Tracker

STAAT EN INVENTARIS BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN PIETER VAN VRECKEM


Overledene : Pieter Van Vreckem overleden in april 1708

houder : Elisabeth Cool

één kind : Jan Van Vreckem oud omtrent 18 jaar

V.P. Augustijn Crispeels

V.M. Jan Cool


PATERNELE ERFGOEDEREN

1) 1 dagwand half schoofland op het Hautemvelt
- west goet Vicoigne
- noort den wech

2) 92 roeden op het Boschvelt
- west den wech
- noort den gracht
- oost Pieter Pleck
- suyt den heere pastoor Luyckx

3) de behuysde stede van de overledene en is cheijns van de abdij van Vicoigne
- het Kerckvelt
- de strate
- Joos Buyl causa uxoris

groot 17 roeden

4) 24 roeden schoofland op de Vlierenpael
- west Guilliam Van Heddegem
- noort Adriaen Van Eesbeke
- oost Franchois De Mol

5) 90 roeden land op de Vlierenpael
- suyt de strate
- oost Guiliam Van Heddeghem
-- west dhoirs Pieter Van Belle

groot 90 roeden

6) partijcken Xlant in een block te Herdenhove getrocken uyt het Boschvelt
- suyt en west dhoirs Guilliam Buydens

groot 17 roeden

7) partijcken bosch beneffens de overleden medehoirs int quartier te Herdenhove groot omtrent 45 roeden

Daar deze partij zwaar is belast ( swarelyck belast is ) met sijn medehoirs soo in capponrenten als losselijcke renten zal dit bij decreet verkocht worden


MEUBILAIRE GOEDINGEN

1) botervat , saencuype , cuypen , eemers , potten , pannen, cannen , al de prondelmert  : 6 R 3 S

2) 3 stoelen , 1 spinnewiel , 2 kisten , een pluymen bedde , hooftpeulen , een paer slapelaeckens , een wercken saerge : 18 R 8 S

3) 6 pont garen en vlas , 150 hoppestaecken soo hout als nuwe ( zo oud als nieuw , red. ) , het mes liggende in den hove : 13 R 4 S

4) het mes in de braecke gevoert van jaar 1708 tot de nomber van 11 voeyers en dit a 16 S / voeyer met het laden en het lossen : 8 R 16 S

5) de besaeythede op omtrent de 260 roeden met het scharhout op omtrent 40 roeden oudt 3 jaren samen geprezen op : 31 R

6) het huysken met alle apendense en dependense geprezen bij Hendrick Van Belle timmerman van synen stiele : 38 R

7) coebeeste met een calf en een cleijn vigken : 38,5 R

Totaal van dit capittel : 154 R 11 S


SCHULDEN

1) aan de ontfanger van de abdij van Vicoigne , aan Pieter Valck over rest van setttingen , coeijgelt als verlopen heerlijke renten aan Sr. Joos Van Vaerenberch : 37 R

2) verloop van een rente van 2 R 7 S beneffens hun medehoirs en hier tot 6 R 7 S

3) aan Joos Van Heghe over labeur : 2 R 8 S

Totale schulden :  45 R 15 S


Present op 18.11.1709 : de baljuw , J. Van Varenberch en Pieter Valck