STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN ADRIAEN VAN VRECHEM FS. JANS in 1669
 


Opgemaakt op 30.09.1660

Overledene : Adriaen Van Vrechem fs. Jans op 01.11.1659

Houder : Anneken Hevens fa. Jans

5 kinderen :


1) Jan 11 jaar

2) Frans 9 jaar

3) Pieter 7 jaar

4) Barbara 5 jaar

5) Joosken 3 jaar

V.P.    Hr. Van Vrechem

V.M.   Jan Hevens

Present : Joos Roosen burgemeester , Jan Matthijs en Pieter Buydens schepenen

Red. : zij zal huwen met Jan Crispeels , zie het landboek van Denderwindeke


I. De patrimoine goeden

1) een lochtinck te Meersvoort
         - oost Gillis Vander Kelen
         - zuyt Bernaert Van Bossuyt
         - west Eloy Van Eesbeke
         - noort sheeren strate

      groot 143 roeden , en is belast aen het susterhuys van Ninove met een rente van 4,5 guldens sjaers

2) partije halfven schooflant op de Vlierenpael
         - oost Pieter De Mol
         - zuyt Pieter Van Belle
         - west Hendrick Vanden Broecke
         - noort Christoffel Van Eesbeke

      groot 24 roeden

3) partijcken lochtinck te Herdenhove genaempt " Beth sLaus lochtinck " wesende " vrij lant "
         - oost dhoirs Joos Buydens
         - zuyt de Suerenmeersch
         - west Nicolaes Cools

     groot 26 roeden wesende " vrij lant "

      belast aen de Armen deser prochie met 1,5 veertel coorens en aan de Armen van Griemingen met 3 stuivers sjaers

4) een partije meersch genaempt " den Sueremeersch "
          - oost dhoirs Joos Buydens en het Cruysvelt
          - west ( ? ) Nicolaes Cools
          - noort Beth sLaus lochtinck

     groot 44 roeden 16 voeten

5) een partije " vrije lant " op het Boeckeveldeken
        - oost weduwe Adriaen Vanden Broecke
        - zuyt en noort Gillis Van Vaerenberch
        - west Joos Roosen

      groot 145 roeden 15 voeten

      belast met een losrente van 3 guldens sjaers ten proffijte van Joos De Groote in Ninove

6) partije schooflant opt Boschvelt
        - eenen eynde oost het Kercken ofte Armengoet deser prochie
        - zuyt het Gulden Bunder
        - west het Cleyn Schuermansvelt
        - noort Christoffel Van Eesbeke

      groot 97  ( slecht leesbaar )  , in het landboek als roeden als 94 roeden 7 voeten


Nota : de patrimoine percelen 1) en 2) en 5) en 6) vinden we in het landboek van Denderwindeke terug bij 14. Jan Crispeels


DE CONQUESTEN

1) een behuysde stede in DW. aen de kercke
            - oost Jan Hevens
            - zuyt Augustijn Lemmens
            - noort sheeren strate

      groot 85,5 roeden

       belast met een rente van 15 guldens sjaers aen Jan De Ro tot Goycke
       belast met een rente van 16 guldens 5 stuivers sjaers aen meyer Van Vaerenberch
      
       belast met 1/3de van sister haver , 1/3de van 4 capoenen en 3 vierendeelen capoens

       belast met een stuiver aen de pastoor van Meerbeke

       belast met een stuiver aen de pastoor van DW.

       belast met 6 stuivers sjaers aen de Armen van DW.

2) een partije vrij lant in DW. te Herdenhove
           - oost Adriaen Saegeman
           - west Schepers lochtinck
           - noort het Boschvelt

     bij coope vercregen van Pieter De Roy fs. Franchois

     groot 140 roeden

3) partije Xlant opt Boschvelt
            - oost Joos Vanden Broecke
            - west de Weduwe Cornelis Hevens
            - noort Gillis Buydens

      by coope vercregen van Gillis De Roy fs. Franchois

      groot 91 roeden


DE MEUBLE OF HAEFFELYCKE GOEDINGEN

1) 2 coebeesten en een vercken : 96 guldens

2) 2 coetsen , banck , kiste , cleerschapraye van herten hautte : 36 guldens

3) een pluymen bedde met toebehoorten en 2 cafbeddens : 42 guldens

4) 2 morwe tafels en een oudt tafelken " van herten hautte " met 4 bancken : 13 guldens 12 stuivers

5) weefgetauw met 16 biertonnen tsamen : 35,5 guldens

6) botervat , sencuype ( saencuype ) , scherfbert , 2 botercuypkens , melckhemer , watereemer : 5 guldens 6 stuivers

7) 2 schabellen , 3 stoelen , een moille , 12 rollebollen , 12 schiettaillooren : 4 guldens 14 stuivers

