Tracker


STAAT VAN GOED in Denderwindeke


Staat van goed bij overleden van Jan Van Snick op 04.11.1691

Houder : Anneken De Nayer

Voogd paterneel : Joos Van Snick

Voogd materneel : Christoffel De Naeyer

4 staken :

1) Elisabeth x Pieter Cools
2) Jan oud 25 jaar
3) Jenneken oud 21 jaar
4) Marieke oud 17 jaar


De paternele goederen

1) een behuysde hofstede waar de houderigge tegenwoordig op woont int quartier te Neycken en is groot 150 roeden
            - voren de strate
            - oost de Cleye
            - noort dhoors Pieter Cardoens

2) 112 roeden thiendelant op de Belinck
            - noort de strate
            - west Jan Cools
            - oost Guilliam Cortvriendt

3) 136,5 roeden schooflant op de voorste Belinck
            - noort de strate
            - west den groenen wech
            - suyt Jan Baptiste Lemmens

4) 225 roeden tiendelant opt Geuversvelt sijnsde een leen
            - oost huer selfs erve
            - suyt Christoffel Van Eesbeke
            - west Joos Van Snick

5) 130 roeden lant op de Caelcauter
            - suyt de groenen wech
            - west de Moille
            - noort Herreman Heymans
 
6) een partijcken bosch int quartier van Zijpdael groot 82 roeden 3 voet
            - noort Joos Van Snick
            - oost de Caelcauter
            - west het gescheede van Windicke en Sambergen

7) een meersch int quartier te Neycken genoempt " DEN ANCKERBORRE " groot 37 roeden
           - oost de beke
           - west Joos Van Snick
           - noort de Gevensbosch

8) een partije meersch int quartier van de Doorentstrate groot omtrent 250 roeden
          - oost Pieter Cardoens
          - suyt dheer Pieter De Groote
          - west Joos Van Snick

9) een partije thiendelant opt Walborrevelt groot 75 roeden
           - oost dhoirs P. Bruylant
           - suyt de rewegh
           - west Christoffel Van Eesbeke

10) partije lant op de Clijnen Swellinck groot 1 dachwant
            - oost Eloy De Ro
            - noort de gracht
            - west dhoirs Gillis De Ro

11) het 1/3de paert van een rente van 6 guldens sjaers ten laste van Pr. Maes binnen de prochie van Warbeke


DE CONQUESTEN

1) een partije thiendelant op het Guevensvelt sijnde een leen
          - oost den groenen wech
          - suyt Christoffel Van Eesbeek
         - west haer ander selfs erve

    bij coope vercregen van D' Pieter De Groote en is groot 2 dachwant

2) een partije thiendelant op het Guevensvelt sijnde een leen
           - oost Joos Van Snick
           - suyt de Caelcauter
           - noort de Cure van Zandbergen

bij coope vercregen van Cornelis De Bremaeker en is groot 112 roeden

3) een partije thiendelant op de Caelcauter groot 75 roeden
          - oost Joos Van Heghe en consoorten
          - suyt het Armegoet deser prochie

4) een partije schooflant opt selve velt groot 60 roeden
          - oost Herreman Heymans
          - suyt dhoirs De Roy
          - noort Henderick Van Vreckem

5) een partije bosch int quartier . . ( onleesbaar , is het gehucht Nijken , red. ) groot omtrent 130 roeden
         - oost de Caelcauter
         - suyt dhoirs Pieter Dauwen
         - west het gescheede van Santberghen en Windicke

6) partije thiendelant opt Appelterrevelt groot 75 roeden
          - oost dhoirs Merten De Vuyst
          - noort het Neyckenvelt
         - west de Weduwe Jan De Groote

7) partije thiendelant opt voorste Appelterrevelt ook 75 roeden
           - oost Cornelis De Brackenier
           - noort het Neyckenvelt

8) partijcken schooflant opt voorste velt ( Appelterrevelt ) groot 60 roeden
           - oost de groenen wech
           - suyt de Herrestraete
           - west Pieter De Meyer

9) een partijcken thiendelant op . . .  groot 75 roeden
            - oost Cornelis De Ro
            - noort het Rietvelt

10) partije schooflant op de Grooten Cortenbosch groot 91 roeden ( grootte slecht leesbaar )
             - suyt dhoors Jan Vanden Bossche
             - west Cornelis De Brackenier

11) een partije meersch int quartier te Roost groot 267 roeden
             - oost Gabriel De Laner
             - suyt het Huybensvelt

12) een partije meersch int voorste quartier te Roost groot 116 roeden
             - oost Cornelis De Ro
             - noort haer selfs erve
             - zuyt dhoors Guilliam De Doncker

13) partije meersch int voorste quartier groot omtrent 112 roeden
             - suyt huer selfs erve
             - . . de weduwe Pieter Dauwen


DE MATERNELE GOEDINGEN

1) 75 roeden Xlant op de Dasputte
        - west Christoffel De Ro
        - noort het Rietvelt

