STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Anna Van Wichelen die overleed op 01.03.1695


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Anna Van Wichelen die weduwe was van Pieter Cardoens

Houder is Pieter De Smet , " houder gebleven ten tweeden bedde van Anneken Van Wichelen "

Alsnog in leven zijn

1) Marie
2) Pieter
3) Adriaen
4) Jenneken Cardoens kinderen van het 1ste bedde

5) Catharina De Smet enig kind van 2de bedde

Voogd paterneel over de kinderen van het 1ste bedde is Joos De Quick

Voogd materneel : bij non comparitie Adriaen Van Wichelen


BATEN

1) een swarte merrie van 7 jaeren : 120 R

2) een swert ruyn peert : 100 R

3) 2 coeijen , een volle versse , een calf van 1 jaer , een jonck calf : 100 R

4) 2 verckens : 19 R

5) 2 hinnen : 24 S

6) met mes in den hove met het stroij daer by liggende van de mijte : 15 R

7) een deel gesaeght hout dienende tot een nieuwe schauw en 2 bloccken van een . . : 12 R

8) het coorenstroij in de schuur ofte logie tot 800 aan 2 R / 100 : 16 R

9) een deel kaf en een reste hoij : 20 S

10) 5 biertonnen : 3 R 12 S

11) 2 eemers , 1 cuijpe , botervat , dranckeemer , taeffel , een vat : 5,5 R

12) een vleescuype , een block , een moille , een witte schapraije , 2 witte kisten , 3 stoelen , 1 veertel , een wan , een wiegemanne , het spennewiel : 10,5 R

13) 2 ijseren potten , een ketel , een bijl , schippe , hauwmes , rooster , hangeneijser , brandelaer , strijckijser : 4,5 R

14) 3 tinnen schotels en 3 taloiren , 3 melckteelen en erden potten : 4 R 6 S

15) een bedde , huppelinck , 2 slapelaeckens , een wercken saerge : 12 R

16) omtrent 8 sacken gedorschen graen a 17,5 S / veertel : 56 R    ( een zak is 8 veertels )
17) 10 veertels geerste a 11 S / veertel : 5,5 R

18) 27 ellen lijnwaert : 7,5 R

19) het lijnwaert en de cleederen van de overledene worden gelaten aen de voorkinderen

20) een waegen : 30 R
21) een ploeg en egde : 8,5 R

22) omtrent de huysingen

de houder geeft te kennen dat de prijs van de huijse staende het 1ste en 2de huwelijck gemaeckt op de afgebrande stede van wijlen Peeter Cardoens eerste man van wijlen Anna Van Wichelen daervan de proprietijt toekomt aen de weesen van het 1ste bedde volgens de SvG gemaakt in 1692 bij het overlijden van Pieter Cardoens en dat er proces was tussen de voorste Pieter Cardoens en de vrouwe van de Ospitaele van Ninove over een bezette rente van 18 R die sij heffende is op de voorste stede en erfve verklaart de houder deze huysingen voor : memorie

23) alle de patrimoniele goedingen in de SvG van jaar 1692 , hieromtrent pretendeert de houder niets behalve het recht van beternisse en de vervoetheden dus ook voor memorie

24) de vervoetheden zijn :

- 240 roeden op Roosevelt , 84 roeden op Apelterenvelt , 200 roeden op Walborrevelt , 200 roeden in de lochtinck , 51 roeden op den Effelteren , 45 roeden op het Neyckenvelt , dit alles over labeur en saeijen : 51 R 1 S

- een bunder mesvette daerinne gevoert en dit aan 9 R / dw dus hier : 36 R

- derde vette van een bunder op Meyersvelt en 232 roeden op den Rotbos : 18 R 16 S

- labeur op diverse partijen : 7 R 18 S

25) de hautwas in de Geuvensbosch : 25 R

26) item 70 roeden pacht vn Vicongne : 7 R

27) item de tronck op de boomen en haegen : 6 R

Totaal voordeel : 683 R 7 S


COMMEREN

a) de croisen van  renten

1) aan Frans Levecq 2 jaar crois van rente : 30 R

2) aan de vrouwe prieure van het clooster van Ninove over crois van rente : 25,5 R

3) aan het hospitaal van Beaupre over " solder huere " : 6 R     ( lees : huur van de zolder )

4) aan dhoirs Jooris Vastersavonts over crois van rente van 3 R 12 S sjaers : 10 R 16 S

5) aan heer van LvW over achterstel van heerlijke rente : 12 R

6) aan dheer Pieter De Groote over achterstel van heerlijke renten en verdinghden schoof en over verhef van leenen : niet ingevuld

b) de pachten

6) aan de ontfanger van Vicoigne over pacht van thiende : 5 R

7) aan Philips Mertens over 2 jaar pacht van de Roosenmeersch : 7 R

c) de zettingen

8) aan Cornelis De Maeseneer over zetting van 13 R / bunder : 4 R

9) aan Vincent Van Heghe over zetting van 13 R / bunder : 51 R 17 S

10) aan Jan Baptiste Lemmens over zetting van 7 R / bunder : 12 R

11) over coegelt en maelgelt : 4 R

d) ander kommers

12) aan de meier Van Varenberch over salarissen : 8 R

13) aan de heere van Steenhout ofte sijnen bailly Jan Franchois over koop van haut : 33 R 6 S

14) over een obligatie ten proffijte van de baljuw die stond bij de mali van de vorige SvG bij overlijden van Pieter Cardoens die nu is betaald dus heeft de houder hiervoor recompensie over de helft : 22,5 R

15) recompensie voor de houder over betaalde proceskosten : 24 R

16) en aangezien er in de vorige SvG meer kommer was dan baten tot de som van 67 R 19 S soo wordt alhier recompensie gedaen tot de helft : 33 R 19,5 S

17) schuld aan Jan De Roy over verdiende arbeyt : 2 R 8 S

18) aan de Armmeester van Pollaer over half veertel coorens : 10 S

Omtrent de contributies van de jaren 1693 en 1694 : deze moeten alsnog ommegesteld worden en dit over de breedte van 7,5 bunder

19) aan Augustijn Maesfranckx tot Nieuwenhove over contributiesettingen : 8 R

20) aan Vincent Van Heghe over settingen : 11 R

T.K. : 320 R 16 S

Present : de houder , Adriaen Van Wichelen broeder van de overledene en voogd materneel van het 1ste en van het 2de bedde , Joos De Smet als V.P. van het kindje van het 2de bedde en Joos De Quick V.P. van de kinderen van het 1ste bedde

Omtrent de huysingen : deze zullen toekomen aan de wezen van het 1ste bedde en de houder zal dit moeten onderhouden van plecken en decken

Present op 24.03.1695 : de baljuw , J. Van Varenberch , JB Lemmens

Ook ondertekend door Peter De Smedt en Joos De Smedt , de andere voogden tekenen met een kruis