Tracker


STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Jan Van Snick fs. Jans opgesteld in 1697

Houder : Elisabeth De Ro ( filia Eloij )

2 kinderen :

Joos oud 15 maand
Janneken oud 6 weken

V.P. Pieter Cools
V.M. Jan De Ro


De paternele erfgrond van de overledene

( we kunnen als basis de staat van goed van zijn ouders Jan Van Snick en Anna De Naeyer gebruiken , red. )

1) de helft van de hofstede waar de houderigge tegenwoordig op woont int quartier te Neycken en is groot 150 roeden
- voren de strate
- oost de Cleye
- noort dhoors Pieter Cardoens

2) 225 roeden tiendelant opt Geuversvelt sijnsde een leen
- noort de Geuversbosch
- suyt Christoffel Van Eesbeke
- west Joos Van Snick

en is een leen van Cruyckenburgh

3) 130 roeden Xlant op de Caelcauter
 - suyt de groenen wech
- west de Moille
 - noort Herreman Heymans
 
4) een partijcken bosch int quartier van Zijpdael groot 82 roeden 3 voet
- noort Joos Van Snick
- oost de Caelcauter
- west het gescheede van Windicke en Sambergen

5) een partije meersch int quartier van de Doorentstrate groot omtrent 273 roeden
- oost Pieter Cardoens
 - suyt dheer Pieter De Groote
 - west Joos Van Snick

6) een partije thiendelant op de Caelcauter groot 75 roeden 260
 - oost Joos Van Heghe en consoorten
- suyt het Armegoet deser prochie
- noort het Ghevensvelt

7) een partije schooflant opt selve velt groot 60 roeden
- oost Herreman Heymans
 - suyt dhoirs Franchois De Roy
 - noort Henderick Van Vreckem

8) 186 roeden schooflant opt Meersvoordevelt
- west de strate
- noort den Belinck
- suyt Christoffel De Naeyer


DE AMELIORATIES

1) 260 roeden land op de Moortputte
- over " het mes , laeden , voeren en breden ten advenante van 8 R / dw " : 20 R 19 S
- over het labeur tot 7 R / dw. : 18 R
- over het saetsel tot 1,5 veertel / dw. : 3 R

2) 50 roeden op het Neyckenvelt
- niet ghemest
- het labeur als boven ten advenante als voren en de helft naast Maria Van Snick : 1 R 15 S

3) 75 roeden op het Appelterrevelt
- alleen voor het labeur en niet gemest : 5 R 5 S
- het saetsel : 1 R

4) 112 roeden opt Groot Geuvensvelt " besaeyt met terve en deel met schockeloen niet gemest "
- over labeur : 7 R 16 S
- over saetsel : 1 R 11 S

5) 200 roeden in 2 partijen op het Apelterenvelt " gesaeyt met cooren en niet ghemest '
- over labeur 14 R
- over het saesel : 2 R 5 S

6) 104 roeden op de Belinck besaeyt met cooren en niet ghemest
- over labeur 7 R
- over saeijsel : 1 R 2,5 S

7) 97 roeden op Meerschvoordevelt met cooren niet ghemest
- over labeur 7 R
- over het saeysel : 1 R 2 S

8) 35 roeden op het Neyckenvelt
- over het mes 2 R 7 S
- over het labeur 2 R 6 S
- over het saeysel 8 S

9) 82 roeden op het Neyckenvelt met cooren ende ghemest
- over het mes : 6 R
- over labeur 5 R 15 S
- over saeysel 1 R

10) 75 roeden op het Effelteerenvelt met terwe ende cooren en hetselve ghemest
- over het mes 6 R
- over labeur 5 R 5 S
- over saeysel 1 R 2 S

11) 32,50 roeden op het Effelteerenvelt besaeyt met cooren
- over het mes 2 R 6 S
- over labeur 2 R 6 S
- overhet saijsel 7,5 S

Som van dit capittel : 17 R 3,5 S


Ander bate van derde mes ende stortvoore

- de mesvette in 6,5 dw. lant over de helft beneffens Maria Van Snick : 9 R 15 S
- 10 dw. stoppelen gestort met een stort in de voorste stucken compt over haer paert tot 5 dachwant : 7,5 R
- de opgaende boomen in de Sipdael : 4 R
- het rasphout : 2 R
- de weduwe brengt in dat sij moet hebben over een ketel van Maria Van Snick : 3 R

