Tracker

 

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JOOS VAN SNICK
 Hij is overleden in oktober van jaar 1693 volgens de staat van goed , dit is nonsens , de staat van goed werd opgesteld in 1698 en zijn zoontje was oud omtrent 2 jaar , hij overleed vermoedelijk in oktober 1697

De weduwe hertrouwde op 04.02.1698 met Cornelis De Smet , de klassieke tijdspanne voor een weduwe om te hertrouwen

Weduwe : Cathelijne Buydens

En kind : Joosken oud 2 jaar

Voogd paterneel : Joos Van Snick

Voogd materneel : Adriaen Van Eesbeke
I. MEUBILAIRE EFFECTEN

Prijsije gedaen door Adriaen Van Eesbeke , Cornelis De Maeseneer en Jan Van Herreweghen

1) een hael , een rooster , een heyseren pot , eenen ketel en een eys. . : tsamen 3,5 guldens

2) een vleeschcuype en 2 schrijnhouten kisten : 7 guldens

3) 91 ellen smael wit en grau lijnwaert : 32 guldens

4) 24 pont vlasse en wercke gaeren met 7 pont vlas : 13 guldens 1 stuiver

5) 20 manshemden , 5 paer slaepelaeckens , 6 serveten , 6 haemelaeckens , 2 paer fleewijnen : 37 guldens 8 stuivers

6) de cleederen van de overledene : 20 guldens

7) 2 paer hooftcussens met een spaenssche saerge en met 2 wercke saergen : 3 guldens 18 stuivers

8) omtrent 23 pont tinnen schotels en talloeren : 12 guldens

9) aengaende van een bedde met syn toebehoorten ende eenige andere meubels sijn tot Brussel gebombarteert dus hier memorie -

Bombardement van Brussel gebeurde op 13, 14 en 15 augustus 1695 ( red. )

10) item alhier noch gebrocht voor eenige meubels tusschen Jan Van Herreweghen ende haer alsnoch onverdeelt en andere prontelinck : 10,5 guldens

Jan Van Herreweghen , schoonzoon van Eloy Van Eesbeke bleef op de hofstede wonen na het overlijden van zijn schoonvader , op deze hofstede waren 2 families ( red. )

11) 10 sacken cooren a 10 guldens de sack : 100 guldens

12) een fusiecque , prijs onleesbaar ,                      ( een fusicque : een geweer )

13) het verckensvleesch , smaut ende boter : 45 guldens 9 stuivers

14) de helft van de waegen , ploeghe ende eghde met den toebehoorten over haer paert : 18 guldens

15) 2 koeien , een veerse , vol kalf , jaerlinck ende en cleyn calf : 72 guldens

16) een merrepeerdt met het harnas : 31 guldens

17) de gereede penningen die de houderigge vercleert in de borse te hebben : 74 guldens

Samen : 493 guldens 17 stuivers


CAPITTEL VAN LABEUR , BESAEYTHEDE ende MES

1) omtrent 10 dw. besaeythede gelabeurt met 3 voeren en halfven : 83 guldens 15 stuivers

2) 1 dw. ghemest : 2 guldens

3) het mes ligghende in den hove : 6 guldens


DE BEHUYSDE STEDE

Den hauder geeft oock te kennen dat haer competeert " de helft van sekere behuysde stede , schuere , stallingen beneffens Jan Van Herreweghen geleghen int quartier te Meerschvoorde haer gemaect bij donatie

inter vivos van haeren oom Christoffel De Naeyer den 24ste april 1697 gepresen sonder den grondt : 250 guldens


DE BOMEN

2 abbeelen : 24 guldens


DE PATRIMOINE GOEDEREN

1) Noch goet van Joos Van Snick haeren schoonvader van reste van hauwelycke gifte : 36 guldens

2) raeckende de patrimoine goederen is te weten dat dese sijn " onverdeelt " als de vader van de overledene noch in leven is , dus Memorie


TOTAAL VOORDEEL IS 895 GULDENS 12 STUIVERS


DE DONATIE VAN CHRISTOFFEL DE NAEYERE HAEREN OOM

Geschonken aen de houderigge bij wijlen haeren oom Christoffel De Naeyere op 24.04.1697  ( red. : hij overleed op 30.04.1698 )

