Tracker

VERKAVELING bij overlijden van Adriaen Bruylant en Clara Maes , opgesteld in 1642


Op heden 20.01.1642 zijn gecompareert

1) Pauwels
2) Adriaen
3) Jooris
4) Beycken minderjarig
5) Berlindis minderjarig
6) Anna x Guilliam Vanden Plassche


DE GOEDEN VAN WIJLEN GILLIS DE COOMAN DIE OP DE KINDEREN VAN WIJLEN ADRIAEN EN CLARA MAES ZULLEN SUCCEDEREN

De goederen hun competerende en in tochte gehouden door Adriana Van Belle die gehuwd is met Gillis Buydens en voordien weduwe was van Gillis De Cooman haar eerste man

Dit alles volgens de metingen door diverse landmeters en in de prijsije gedaan door Peeter Coppijn , Jooris De Groote en Anna Maes lantmannen

1) stuck Xlant op de Schipstoel groot 97 roeden
- oost en dreve loopende naer het Gewat
- zuyt hun selfs erve
- west mette helft van de gracht
- noort Adriaen Maes cavel

is geprezen op 36 S / roede en de boomen op 20 S

C verwerft de oostsijde sonder de boomen
D verwerft de west sijde met alle de boomen

2) een etteweijde genaempt " den Driesch " groot 150 roeden
- oost Gillis Buydens
- suyt sheeren strate
- west Pauwels De Dijn
- noort Jan Cooremans stede

geprezen op 3 R / roede en de boomen op 17 R en belast met penninckrente aan de heer van ter Rijst : 467 R

3) stuck lant op de Techem groot 221 roeden
- oost Sinte Lambrechtsbosch
- suyt Pieter Sterck
- west de Cuypbosch
- noort de Armengoet van Ninove

belast met 4 veertels cooren aan de Armen van DW en deze last wordt afgetrocken ten penninck 24 maakt dus 72 R ( dus een veertel was 15 stuivers ) en is geprezen op 442 R verminderd met 72 R maakt : 370 R

4) een partije Xlant int Veldeken groot 67,5 roeden
- oost de wederhelft toebehoorende Adriaen Maes
- zuyt den Techem
- west deselve hoirs
- noort het gheleghe

geprezen op 2 R / roede en de bomen op 4 R , is belast aan Jan Ondermerckx met penninckrente

5) partij Xlant opt Roosenvelt groot 50 roeden en is leengoet
- oost Gillis Buydens
- suyt Adriaen Cardoens en " den Ninofschen voetwegh "
- west Adriaen Maes zijn leen
- noort Jan De Doncker

6) een meersch in Pollaerde genoempt " den Ronnemeersch " rontomme in zijne haeghen groot 1/2 bunder
- oost de Cappelrije van Pollaerde
- zuyt den Lietersmeersch
- west den pacht van Brussel
- noort de Pollaermeersch

geprezen op 4 R / roede , de boomen op 9 R en een eecxken dat gecapt is in de noortsijde en is samen 809 R

Wordt in 2 delen verdeeld tussen A en B

7) 1 dachwant Xlant opt Roosenvelt
- oost Jan De Doncker erfve
- suyt de Ninofschen voetwech
- west Adriaen Maes
- noort de Quaetbroeckmeersschen

geprezen op 36 S / roede en gaat naar E

Totale waarde van dit artikel is 2351 R 12 S en moet gedeelt worden in 6 delen en maakt elk 391 R 17 S 4 denieren

en hierop rust een rente van 6 R sjaars aan dhoyrs Hendrick Vander Hucht die deselve hoirs samen zullen dooghen ofte aflegghen

Aengaende de lijfrente van 6 R sjaars aan Adriaene Van Belle beloven de hoirs samen te betalen


DE GOEDEN VAN WIJLEN CLARA MAES HUN MOEDER DIE ZIJ GEPAERT ENDE GEDEELT HEEFT JEGENS ADRIAEN MAES HUN OOM

Dit volgens de verkaveling van december 1627

1) de behuysde stede met huys ende vleughe ( ! ) daerop staende te Roost
- oost tegen de Steenbeke
- zuyt het Veldeken
- west Jan De Doncker
- noort sheeren strate

dat met de fruytboomen daerop staende en is groot 90 roeden en belast aan Jooris De Groote de oude met 2 cappoens sjaers en met cleene penninckrente aan Jan Ondermerckx en is geprezen op 4 R / roede en de boomen tot 12 R dus 372 R docht de bomen gaan naar kavel F dus bleef 360 R