Som van dit capittel : 26 R 5 S


Baten van waghen , ploeghe en hegde

1) de helft van een wagen : over haer paert 15,5 R

2) de helft van een ploeg : 5 R

3) de helft van een heghde : 1 R

Som van dit capittel : 21,5 R


Bate van huysingen

1) het huys , stal , schuere en camme over haer helft boven de last van een rente in proffijte van dhoors Jaspar Thienpont compt over haar helft : 125 R

2) item " gevlucht in het clooster van Beaupre 4 sacken cooren en 5 veertelen aan 1 R / veertel " : 37 R


Bate van meubelen

1) een roodt merriepeert : 55 R

2) een coebeeste grijs van hare : 30 R

3) een swerte coebeeste , is gestorven dus : geroyeert

4) een roode coebeeste : 28 R

5) een kaerne met een melckheemer en een grooten eyseren pot : 3 R 5 S

6) een platten pender met een temst : 6 S

7) 2 geleyerde schotels en een tanghe en vierschup : 12 S

8) 1 haeker , 1 bijl , een wan : 1,5 R

9) een toom en een . . . en een spenwiel : 1,5 R

10) vleescuype en een block en hantsaghe : 12 S

11) enkele andere prondelingen , niet bewerkt

( deze staat van goed is erg gedetailleerd , red. ! )

12) een vigghen : 2,5 R

13) een bedde met toebehoorten : 48 R

14) 16 ellen nieuw lijnwaert : 5 R 12 S

15) een bedde " gevlucht tot Brussel " over de helft neffens Maria Van Snick is over haar paert : 18 R

16) item competeert aan Elisabeth De Ro over haer paert van de ringhen " gevlucht tot Brussel " en dit over haar helft : 3 R

17) een wercken saerge : 12 S

18) 4 hemden van de overledene : 6 R

19) 2 cassacken , een nieuwe en een oude : 20 R

20) een broeck : 2 R

21) item moet dit sterfhuis nog hebben over de schoofboeck van Juffrouw Vanden Dijcke : 5 R

22) tegoet van Merten De Sagher : 1,5 R

23) de houderigghe geeft te kennen dat sij van haer vaderlijcke noch van haer moederlijcke goeden alhier geen baete kan inbrengen mits deselve alsnoch in leven sijn , dan sijn de selve noch schuldich over haere houwelijcke gifte par reste : 50 R

Marge : dit wordt geaccepteert op verklaring van Eloy De Ro s'houderiggen vader alhier present

Som van dit capittel : 294 R 4 S

T.B. : 631 R 1 S


ARTIKEL VAN DE SCHULDEN

1) aan klooster van Beaupre over landpacht , laatst verschenen op Kerstavont 1696 : 23 R 2 S

2) aan zelfde klooster over pacht in natura 10 veertelen terve en 10 veertelen schockeloen : 18,5 R

3) aan Jan Van Vaerenberch over landpacht : 2 R 8 S

4) aan Peeter Thienpont over achterstel van losrente is over haar paert : 13,5 R

5) aan Dheer Pieter De Groote over landpacht : 7 R

6) aan de Armen van DW over " coorenrente " : 1 R 13 S

7) aan Juffr. Vanden Dijcke over achterstel van haar pacht van de schoofboek : 22,5 R

8) aan Sint Jacops binnen Gendt over landpacht : 3 R 12 S

9) aan Jan Van Vaerenberch over een rente : niks genoteerd

10) aan Christoffel Vanden Broecke over haar 1/4de paert van een rente van 4,5 R sjaars : 15 S ( deze rekensom is natuurlijk nonsens , red. )

11) aan Abraham Van Eesbeke over de zettingen van het jaar 1694 binnen Windicke : 38,5 R

12) aan Vincent Van Heghe over rest van zettingen : 6,5 R

13) aan de smid Jan Weverberch : 18 S

14) aan het klooster van Beauprez over " solderhuer " : 2 R

15) aan Henderick De Coene over zijn huur als " hantwercker " en dit tot 53 R waarvan Marie Van Snick moet dogen tot 12 R dus blijft hier : 41 R

16) schuld over de contributies van Pollaer van de jaren 1694 en 1695 : 9 R

17) item nog schuldig over de zettingen van DW en PL ommegestelt en is binnen DW voor de helft tot 2700 roeden en voor Pollare 300 roeden : voorlopig voor memorie

Som van de kommers : 190,50 R

Het voordeel was 631 R 1 S


Gedaan op 15.03.1697 getekend Pieter Vanden Abbeellen en JB Lemmens