8) spit , braedtpanne , 3 yseren potten : 6 guldens

9) 2 yseren pannen , een vierschippe , rooster , brandeleer , suypenpenne e.a. : 4 guldens 7 stuivers

10) enkele tinnen schotels , 6 tinnen taillooren , 3 commekens , 6 tinnen lepels , een sautvat , tinnen pot , een pispot tsamen ten advenante van 12 pont : 31 guldens 18 stuivers

11) 2 bierstellen , 2 kisten van morven haute : 7,5 guldens

12) bijl , saeghe , cuylschippe , grepe , meshaeck : 4 guldens

13) wan , corfmanden , e.a. : 2 guldens 8 stuivers

14) een geleyerden bierpot , 4 bierpotten , 17 melckteilen , assijnpot , smautpot enz. : 2,5 guldens

15) 650 mutsaerts en omtrent 30 hoopen fasseelhout : 91 guldens

16) 250 hopstaecken en 2 bundels latten : 17 guldens

17) het . . . . soo van schockeloen als van terwe tsamen : 33,5 guldens

17) vleeschcuype , spinnewielen mette toebehoorten : 4 guldens 2 stuivers

18) 12 veertels schockeloen gepresen op 11 stuivers de veertel : 6 guldens 12 stuivers

19) 2 habbeelen die gecapt ligghen om te saeghen : 12 guldens

20) een botercuype van omtrent 30 pont gepresen tot 5,5 stuivers het pont : 8 guldens 5 stuivers

21) broeck , wambuys , cassacke , gebreijde caussen , een paer gordijnen : 24 guldens

22) alle de hoppe : 20,5 guldens

23) 2 ammelaeckens , 8 servetten , 2 manshemden , 4 flauwijnen : 10 guldens 16 stuivers

24) alle " de herte graenen " soo terwe als cooren totten nomber van 200 thierlinghen getaxeert 22 stuivers jeder tierlinck : 19 guldens 16 stuivers

25) het hoij op de schelf met de peertsen en den tommaert dat noch wassende is samen : 21,5 guldens

26) een stuck rau leywaert met noch 3 ellen . . .  leywaert is samen : 15 guldens

27) 6 paer slaepelaeckens : 14,5 guldens

SAMEN ZIJN DE BATEN : 826 guldens 8 stuivers


BATEN VAN LABEUR en MESVET

1) in de braecke over labeur en mesvet voor jegenwoordigen jaere : 71,5 guldens

2) wat diversse personen schuldigh syn " over teringhe " als vermeld " in den gelaechboeck " : 317 guldens 7,5 stuivers ! ! !

3) doch : 68 guldens 11 stuivers over " verteerde gelaeghe " zijn niet ontvangen daer de schuldenaars insolvent zijn dus hier : Memorie

4) het woonhuys met de schuere en stallen is hier voor memorie daer de helft voor de houderigge en de andere helft voor de weesen : Memorie

5) gereede penningen niet vermeld , ze hebben gediend tot de uitvaart

6) enkele guldens : onleesbare tekst

Samen : 339 guldens 3,5 stuivers

TOTAAL : 1166 guldens 11,5 stuivers


COMMEREN

1) aen den heere pastoor deser prochie ontfanger van de pacht van Vicoigne en is minder eenighe quitschel : 250 guldens

2) schuld aan Jan De Ro tot Goycke over omtrent 2,5 jaar en dit over rente van 15 guldens : 37,5 guldens

3) aan de meier Gillis Van Vaerenberch over 2,5 jaar verloop : 40 guldens 12,5 stuivers

4) aen den heere Baron van desen lande over 1 jaar heerlijke rente : 3 guldens 15 stuivers

5) schuld en ten achter aen dhoirs Jan Lemmens en Josyne De Ro fa. Geeraerts over reste van coop van het woonhuys en gelege daer de overledene uyt gestorven is : 49 guldens

6) aan Joos Van Snick over " syn debvoren " int . . . ( het maken van de cavelinghe )  : 36 guldens

7) aan dhoirs Bernaert Lemmens over meerschpacht : 7 guldens

8) aan Gillis Van Vaerenberch over afgehaelde bieren : 8 guldens

9) aan Joos Van Snick over afgehaelde bieren : 29 guldens 6 stuivers

10) aan de meier Gillis Van Vaerenberch over salarissen en wetcosten : 18 guldens

11) aan Lieven De Rieck over syn verdienden arbeyt : 10 guldens

12) aan " haere maerte " Joanna Saegmans over verdienden arbeyt : 6 guldens

13) aan Augustijn Hevens over labeur : 5 guldens


MEER BATEN DAN COMMERS : 665 guldens 17 schellingen

Gedaen op 30.09.1660 door Philips Dhanins baljuw , Joos Roosen burgemeester , Jan Matthijs en Peeter Buydens schepenen