STAAT VAN GOED bij overlijden van Hendrick Van Vrechem overleden op 13.11.1667

Gedaan op 09.01.1668 door Adriaen Vanden Abbeelen bailliu , J. Van Varenberch , Jan Van Heghe , Jan De Naegeleere , Christoffel De Ro , Adr. Thienpont


Overledene : Hendrick Van Vrechem

Houderigge : Maaiken De Vuyst

één kind te weten Jan Van Vrechem oud 3 jaar

V.P. Merten Buydens

V.M. Jan De Vuyst


DE GRONDEN KOMEND VAN DE VADERLIJKE ZIJDE VAN DE OVERLEDENE

1) een behuysde stede te Hernove groot 175 roeden
              - west de cuerengoet van Windick
              - suyt en oost sheeren strate

   dese stede is belast aan de pastoor van Windick met 5 cappoenen sjaers met nog een rente van 9 guldens sjaars losbaar den penninck 16 aan de hoors Jan Hevens

2) 1 dw. schooflant opt Boschvelt " vry suyver ende onbelast "
             - west den wech loopende naer Nienove
             - suyt het cuerengoet van Windick
             - oost Guilliam Buydens

3) 152 roeden op Boschvelt wesende omhaecht
           - oost Adriaen Cobbaert
           - suyt dhoors Christoffel Van Eesbeek
          
    belast aen den heere Baron met 3 vierendelen cappoens sjaers

4) 40 roeden schooflant op het Schuermanneken wesende vrij ende onbelast
          - oost Christoffel De Ro
          - suyt dhoors Christoffel Van Eesbeeck
          - west den groenen wech

5) 60 roeden schoofland op het Flierenpael en is vrij en onbelast
          - oost Peeter Van Belle
          - west Joos Buydens

6) 1 dw. te Hernove
       - west de huys
       - suyt ende noort Merten Buydens
      
     belast met rente van 9 guldens sjaers aen Adriaen Thienpont


DE GRONDEN KOMEND VAN DE MOEDERLIJKE ZIJDE VAN DE OVERLEDENE

Nog geen gronden verstorven daar de moeder nog steeds in leven is
 

DE HAEFFELYCKE GOEDEREN

1) het huys en schuerken en hovenbuur staende op den gront waer den overledene gestorven is gepresen door Bernaert Van Belle ( met sibbeteken ) en Jan De Vuyst en Merten Buydens die tekenen : 170 guldens

2) een coebeeste : 20 guldens

3) 300 cooren kloppelinghen : 7 guldens 5 stuivers

4) 200 stroij of daaromtrent : 4 guldens 5 stuivers

5) 24 veertels cooren : 12 guldens

6) een ghetau ( weefgetouw ) met de kammen ende . . . . : 16 guldens

7) 2 kisten : 4 guldens

8) botervat , seenkuype , dranckcuyp : 36 stuivers

9) 2 ketels en een eyseren pot : 2 guldens 8 stuivers

10) 3 tinnen schotels met een soutvat en een kanneken met 4 lepels : 2 guldens

11) vispaan , 2 teilen , 3 schotels en ander aardewerk : 10 stuivers

12) enkele kleine artikelen , niet bewerkt

13) 2 vleeschblocken met vleeschcuype en moille : 2,6 guldens

14) een laecken cleet : 8 guldens

15) 1/2 pont garen met 2 pont vlas en 2 pont werck : 3 guldens

16) abeelkens , 2 opgaende poppelieren : 6 guldens

17) mutsaerts en een bijl : 4 guldens

18) het mest op het velt en in den hof samen : 8 guldens

19) 5 veertels erwten ten 12 stuivers het veertel : 3 guldens

20) 4 zakken kaf : 24 stuivers


DE SCHULDEN

1) aan de pastoor over verdinghden schoof , pacht en heerlijke rente : 52 guldens

2) schuld aan dhoirs Jan Hevens van 9 guldens sjaers en is ten achter tot : 33 guldens

3) aan Jan Crispeels over labeur : 7 guldens

4) aan de meier van Wedergrate : 36 guldens

5) aan de officier Jacques De Smet : 11 guldens

6) aan Sr. Waesberghe tot Ninove over de coop van leysaet : 7 guldens 7 stuivers

7) aan Cornelis De Neve over lantpacht : 8 guldens

8) aan Mr. Ollivier tot Ninove " over het meesteren en cureren " van de overledene : 12 guldens        ( Mr. Ollivier was chirurgijn in Ninove )

9) aan Jacques Cools over rest van settinge : 2 guldens 7 stuivers

10) aan Gillis De Ro over settinge : 2 guldens

11) aan Jan Van Heghe over settinge : 18 guldens 5 stuivers

12) aan Guilliam Buydens over settinge : 5 guldens

13) schuld over de nieuwe contributie der settinge van het jaar 1667 : 45 guldens 13 stuivers

14) aan Adriaen Thienpont over achterstel van rente van 9 guldens : 34 guldens

15) over koegelt en maelgelt van het wintersaison en somersaison : 4 guldens 4 stuivers

16) aan Joos Buydens over labeur : 10 guldens 18 stuivers

17) aan Guilliam Van Heddeghem over lantpacht en meerschpacht van 1666 en 1667 : 11,5 guldens

18) aan den heere van desen lande over heerlijke rente : 2 guldens 14 stuivers

19) aan clooster van Vicoigne over achterstel van pacht : 34 guldens

20) aan Jan Pleck over verteringhe en afgehaelden biere : 6,4 guldens

21) aan Jan Crispeels van verteerd gelaghe : 3 guldens

22) aan de procureur De Pester tot Geraardsbergen : 5 guldens

23) aan Lauwereys Hevens over verdienden arbeyt : 5 guldens


Somme van de commeren : 357 guldens 2 stuivers

Dus meer commeren dan baten ( zie supra )