STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN ELISABETH VAN WETTER weduwe GILLIS DE RO fs. MATHIJS in 1692


Staat van goed bij overlijden van Elisabeth Van Wetter weduwe wijlen Gillis De Ro fs. Mathijs overleden op 02.01.1692

Achtergelaten 4 kinderen :

1) Mathijs oud 28 jaar

2) Anneken oud 26 jaar

3) Elisabeth oud 20 jaar

4) Christoffel oud 18 jaar

Voogd paterneel : Christoffel De Ro

Voogd materneel : Peeter Van Wetter


1ste capittel

1) het huys met den hove met een stal staende op een stede int quartier te Renderstede sijnde THINDE VRIJE groot omtrent 3 dw.
- oost de straete
- noort Cornelis De Ro
- west het Rietvelt
- suyt Jan Baptiste Lemmens
 

2) partije lant opt Rietvelt
- oost Cornelis De Ro met syn stede
- suyt het Vicoinen goet

  groot omtrent 3 dw.

3) schooflant op de Moorputte
- oost den Heer Muntmeester in Brussel
- west Christoffel De Ro
- noort dhoirs Pr. De Smet

groot 2 dw. 38 roeden

4) tiendelant op de Groote Swellinck
- oost dhoirs Nicolaes De Smet
- west Cornelis De Groote
- suyt Cornelis De Ro

groot 75 roeden

5) tiendelant op de Cleyne Swellinck
- oost de weduwe Jan Van Snick
- west Fincent Van Heghe
- noort de gracht

groot 1,5 dw.

6) partijcken bosch int quartier te Stebbinghen
- suyt de Swellinck
- oost het goet van Beaupre
- noort het Stebbinghevelt

groot 90 roeden

7) tiendelant opt Mespelterenvelt
- west de straete
- oost het leen van Jan Buydens
- noort het cappelrijegoet van Neyghen

groot 130 roeden


2de capittel : de meubilaire goedingen

1) botervat , dranckcuype e.a. : 5 guldens

2) 2 cleyne eyseren potten , melckheemer , schippe , meshaeck , rieck met een gaffel , een gaffel , een rieck , een hames : 2 guldens

3) saerge , lijfken van de overledene e.a. : 2,5 guldens

4) een vleghel met eenen sack , moille , alle de prondelmert aen den hanck : 2 guldens

5) spinnewiel , strijckijser en . . : 2,5 guldens

6) 125 bundels stroy als 2 sacken kaf : 4 guldens 4 stuivers

7) 3 hinnen met een haen en een cleyn versken : 8 guldens

8) het mes ligghende in den hove : 8 guldens

9) een carre met haer toebehoorten , ploech , heghde : 11 guldens

10) 2 coeijen , 2 peerden met een veulen van omtrent de 8 maenden : 120 guldens

SAMEN 164 GULDENS 14 STUIVERS


3de capittel van de amelioratie van labeur , saet ende drifT

1) de besaeythede van omtrent 7 dw. soo gelabeurt met 4 voeren met het saeysel samen : 56 guldens 4 stuivers

2) het mes gevoert in 2 dw. braecke van jegenwoordigen jaere 1691 : 20 guldens

3) het 1/3de van het mesvet gevoort in de braecke van den jare 1690 : 16 guldens 14 stuivers


4de capittel : Commer ende lasten van desen sterfhuyse

1) rente van 18 guldens sjaers aen Wed. Sr. Jan Duchamps verachtert van 3 jaeren : 54 guldens

2) rente van 33 guldens sjaers aen Jouffrouwe Joanna Vande Mersche tot Aelst : 66 guldens

3) schuld aen diversse personen over achterstel van lantpacht : 8,5 guldens

4) schuld aen smieswerk ( lees : smedewerk ) als de wagemaecker : 12 guldens

5) schuld over diversse settingen : 84,5 guldens

6) schuld aen Pr. Van Wetter broer van de overledene van geleende en geavanceerde gelde : 90 guldens


Daar de kommeren groter zijn dan de baten zullen Mathijs en Elisabeth De Ro zo over hen selven als over hun zuster Anna De Ro en hun broer Christoffel de meubilaire goeden verkopen en mocht dit niet voldoende zijn
zullen ze de erfgronden per decrete verkopen

Getekend :
Mathijs De Ro
Elisabeth De Ro met een kruisken

De voogden Christoffel De Ro en Pieter Van Wetter

Present :
Pieter Vanden Abbeelen bailliu 1692
Pieter De Groote Heere vander Rijst 1692
Joos Van Heghe 1692