Tracker
VERKAVELING van wijlen Jooris Bruylant en wijlen Martijncken Cools gedaen in 1720

En dit van alle de erfven geconquesteert in hun staende huwelyck
 

Inleiding :

De enige overlevende zoon van Jooris uit zijn 2de huwelijk namelijk Jan verwerft de volledige vaderlijke successie

De 5 kinderen die bij het overlijden van Martijncken Cools in leven waren erven de moederlijke successie

Van deze 5 kinderen is één kind vroegtijdig overleden en bleven er slechts 4 kinderen voor de successie van de moederlijke zijde

Van de 4 overlevende kinderen is echter Philips Bruylant " uytlants is vertrocken voor meer dan 21 jaeren " en aldus wordt er slechts tussen 3 kinderen uit dit eerste huwelijk verdeeld


Gegevens uit het landboek


1)  een stuck lants op den Effelteren groot 112 roeden
- oost cloostergoet Beaupre
- zuyt Pauwels De Dijn

Deze partije bleek bij erfenisse van 06.05.1684 geweest te sijn binnengecocht bij Pieter Bruylant dus wordt de selve gelaeten ten behoefve van de selven Pieter emmers syne hoors

Geen schatting van de prijs gemaakt

2) een stuck lants op Walborrenvelt genoempt " de Merrelputte "
- oost de weduwe Adriaen Cardoen
 - west de weduwe Pauwel De Dijn

is 112 roeden a 15 stuivers de roede : 84 guldens                                                                                                                                                                        

3)  een stuck lants geleghen in " Drij Dachwant "
- oost de weduwe Jan Van Eesbeke
- west Jeronimus Van Impe
          
is groot 76 roeden a 12 stuivers de roede , geprezen opt sterfhuys de roede 45 guldens 12 stuivers                 

4) stuck lants op den Hoijsleyts
- oost de Cuypbosschen
 - suyt de weduwe Jan Van Eesbeke

is groot 60 roeden a 10 stuivers de roede : 30 guldens                                                                                                                   

5) een stuck lants opt Roosenvelt
- oost dhoirs Maria Buydens
- west dhoirs Pauwel Bruylant

is groot 140 roeden geprezen op 12 stuivers de roede : 84 guldens                                                                            

6) stuck lants op het Roosenvelt
- oost Jan De Doncker
- noort de Muysenbeke

is groot 175 roeden

Doch de helft is leen , dit leen " is onverleth tot naerder ondersoeck "  dus hier 87,5 roeden a 12 stuivers de roede : 52 guldens 10 stuivers    

7) een partije lant op den Schipstoel
- oost syn selfs erfve
- west het losgat van de Parremeersschen

is groot 50 roeden , gepresen op 11 stuivers , met de boomen ende den hautwas daerop staende : 45 guldens                                                               CAVEL A / naar cavel D /

8) partije meersch ende lant op de Schipstoel
 - noort het Ruelenscot
- west de weduwe Christiaen Vanden Eynde

is groot 75 ( 75 doorstreept , daar onder : 45 ) roeden doch dese partije is leen en wordt aldus gelaten met " verderdinge "  bij de leenhauder Jooris Bruylant fs. J. ( Jooris of Jan , quasi onleesbaar )                                                

9) een stuck lant genaempt " het Bundere "
- oost Guilliam De Donckere 
- noort den voetwech loopende naer Ninove
- west de weduwe Pauwel De Dijn

groot 182 roeden a 20 stuivers het dachwant : 91 guldens

De oosthelft naar kavel A
De westhelft naar kavel B

Is te weten dat dit stuk land is verkocht aan Pieter Cardoens voor de helft van de uytgestoken prijs en krijgt kavel B in ruil het artikel 3

10) partije bosch in Sinte Lambrechtsbosch
- oost dhoors Frans Cautaerts
 - west de heerendiensten van Ninove

is groot 90 roeden en is gepresen op 24 stuivers de roede dat sonder den hautwasch en boomen : 108 roeden                          

11) 128 roeden lant op den Techem
 - oost derve Merten Botermans
- west Christoffel Du Pongh

a 20 stuivers de roede : 128 guldens                                                                                                                                                         

12) de hofstede van de voorste Jooris met een meers daeraen gelegen int gehucht te Roost
- oost Geert Cieters
- west Jan Verckens
 - noort destrate

is groot 208 roeden 10 stuivers

Deze hofstede is verkocht geweest dus hier voor Memorie

13) een besloten veldeken te Roost
 - oost den cloosterbos van Nienove
- west Jan Verckens
- noort syn selfs erfve

groot 250 roeden

is ook ten dele vercocht bij decrete en blijft slechts 110 roeden " niet mede gedecreteert "
 - noort de straete
- west Jan Roosen
- suyt het cloostergoet van Nienove
- oost dhoirs Sieters

gepresen op 30 stuivers sonder de edificien van huysingen : 165 guldens                                                                                                    CAVEL B


Totale somme : 924 guldens 2 stuivers

Komt voor de vaderlijke zijde op de helft

Komt de moederlijke zijde voor de 5 ( doorstreept : 4 ) staken te weten 462 guldens 1 stuiver

Dus voor elke staeck van de moederlycke syde 115 guldens 10 stuivers , daar Philips Bruylant uytslants is vertrocken 3 staecken en elck 154 guldens


CAVEL B is te lothe gevallen de weesen van Jan Bruylant fs. Jooris en verwerft de vaderlijke hoofdstaak en heeft de artikels 5 , 9 , 11 en 13 en aldus te veele 5 guldens 19 stuivers die hy moet betaelen aen de hoirs van de moederlycke syde
 

CAVEL A is de moederlycke syde , wordt verdeeld tussen CAVEL C , CAVEL D , CAVEL E

De moederlijke staken :

1) Pauwel Bruylant met consoorten de cavel C

2) Pr. Bruylant en consoorten de cavel D

3) dhoirs Marie Bruylant den cavel E


Gedaen bij Pr. Vanden Abbeelen bailliu , Sr. Gabriel Vande Vijver burgemeester en Sr. Michiel Rockelé schepenen in 1720


Redactie : bij het overlijden van Jooris Bruylant , kleinzoon van Jooris en Martijncken Cools , was er nog geen duidelijkheid omtrent het bezit van de 2 partijen leengrond , zie de staat van goed uit
1716

Redactie : de persoonsnamen die gebruikt werden bij de verkaveling zijn deze die gebruikt werden bij de staat van goed bij het overlijden van Martijncken Cools dus niet in 1720 maar in 1668