2) 1 dw. thiendelant op het Windickevelt
        - suyt den wech
        - west het Meerschvoordevelt

3) 1 dw. thiendelant op het voorste velt
        - west den wech
        - suyt Guilliam Van Heddeghem
       - suyt het Vicoignegoet  

4) 1 dw. thiendelant opt selve velt
       - oost Christoffel De Naeyer
       - west Cornelis De Ro

5) 2 dw. schooflant opt Meerschvoordevelt
        - oost Sr. Pieter Van Vrechem
        - suyt de Wed. Jacques Tibaut

6) een partije meersch int selve quartier ( sic ) genoempt de Mesval groot 132 roeden
         - oost Pauwel Bruylandt
         - suyt de Cortenbosch

7) partije thiendelant op de Grooten Cortenbosch groot 80 roeden
          - oost Christoffel De Naeyer
          - noort sheeren strate

8) 60 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
         - noort Adriaen Coppens
         - west de groenen wech

9) 75 roeden op de Grooten Cortenbosch
           - noort het Armengoet van Nauwenhove
           - west dhoirs Mr. Joos De Brackenier

Verdere eigendommen gelegen in Appelterre

10) 125 roeden in Eychem op het Damvelt
           - suyt den Dam

11) 1 dw. in Appelterre comend van de cavel van de houderigge

12) 60 roeden in Appelterre oock van de cavel van de houderigge

Eigendom in Veullesele

13) 50 roeden bosch op den Hulsberch
       - noort de strate
       - oost Jan Vanden Herreweghen


DE HAEFFELYCKE GOEDEN

1) een vleesblock , saencuype , botervat , 2 melckheemers , waterheemer , 3 dranckcuypen , scherrebert , 5 stoelen , een bancke : 6 guldens 7 stuivers

2) 2 ketels , een hacker , 2 eyseren potten , een becker : 12 guldens 4 stuivers

3) wafeleyser , hangheneyser , eyseren panne , suypenpanne , met alle de prondelmert aen den hanck : 2 guldens 19 stuivers

4) beyl , schippe , hames , 2 mesacken , 1 rieck , een gaffel , saghe , een rooster en tanghe met 4 schippen : 5 guldens 14 stuivers

5) 4 sacken , 3 wercken saergen , 2 pluymen beddens met hun toebehoorten , 2 pluymen cussens en hooftpeulens : 16 guldens 16 stuivers

5) de gevluchte meubelen tot Brussel te weten 2 kisten , een kiste in herten haute en een kiste in morwen haute , lijnwaert , tinnen schotels en taillooren tsamen : 125 guldens

6) 20 sacken kooren die zijn " gevlucht " , blijkbaar tot het klooster van Beaupre , met 3 sacken schockeloen , 1 sack erwten  , 12 sacken haver gepresen :
           - prijs van het cooren is 22 stuivers de veertel
           - terwe is 24 stuivers
           - schockeloen is 17 stuivers
           - erwten is 18 stuivers ( of 15 , quasi onleesbaar )
           - haver op 10 stuivers

       samen : 265,5 guldens

7) 40 bundelen vlas , 10 stenen geswingelt vlas , 60 ellen lynwaert soo " geblyckt als ongeblyckt " : 54 guldens 11 stuivers

8) 45 pont boter , moille , 2 vleghels en 2 wannen : 18 guldens 7 stuivers

9) 25 sacken caf , 4 biertonnen , 1,5 veertel ronssche boonen en omtrent een vat platte boonen : 16 guldens 15 stuivers

10) 500 thierlinghen cloppelinghen te weten in cooren , terwe , schockeloen en haver gepresen jeder thierlinck op 7 stuivers : 175 guldens

11) 25 lichbundels hoij boven tgone de houderigge aen haere peerden doen vervoyren gepresen jeder lichbundel op 4 guldens : 100 guldens

12) hier is de staat van goed helaas beschadigd , de paarden komen tot 25 pond groot ( dus 150 guldens )

13) 4 coeijen , een veerse met een cleyn calf mitsgaders 3 verckens te weten 2 klyne met een groot : 175 guldens

14) een waghen , ploech , hechde met haar toebehoorten met . . . een vuyme : 50 guldens


ARTIKEL VAN AMELIORATIE VAN MESVET , SAEYSEL en DRIFT

1) het mes gevoert in de braecke van jaere 1691 te weten 4 bunderen en . . roeden ten advenant van 10 guldens het dw. met het voeren , laden en spreiden compt over 1/3de : 53 guldens 7 stuivers

2) het mes gevoert in de braecke van jegenwoordige jaere 1692 tot 4 bunderen 80 roeden is 168 guldens

3) het labeur in de braecke van 3 dw. 25 roeden gelabeurt met 3 voiren en half behoudens een bunder dat maer en is ghelabeurt met 3 voiren compt over het labeur tot 36 stuivers het dw. / de voire : 142 guldens 18 stuivers

4) het saeysel in de bracke soo terwe , cooren als schockeloen tsamen : 36 guldens 17 stuivers

