tot alsnoch is hebbende , dit voorlopig voor memorie

Hierna volgt de verkaveling , de woonplaats en het woonhuis worden verdeeld tussen Jaspar en Maximiliaen D'Hauwer


KOMMEREN

1) schuld aan de zoon Jaspar D'Hauwer over geld dat hij had verdiend als dienstknecht en in bewaring had gegeven aan zijn moeder Anna Schoonjans : 12 R

2) aan Anna D'Hauwer huisvrouw van Pieter Nijs over 1 jaar landpacht : 7 R

3) aan Sr. Romanus T'Kint over reste van settingen voor jaar 1717 : 2 R

4) aan de pastoor over het doen van de uitvaart en daarna over een gezongen mis : 9 R

5) aan Joos Van Heghe over pacht van een weide : 2 R

6) vacaties voor deze SvG

- aan baljuw Pieter Vanden Abbeelen : 3 R
- aan burgemeester en schepenen idem : 3 R
- aan greffier idem : 3 R

7) aan Hendrik Van Belle en Jan De Cooman over het prijsen : 2 R

8) aan de procureur Vanden Abbeelen en aan Christiaen Baeyens over het schrijven en adjusteren van dese cavelinghe : 4 R 16 S

9) aan Adriaen Vierendeel tot DW over verhaelde winckelwaeren : 6 R 16 S

10) over het zegel voor deze verkaveling : 3 R 3 S


Present op 23.05.1718 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lieven Mertens , Michiel Rockelé , J. Lemmens

Ook de 2 voogden Jacques D'Hauwer en Jacques Schoonjans evenals de 2 meerderjarige zonen ondertekenden deze staat van goed


BIJLAGE

De venditie werd afgesloten op 31.12.1718 en overgegeven door de meier Joannes Vander Mijnsbrugghen

De opbrengst was 248 R 13 S

Het " wijngelt " was 2 stuivers / gulden dus : 23 R 10,5 S

Ontvangst is dus : 272 R 3,5 S