Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van CORNELIS VAN VAERENBERCH op 21.05.1655
 

Nota bene : deze SvG is zwaar beschadigd


Overledene : Cornelis Van Vaerenberch

Houder : Anna Quaetsaert

En kind : Martijne oud 3 jaar

V.P. Gillis Van Vaerenberch meier van lande van Wedergrate

V.M. Philips Quaetsaert

Red. : in deze staat van goed schrijft men Quaetsaert , n van de vele schrijfwijzen van deze naam


GRONDEN VAN ERFVEN GECOMMEN VAN DE VAEDERLIJCKE SIJDE VAN DE OVERLEDENE ALLE IN DENDERWINDEKE

1) een weede genoempt " slinckers lochtinck " groot 100 roeden ( zie landboek nr. 2083 )
- oost den keijts
- west slinckers lochtinck
- zuyt het Frijthof
- noort de straete

2) een block genoempt " het Loovers block " groot 178 roeden
- suyt de behuysde stede
- noort het straetken
- oost het Schoonvelt
- west dhoirs Jan Van Vreckom

3) een stuck lant op het Bosvelt groot 113,25 roeden  ( zie landboek nr. 2074 )
- de weduwe Cornelis De Blasere
- oost de weduwe Joos Buydens
- N. Vanden Broecke

4) een stuck lant thiendevrij opt Frijthof groot 70 roeden   ( zie landboek nr. 2082 )
- oost cloostergoet Vicoigne
- zuyteijnde de Lavondelmeersch
- west den groenen wech

5) 50 roeden lant opt Windickevelt  ( zie landboek nr. 2091 )
- oost Hendrik Vanden Broecke
- zuyt dhoirs Pieter Van Vreckem

en deze partijen zijn belast met 3 R sjaers wat de houderigge moet dogen van het 1/6de paert van 2 distincte renten ten laste van dhoirs Joos Van Vaerenberch


DE CONQUESTEN

( Hier ontbreekt een deel van het blad , deze staat van goed is onherroepelijk beschadigd )

1) de behuysde stede gelegen op de Vaerenberch alwaer de overledene in gestorven is met de huysingen , schueren en stallen daerop staende en alle de hauten daerop staende
- oost het Schoonvelt
- west vooren tegen sheeren strate
- suyt . . . de weduwe Anthoon Vander Eeckt en Symoen Van Vrechem

wesende groot 3 dachwant . . . 

Welcke stede de overledene heeft verkregen " bij uytgrootinge " jegens de andere hoirs van wijlent Joos Van Varenberch

belast met rente van 12 L Vlaems / penninck XVI te weten

- 4 L groot sjaers aan Jonckvrouwe Catharina Cobbaert
- 12 R sjaars aan de heer baron de Boussies en van Lande van Wedergrate
- 3 L groot sjaers aan de huisarmen van Neijgen
- 6 R sjaars aan de weduwe Anthoon Vander Eecken tot Zandbergen
- 6 R sjaars aan de Diensten van Ninove
- 6 R sjaars aan de Abdij van Sinte Cornelis neffens Ninove

2) een partij land op het Neijgenvelt en is groot 1 dachwant
- tegen het Scholasterijgoet van Meerbeke


DE MEUBLE ENDE HAEFFELYCKE GOEDEN

1) een perdt met het gereck ofte harnas : 84 guldens

2) 4 coebeesten , een veerse van 2 jaeren met een jaerlinck : 93 guldens

3) een halvelinck viggen : 5 guldens

4) de helft van een waegen , de helft van een ploech , de startkarre  . . . geprezen op 18 R

5) 2 beddens met huppelingen , 2 sorgen metten cussens tsamen : 50 R

6) 1 coetse met een garderobbe tsamen : 30 R

7) 3 kisten van morfe haute met een half coetse en een banck : 13,5 R

8) waschcuype , botervat , tonne , cuijpen

9) 2 spinnewielen , vlashekel . .

10) grau manne , 2 corfven , naijmanne , wieghe met . . .

11) 4 stenen geswingelt vlas , enkele banden ongeswingelt vals . . .

12) het vlees van een slachtvercken met het vlas van het voorleden jaer met 60 stenen boter : 54 R

13) moille , muysevalle , tempst , huysel , 2 lamppen , 3 berders : 34 S

14) 10 paar slapelaeckens , 8 paar flauwijnen , 12 servetten , 3 ammelaeckens , 6 andere ammelaeckens : 65 R

15) het wintercuijlen van 300 cuylen hoppe : 30 S

16) de cleederen van de houderigge te weten 2 rocken met 2 lijfven ende het lijnwaet is samen : 42 R

17) de opgaande bomen staande op een partij meersch binnen de prochie van Goyck toebehoordende de houderigge : 53 R , de tronck hierop is 3 R

( dit laatste artikel werd doorstreept in de staat van goed )

T.B. : 1357 R 5 S


DE SCHULT

1) aan Livinus De Meij over landpacht : 108 R

2) over pacht , helaas is de staat van goed onleesbaar

3) aan Adriaen Van Vrechem over reste van zettingen van de kercke en Armenboecken : 18 R

4) aan gasthuys van Neijgen tot en met Kerst 1656 : 6 R

5) aan de ontfanger van de heer prelaet van Vicoigne over 1 jaar pacht : 52 R
6) aan dezelfde over een derde wijngeld : 17,5 R

7) aan Juffr. Cathelijne Cobbaert over 1 jaar rente : 24 R
8) idem aan heere Baron van desen lande : 12 R
9) aan de Armen van Neijgen over verloop van 3 jaar : 54 R

10) aan Joncker Franchois Van Oostendorp vinnen Aelst daer de houderigge moet doogen het 1/6de paert van een lijfrente van 24 R sjaers mits deselve rente moet betaelt worden uyt het sterfhuys van dhoors Joos Van Vaerenberch en hier : 12 R

11) aan Joos Van Wilderode over reste van settingen : 6 R

T.K. : 434 R 17 S

De ondertekening en het besluit van de SvG zijn helaas onleesbaar