LIQUIDATIE en VERKAVELING bij overlijden van Gillis Cools fs. Pieters en Jenneken Pardaens fa. Geeraerts die hertrouwde met Jan De Mol

Datum : 04.11.1676


Zij x2 met Jan De Mol haeren tweeden man , geen kinderen uit dit huwelijk


De kavel van de kinderen van wijlen Gillis Cools

Drie kinderen uit het eerste huwelijk :

1) Gideon over zichzelf

2) Maria Cools jonghe dochter oud 24 jaar met Jacobus Cools bij haer vercooren vooght

3) weese kindt van Anneken Cools geprocreeert bij Cornelis Verdonck  te weten Adriaen Verdonck oud omtrent 14 jaar , met de vader als vooght en Gideon Cools als vooght materneel


De kavel van wijlen Jan De Mol

Voor wijlen Jan De Mol zijn erfgenamen te weten  :

Anthonis De Neve als in huwelyck hebbende Elisabeth Vande Guchte dochter van wijlen Cathelijne De Mol en

hem sterck maeckende over sijn medehoirs van wijlen Jan De Mol

BIO

VOOR DE FAMILIE DE MOL zie een verkaveling van deze familie


De kinderen van wijlen Gillis Cools zullen betalen aan de hoirs Jan De Mol de som van 8 pond groot vlaems

Present :

Jan Van Varenberch meier

Cornelis De Ro en Abraham Van Eesbeke scepenen op 04.11.1676


DE LEENGOEDEREN UIJT DE STAAT VAN GOED GETROCKEN

1) een leen te weten een maaimeers binnen Denderwindeke op den Quaetbroeck leen van Wedergrate
               - oost Frans Roelofs
               - west den Armen van Denderwindeke
               - aboutans jeghens tgoet van Jan Van Varenberch

    groot 125 roeden

2) een leen van 150 roeden op de Biest ook leen van Wedergrate
             - oost dhoirs Mathijs De Ro
             - west Frans De Poortere
             - suyt Jan Buydens
             - noort Barbara Uytenhove

3) een leen groot omtrent 2 bunder in Zamberghen leen van den hove van Zamberghen bosch wesende
             - oost de prochie van Denderwindicke
             - west leen van Dheer Pieter De Groote

De lenen gaan naar Gideon Cools mits hij zal " verderden "


DE ERFGRONDEN VAN WIJLEN GILLIS COOLS VOLGENS DE STAAT VAN GOED VAN 7 MEI 1654

1) de behuysde stede daer de overledene op ghewoont heeft binnen DW. genaempt " THOF TER BIEST " groot 2 bunder 65 roeden waerinne 1 dw. cheijns van de pastorij van Oetingen , cheijns van 99 jaer

NIET VERDER BEWERKT


Red. : Gideon Cools verhuist naar Appelterre , bij zijn overlijden aldaar wordt een staat van goed opgemaakt