STAAT VAN GOED bij overlijden van Jan Van Vrechem in 1646


Overledenen : Jan Van Vrechem overleden op 13.12.1646

Houder : Barbara Buydens

3 kinderen :

1) Adriaen 24 jaar
2) Hendrick 20 jaar
3) Jan 10 jaar

V.P. Bernaert Steens
V.M. Jan De Vuyst


DE GRONDEN KOMENDE VAN DE OVERLEDENE

1) oud dw. Xlant op de Vlierenpael
- oost Jan De Bremaeker
- zuyt sheeren strate
- west Peeter Van Belle

belast met een vat coorens aan de Armen van DW

2) 60 roeden schooflant op de selven Vlierenpael
- oost Peeter Van Belle
- west Jan Mathijs
- zuyt sheeren strate

en is onbelast

3) Halven schoof op de Vlierenpael groot 28 roeden
- oost Peeter De Mol
- zuyt Peeter Van Belle
- west Henderick Vanden Broecke
- noort Cornelis Van Eesbeke

4) 1 dw. Xlant gelegen in de prochie van Pollaer opt Hoenderskot
- oost Joos Buydens
- zuyt dhoirs Franchois De Mol
- west Peeter Cardoens
- noort Christoffel Van Eesbeke

belast met 1 capoen en halven stuiver aen de heere van LvW

5) een partije lochtinck van 25 roeden en noch 40 roeden
- oost de keyts
- noort Joos Buydens

( hier is de folio onherstelbaar beschadigd  , de tekst van dit artikel is niet volledig leesbaar )


                                                                           DE GRONDEN KOMENDE VAN DE HOUDERIGGE

1) 75 roeden behuysde hofstede te Herdenhove daer de overledene in gestorven is
     - oost den keyts lopende naer het Boschvelt
     - west het Cuerengoet van DW
     - zuyt den keyts loopende naer het Schoonvelt
     - noort dhoors Adriaen Van Snick

      belast met 2 capoenen aen den heere pastoor van DW

2) 33 roeden in deselve behuysde stede vercregen in mangelinge van Pieter Maes
     en is belast met 1 capoen aen den heere pastoor van DW

3) 1 dw. lant opt Herdenhoveveldeken waarvan 70 roeden thiendevrij en 30 roeden schooflant
     - oost Gillis Maes
     - west het Cruysvelt
     - zuyt het cloostergoet van Ninove
     - noort Gillis De Roy

    is vrij en onbelast

4) 1,5 dw. thiendevrij opt Boeckeveldeken
- oost Adam Vanden Broecke
- west dhoors Joos Van Vaerenberch
- zuyt Joos Vanden Broecke
- noort Pieter Vande Gehuchte

 is belast met een erfelijke losrente van 3 guldens sjaers

5) 1,5 dw. Xlant opt Boschvelt
- oost Sr. Jan Vanden Abbeele
- zuyt dhoors Jan Van Belle
- west vidua Joos Van Vaerenbergh
- west ( ? ) Jan Matthijs

en is belast met 1/2 capoen en een braspenninck aen den heere van LvW


DE CONQUESTEN

1) 137 roeden lochtinck ofte behuysde stede binnen de prochie van DW. te Meersvoorde
- oost de Vidua Joos Van Vrechem ( red. : dit wordt in 1660 " Gillis Vander Kelen " )
- zuyt de beke
- west Eloy Van Eesbeke
- noort sheeren strate

  en is belast met rente van 4,5 guldens

2) Item een block te DW. te Schateycken
- oost dhoirs Jan De Vleeschauwer en Adriaen Cobbaert
- west Bartholomeus Saeghman
- zuyt deselve hoirs Jan De Vleeschauwer en Jan De Smet
- noort dhoirs Franchois De Mol

belast met 3 vierendelen capoens en een blancke aen heere van LvW

en is bij coope verkregen van Bernaert Steens en Joos Van Vrechem groot 1 dw. en . . . ( onleesbaar ) roeden

