STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN NICOLAES VRANCX echtgenoot van CATHELIJNE EELINCKX


Nicolaes Vrancx overleden op 18.06.1690

Cathelijne Eelinckx houder gebleven met 3 kinderen te weten 3 kinderen :

Jan oud 10 jaar

Catherine oud 8 jaar

Anneken oud 6 jaar

V.P. : Hier is aangesteld geworden Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts over Niclaes De Coster

Voogden materneel over alle wezen zijn Laureijs Biltrijs ( over de kinderen van 1ste huwelijk ) en Jan Elincx


De weduwe zal in 1691 hertrouwen met Judocus De Maelder ( deze familienaam is mogelijks niet de courante vorm  )

Nota : in de breedte van 1715 staat ze de weduwe Judocus De Mulder vermeld

De dochter Catharina zal huwen met Guilliam Vande Voorde en ze blijft op de hofstede

Nota bene : Uit zijn 1ste huwelijk had Nicolaes Vrancx 4 weeskinderen waarvan er nog 3 in leven zijn met name Pauwel en Antoon en Merten Vrancx


A. / De meubilaire effecten

Prijsije gedaan door Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts en Abraham Van Eesbeke

1) botervat , saencuype , melck heemer enz. : 3 guldens 5 stuivers

2) 2 eyseren potten , ketel , scharrebert enz. : 3 guldens 5 stuivers 

3) bijl , braecke , cnappe , vleeschblock enz. : 3 guldens 1 stuiver

4) een bedde , hopelinck , saerge , een paer slapelaeckens enz. : 3 guldens

5) 8 stucken verckensvleesch , 2 hespen , 9 stucken boter , een partiecken viersmaute : 9 guldens 19 stuivers

6) een deel gezwinghelt en deel ongezwinghelt vlas , ghenacpt ende onghecnapt en omtrent 5 pont ghesponnen gaeren als een heckel tsaemen : 19 guldens

7) een deel ghedorsschen cooren , hoy en omtrent de 200 stroy : 49 guldens 16 stuivers

8) 600 hoppe a 5 guldens 15 stuivers de 100 : 34 guldens 10 stuivers

9) het mes ligghende in den hove en in de braecke van tjaer 1690 op 4 dw. 19 roeden is geestimeert jeder dachwant op 8 voeren compt over een derde in advenante van 25 stuivers de voer : 14 guldens 17 stuivers

10) ghecapte als onghecapte boomen ligghende int sterfhuys als tgene ligt in de Coijweede van Cornelis D'Hauwer : 25 guldens 15 stuivers

11) 500 hoppestaecken soo in de stede van den overledene als in de hoplochtinck te Rijst gepresen samen met de hoppe op de staecken en omtrent 200 gesaegt bert : 100 guldens

12) 3 coeybeesten en een vercken : 88 guldens 8 stuivers

13) een deel groen vlas op omtrent 150 roeden en omtrent 55 roeden haver : 42 guldens

14) het schaerhout in een partije broeck in den Sluysenmeersch groot omtrent 190 roeden en is pacht van de abdije van Vicoigne : 175 guldens

15) de besayeyt van omtrent 6 dw. en 75 roeden besaeyt met cooren daer inne 50 roeden besaeyt met terwe geschat jeder dw. op 24 guldens is : 162 guldens

16) een partijcken groen clavers staende op het Steenhoutvelt : 5 guldens

17) item is dit sterfhuys noch te goet over rest van hoij : 20,5 guldens

18) item noch deel oudt lijnwaert enz. : 3 guldens

19) de houderigge zegt noch te hebben 100 guldens " in gerede penningen "

20) den tommaert staende te wassen op 2,7 dw. : 11 guldens

Alle voordeel is samen 943 guldens 16 stuivers


DE COMMEREN

1) over settinghen aen diverse personen : 16 guldens 4 stuivers

2) over achterstel van pacht tot en met Kerstmis 1690 aen diverse personen :  70 guldens 19 stuivers

3) schuld over " het coeygelt " : 36 stuivers

Somme van schulden : 88 guldens 19 stuivers


ARTIKEL VAN DE CONQUESTEN VAN HET STERFHUIS

En artikel :

 een partije schooflant op het Waterleevelt
         - oost dhoirs Jan Cardoens
        - noort de Boschweyde

    groot 150 roeden


ARTIKEL VAN DE PATRIMOINE GOEDEREN

1) een behuysde stede int quartier te Nedersteenhout
             - oost de Diepenbroeck
             - west het Veewautersblock
            
     groot omtrent de 3 dw.

2) een partije schooflant op het Waterleevelt met 46 roeden tiendelant
             - oost Jan Van Rewech
             - west de strate

    groot 116 roeden

3) een partije schooflant opt selve velt
              - west dhoirs Jacques Van Bossuyt
              - oost J. Crispeels

    groot 30 roeden

4) een partije schooflant opt Brucxken
            - oost Cornelis - - -
            - west den heere van Steenhout

deze partij was 77 roeden groot in 1676 bij de staat van goed bij overlijden van de 1ste vrouw


Gedaen op den 25st juli 1690

Present :

Pieter Vanden Abbeelen bailliu in 1690

Schepenen :
Gillis De Ro en Christoffel De Ro