1) de helft van een behuysde stede in DW. int gehuchte te Meersvoorde groot int geheel 3 dw. 60 roeden daervan de helft competeert Jan Van Herreweghen dan dient genoteert dat de huysingen en edificien daerop
    staende syn gebracht bij de boni : memorie

2) 1 dw. 14 roeden tiendelant op den Cleynen Swellinck
                        - noort den Middelsten Swellinck
                        - west den groenen wech
    
    wesende LEEN

3) 72 roeden tiendelant opt Appelterrevelt neffens Jan Van Snick en Pauwel Bruylant
                      - oost Dheer Pr. De Groote
                      - suyt Cornelis De Ro

    groot 72 roeden

4) 1 dw. schooflant en thiendelant opt Meerschvoordevelt
                      - suyt dhoors Adriaen Thienpont
                      - west het losgat

   groot 1 dw.

5) 140 roeden meersch te Nedersteenhout in een meerdere partije neffens Adriaen Van Eesbeke
                      - west de straete
                      - suyt den keijtse

    groot 1,4 dw.

    REDACTIE : zie het landboek nr. 1155. een meers van 280 roeden , bij Eloy Van Eesbeke

6) 174 roeden schooflant in een beslooten block te Meerschvoorde neffens Pauwels Bruylant paelend int geheele suyt en west de strate

     groot 1,74 dw.

7) 88 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
                         - suyt de meersch
                         - noort Gillis Van Herreweghe

8) 113 roeden thiendelant opt Groot Windickevelt
                         - oost Jan Van Heghe
                         - noort den wech

9) item 2 partijckens lant in de prochie van Apelteren " patrimoine van de voorste donateur Christoffel De Naeijer " wordende gebruyckt bij Joseph Thienpont in mangelinghe en gepacht door Guilliam
    Doolaghe : voor memorie

10) 148 roeden schooflant opt Meerschvoordevelt
                           - noort sheeren strate

11) 127 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
                           - oost den groenen wech
                           - noort sHeeren veldeken

12) 101 roeden Xlant op selve velt
                           - oost Jan O
                           - west den Armen ofte Kercke van Nauwenhove

13) 275 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
                          - oost den groenen voetwech
                          - west dhoors Maximiliaen D'Hauwer

14) 76 roeden schooflant opt selve velt
                          - oost de weduwe Cornelis Van Vreckem
                          - suyt dhoirs Gillis Van Wilderode

15) 340 roeden schooflant opt Meersvoordevelt
                         - noort dandere goederen van de donateur
                         - west Jan Van Herreweghe


DE SCHULDEN

1) aen de Generael Muntmeester Van Vreckem over de helft van merschpacht over 4 jaer : 48 guldens

2) aen dhoirs Sr. Erasmus Du Bois over lantpacht over dhelft neffens Jan Van Herreweghen : 30 guldens

3) aen Broederschap tot Gheeraertsberghe over 9 jaar pacht van 5 guldens sjaers , dit over de helft : 22,5 guldens

4) aen meier Van Varenberch over achterstel van rente van 3 guldens 7 stuivers : 22 guldens 2 stuivers

5) aen Jan Van Herreweghen over voorschot van de settingen voor haer betaelt aen clooster van Beaupre over haer paert : 28 guldens

6) aen Pieter Buydens en de Weefe Henrick Van Bonte over de donatie van Christoffel De Nayere : 48 guldens

7) aen Pieter Vanden Bosch tot Brussel over geleent gelt : 13 guldens

8) over " solderhuer tot Nienove " over haer paert : 21 guldens 12 stuivers

    redactie : men moest in Ninove een zolder huren om het graan in op te slaan , de huurprijs is niet min !

TOTALE SCHULD : 247 GULDENS 2 STUIVERS


DUS MEER BONI DAN MALI

De houderigge de helft van de somme , het weeskind de andere helft

GEDAEN OP 20.01.1698

Present :

Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1698

Jan Baptiste Lemmens 1698

J. Van Varenberch 1698       -