Redactie : zie W.P. Wedergrate anno 1636

3) 1 dw. schooflant opt Boschvelt
- Cornelis Wasteels
- Vidua Joos Buydens
- onder het Schuermansveldeken
- boven den wegh

verkregen by coope van Adriaen Coppens en is vrij en onbelast

4) partijcken schooflant opt Boschvelt groot 50 roeden
- Peeter Van Belle
- dhoors Joorine ( ? ) Buydens
- boven tegen den wegh lopende naer Ninove

verkregen bij coope van Adriaen Coppens

5) partijcken schooflant opt Schuermanneken groot 40 roeden
- oost Mathijs De Ro
- west Adam Vanden Broecke
- suyt dhoors Jan De Vleeschauwer
- noor cloostergoet Vicoigne

in coope verkregen van Adriaen Coppens

6) 1/2 dw. opt selve velt
- oost gasthuysgoet van Geeraertsberghe
- west dhoirs Adriaen Clement
- zuyt den kets
- noort dhoirs Gillis De Mol

bij coope verkregen van Jan Buydens

7) partijcken schooflant opt Boschvelt groot 40 roeden
- 2 sijden cloostergoet Vicoigne
- zuyt Armengoet DW
- west den voetwegh naer Ninove

en bij coope verkregen van Bernaert Steens

belast met 1 stuiver aen den pastoor van DW

Zie WP Denderwindeke anno 1636

8) 66 roeden behuysde stede
- 2 zijden scoopers erve
- zuyt den kets loopende naer Steenbergh
- west Curengoet van DW

de helft in coope van Jan Buydens en de andere helft van Jan De Geyter ( deze laatste naam is onzeker )

belast met 2 capoenen aen heere van LvW


DE MEUBLE GOEDEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) 2 coebeesten , 1 veerse , 2 kalvers , 1 vercken : 90 R

2) 2 weefgetauwen met de cammen en andere toebehoorten : 36 R

3) een bedde met hoplinck , 2 cussens , 2 spaensche sargien , . .  : 36 R

4) een cafbedde , een pluymen hoplinck met de wercke sargien , . .  : 6 R

5) een schrijne met 3 kisten , 2 schapraaien : 10 R

6) 3 tafels , 1 moeille , 1 vleesblock , 1 sidtleijfe : 5 R

7) 1 kerren , 2 wascuypen , 5 andere cuyppens soo groot als cleijn : 6 R

8) 5 ketels , 12 tinnen schotels , 1 tinnen lepel , 1 sautvat : 16 R

9) melckteijlen en ander cleijn teijlkens , schotels , 1 stoop , 4 potten en ander cleijn pottekens : 2 R

10) een scherbert , scherfmes , schootelvat met de lepel , een eyser panne , 1 vispaen , 1 hangheneyser , 1 waefelyser , 1 branteleer , 1 hael : 30 S

11) 2 mannen , 4 peynners , een cleyn meynneken , 1 wan met 1 vlegel , 2 vierendeelvaten , 1 houten setelstoel , 3 andere stoelkens en 6 berdekens : 5 R 12 S

12) 1 tuytwiel , 2 spinwielen , 1 cnappe , 1 swingbert met de swinge , vlasrepe , meshaeck , grepen , 1 recke , 2 beijlen , 1 haemes , 1 huyssel : 4 R 16 S

13) 5 paar slapelaeckens , 1 ammelaecken , 2 paar flawijnen , 5 servetten , 1 casack , 2 mauwen : 16 R

14) 2 hekels , 2 tempsten , pycke , rooster , potheyse , 2 leeren , de berre met de biecorven : 5 R 7 S

15) brandthout , fasseelhout , mutsaerts enz. : 31 R

16) 6 abeelen , 4 poppeliers , 1 esp , geen prijsije

17) 2 schippen , 2 lichtvaten , 1 veertel , 1 houten sautvat , 1 sef : 18 S

DE COREN , TERVE , HAEVER EN ANDERE VRUCHTEN

1) 60 tienlinghen in tarwe en cooren : 90 R

2) 26 tienlinghen haver : 39 R

3) het mes ( het mest ) als nu is uitgevoert in " de jegenwoordige braecke tot 40 caeren ( karren ) met 2 peerden geprezen met spreijden en voeren " tot 22 S / roede : 44 R

4) het labeur gerekend op 33 S / de voore tot 4 vooren : 39 R 12 S
5) het saysel op dezelfde partijen : 4 R

6) hoij en tommaert : 22 R

7) 100 gedorsschen stroij : 3 R

8) 7 tienlinghen boonen en erwten : 8 R 8 S

8) de hinnen en de kieckenen : 3 R

9) 20 bundels vlas tot 10 S / bundel : 10 R

10) uitgeleend geld aan de Wed. Joos Buydens : 18 R

DE HUWELIJKSGIFTEN

1) gegeven aan Adriaen Van Vreckem : 100 R
2) nog gecort in cleeren : 30 R
3) nog een coebeeste : 30 R

T.B. : 681 R 14 S

DE KOMMERS

De houderigge verklaart dat de kommers komen tot : 100 R


De laatste bladzijde van deze SvG is quasi onleesbaar