De cappoenen werden gerekent den penninck XXIV en is dus 36 R en werden gerekent en dus wordt de waarde 324 R

( redactie : de kapoen werd geschat op 15 stuivers )

Het huis is geprezen op 132 R en gaat naar kavel A

De vlueghe ofte duijvekeet staende op de voorste stede is geprezen op 24 R , gaat naar F

2) stuck Xlant op de Effelteren groot 1 dachwant
- tegen de rewech
- oost Pauwel De Dijn
- noort Jooris De Groote
- zuyt het Walborrevelt

geprezen op 42 S / roede en belast aan de heere van ter Rijst met cleijn penninckrente

3) een partij lant genoempt " het Opperste Veldeken "
- oost sheren strate
- suyt den bosch
- noort en west Adriaen Maes zijn leenen

groot 190 roeden en geprezen op 2 R / roede en de plantsoenen op 2 R , gaat naar D

4) partij bosch
- noort het voorste Veldeken
- ziut en west den bosch van Mr. Pieter Minne
- osot sheeren strate

groot 90 roeden en geprezen op 24 S / roede en de boomen op 16 R 4 S en de helft van de schueten op 9 R is samen 133 R 4 S en gaat naar D

5) partije gelegen in het Veldeken genoempt den Hoppelochtinck groot 80 roeden
- zuyt dhoirs Stoffel Cooreman hun stede
- west het Bunder
- noort de Beverlinck
- oost Adriaen Maes

belast aan Jooris De Groote met 1/2 cappoen en met 9 denieren parisis sjaars waarin Adriaen Maes moet dogen de helft

De prijs is 36 S / roede en de boomen op 18 R en gaat naar E

6) partije Xlant in het Veldeken
- suyt den Techem
- noort het gheleghe
- oost de partije die Gillis Buydens is gebruyckende

groot 67,5 roeden en geprezen op 42 S / roede en de boomen op 8 R en belast met penninckrente aan Jan Ondermercx en gaat naar E

7) 50 roeden maeymeersch in Pollaere op de Weerdt
- dhoyrs Jacques Holmans erfve
- dander zijde het wederdeel van Adriaen Maes
- deen eynde teghen de Ghenst
- dander eijnde de Weduwe Guilliam Vanden Bossche

is belast met de helft van 1/2 cappoen aen den heere van LvW en is geprezen op 4 R / roede is dus 200 R en hier afgetrocken 4,5 R  ( opnieuw is kapoen 15 stuivers )

8) het vierde paert van 1 dachwant bosch in Sinte Lambrechtsbosch
- west de Techem
- noort de Armen van DW

en is geprezen op 9 R


DE CONQUESTEN GEDAAN DOOR ADRIAEN BRUYLANT EN HUN MOEDER CLARA MAES

1) stuck Xlant in Pollaere op de Neercauter groot 112 roeden
- tegen goet van clooster van Beauprez
- oost het wederdeel toebehoorende Laureijs Sennij en Jan Loesterman
- eijnde boven aen de rewech

geprezen op 48 S / roede , gaat naar B

2) partij Xlant opt Walborrevelt groot 70 roeden
- zuyt sheeren strate
- oost en west Jooris De Groote
- noort het gasthuysgoet van Ninove

belast met cleene penninckrente aan Jooris De Groote de aude en geprezen op 42 S / roede , gaat naar B

3) partij weijde of thiendelant te Roost int Bunder gelegen groot 90 roeden
- oost de Hoppelochtinck
- noort het wederdeel
- suyt de stede van Pauwel De Dijn
- west deselven Pauwel De Dijn

belast met penninckrente aan de heere van ter Rijst en is belast met de helft van een rente van 4 R sjaers aen Jan Pleck baljuw van Nuwenhove compt alhier dus 2 R sjaars

prijs is 34 S / roede en de boomen met jonge plantsoenen op 9 R

4) een partije ettemeersch groot 100 roeden in " de Dobbelere " paelende tegen het wederdeel toebehorende Laureijs Sennij belast met penninckrente aan de heer van ter Rijst en met een jaarlijkse rente van 6 R 5 S aan Joos De Clerck

is geprezen op 4 R / roede en de boomen op 41 R , gaat naar F


Ondertekend door Pieter De Cueleneer en Gillis Vanden Broecke

Ook ondertekend door Pauwels Bruylant , Joris Bruylant , Adriaen Bruylant tekent met een merck , Guilliam Vander Plassche tekent met een merck

Present : de baljuw D'Hanins en de klerk De Fraye , gedaan op 11.03.1642