VERKAVELING bij overlijden van Adriaan Van Vrechem fs. Pieters

De verkaveling gebeurde in 1665


Overledene : Adriaen Van Vrechem fs. Pieters

Houderigge : Josyne De Groote

5 kavels

1) Pieter tot behoorlycke ouderdom en tot houwelycken staet gecomen , hij was anno 1665 in Antwerpen

2) Jooris tot behoorlycke ouderdom en tot houwelycken staet gecomen

en de 3 onderjarige kinderen

3) Cornelis

4) Gregorius

5) Joosynten


DE VERKAVELING DER ERFGRONDEN

1) cavel A : int block voor Symoen Van Vrechem : 115,5 roeden thiendelant
       - oost Pieter Vanden Bossche
       - suyteynde de beke
       - west den cavel B
       - noort sheeren strate
 
    gepresen op 28 stuivers de roede

    belast met 1/3de van erfelijke rente van 6 guldens ten proffijte van Henri Staes tot Aalst met verloop van 6 guldens 5 stuivers

    Naar Cornelis Van Vrechem

2) cavel B : int block voor Symoen Van Vrechem : 115,5 roeden thiendelant
       - oost den cavel A
       - suyteijnde de beke
       - west de Weduwe Jan Van Vrechem
       - noort sheeren strate

       op 28 stuivers de roede

      belast met 1/3de van de rente enz. zie supra

Naar Gregoor Van Vrechem bij mangelinge gedaen jegens Jooris Van Vrechem

3)  cavel C : geheel het Looverblock groot 145 roeden
        - oost den cavel D
        - west het Cleyn Windickevelt
        - noort het cappelrijegoet van Denderwindicke
       
     ook belast aan Henri Staes tot Aelst voor 1/3de van rente enz. zie supra

     gepresen op 20 stuivers de roede

     gebleven op Joosyne Van Vrechem

4) cavel D is 202 roeden weyde in den Boschlochtinck
        - oost de beke
        - suyteijnde Peeter De Groote
        - west den cavel C
       
     gepresen op 32 stuivers de roede en de boomen daerop is : 341 guldens

belast aen den heere van desen lande met 1 en 1/3de cappoen en is gerekent den penninck XXIV
belast aen den heere van Santberghen met een erfelijke losrente van 8 guldens 5 stuivers sjaers met 33 guldens verloop ( verloop van de croisen , red. ) , gerekent ten penninck XVI

     gebleven op Jooris Van Vrechem

5) Cavel E is 128 roeden schooflant opt Meersvoordervelt
           - oost Eloy Van Eesbeke
           - west den Belinck
           - noort sheeren strate

      en is gepresen op 10 stuivers de roede met de boomen tot 3 guldens

      belast met een schautveertel evene aen den heere

      met poit parisis den penninck XXIV

      gebleven op Pieter Van Vrechem

DE TOTALE SOMME is 560 guldens 11 stuivers en aldus moeten de kavels onder elkaar opleggen enz. zodat elk heeft : 113 guldens 7 stuivers enz.

Gedaan op 26.03.1665 en getekend Jacques De Smet officier loco de bailliu en Pieter Buydens schepenen 1665

Hierna nog een tekst :

1) Jooris Van Vrechem fs. Adriaens met zijn moeder Josyne De Groote ter eene met consente van Pieter Van Vrechem volgens procuratie van brieven op den 23ste meerte 1665 in Antwerpen voor notaris Haverlant

2) Joos De Groote als voogd over Cornelis en Gregorius Van Vrechem en Joosynten Van Vrechem sustere van Jooris , Pieter , Cornelis en Gregorius

        Hierbij verdelen ze de kavels

Present : Jacques De Smet officier , Pieter Buydens 1665 schepenen , Jan Vander Schueren