5) het labeur gedaen int storten van de stoppelen van jegenwoordigen jaere 1692 over 3 dw. gespleten en omtrent 2 dw. gestort : 3 guldens 15 stuivers

6) het mes ligghende in den hove : 6 guldens


DE BOOMEN en den TRONCK

1) de opgaende boomen op een partije etteweyde int quartier te Meersvoorde sijnde 3 popeliers en 1 abbeel : 52 guldens

2) den tronck staende op de voorste partije meersch soo abbeelen , popeliers , eycken en wilgen : 4 guldens

3) den tronck op een partije opt Meerschvoordevelt gelant west de strate en noort den Belinck : 3 guldens

4) 3 abbeelen staende op een partije meersch in de Doorickstrate : 10 guldens


DE HUYSINGEN , SCHUERE , STAL en CAMME

Is gepresen op 450 guldens

Ook nog een rente tot laste van Pieter Maes in Waarbeke over 3 jaar : 6 guldens


TOTAAL DER BONI : 2129 guldens 6 stuivers


DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) 11 maand verloop van een rente van 18 guldens ten proffijte van de Wed. Jaspar Thienpont : 16,5 guldens

2) aen dhoirs Adriaen Thienpont tot Eychem over rente van 12 guldens met verloop over 3 jaar en 3 maand : 39 guldens

3) aen D' Pieter De Groote over achterstel van heerlijke rente van 1691 en over lant- en meerschpacht van jaere 1692 : 4 guldens 10 stuivers

4) aen de Huysarmen van Samberghen over 3 jaar achterstel van coorenrente ten advenante van 3,5 veertels per jaer , over 3 jaer : 9 guldens 2 stuivers

5) aen de Huysarmen van Windicke over partije lant op de Belinck ten advenante van 3 veertels en 3 vierelingen sjaers over jaeren 1691 en 1692 is tsamen 7,5 veertels
    jeder viertel is in jaer 1691 tot 18 stuivers
    in het jaer 1692 tot 24 stuivers
 
   compt in gelde tot : 8 guldens 9,5 stuivers          ( red. : m.i. klopt deze rekening niet volledig )

6) aen Joos Lippens over achterstel van settingen : 6 guldens

7) aen clooster van Beaupre over achterstel van 3 jaar pacht ten advenante van 30 guldens sjaers compt op 90 guldens

Doch gezien " de trouble van oorloghe " is dit verminderd tot 60 guldens

8) aen Jouffrouwe Vanden Dijcke over achterstel van pacht over 2 jaer : 36 guldens , is verminderd tot 18 guldens

9) aen D' Pieter De Groote over pacht : 4 guldens verminderd tot 2 guldens 5 stuivers

10) aen Wed. Merten Sterck over pacht van 50 roeden meers op het Rulenscot over 2 jaar : 3 guldens , hier op de helft is 1,5 guldens

11) aen de Paters Sateroisen in Gendt over 4 jaer pacht ten advenante van 15 guldens sjaers : 60 guldens verminderd tot 40 guldens

12) aen St. Jacobs binnen Ghendt over lantpacht te weten over 4 jaer ten advenante van 2 guldens 8 stuivers : 9 guldens 12 stuivers ( verminderd tot 6 guldens 8 stuivers )

13) schuldich over settinge a 4 guldens per bunder gepacht by Pieter Bruylant en Abram Van Eesbeke : 52 guldens

14) schuldich aen Jan Baptiste Lemmens fs. Jans over de conterbusse van jaere 1691 : nihil

15) schuldich over settinge als noch niet ommeghestelt : hier memorie

16) schuld aen Cornelis De Maeseneer over rest en settinge van de conterbusse van de prochie van Pollaer : 10 guldens

17) schuld aen Adriaen Van Eesbeke over de settinge ommegestelt in Pollaer : nog niet vermeld

18) schuld aen Hendrick De Coene dienstbode van de weduwe : 54 guldens

19) aen Merten De Vos over gedaene arbeyt : 4 guldens

20) aen Meier Van Varenberch over salarissen : niks ingevuld

21) schuld aan dezelfde meier van 1/3de van rente van 4 guldens sjaers : niks ingevuld

22) item het verloop van een rente van 4 guldens aen dhoirs Christoffel Vanden Broecke voor 1/3de : niks ingevuld

23) aen de procureur Vande Velde binnen de stede van Gendt over salarissen dienende voor Joos Van Snick d'aude en dit sterfhuis voor 1/3de : niks ingevuld

Red. : Joos Van Snick en Pieter Dauwen in Nieuwenhove en de overledene Jan Van Snick zijn elk over 1/3de erfgenaam van Joos Van Snick de oude

24) schuld aan Sr. Pr. Claes de oude tot Ninove over " solderhuere " : 6 guldens

DE SOM VAN DE COMMEREN : 338 guldens 14 stuivers

Nota : hierbij moet nog gevoegd worden schuld " over de settingen " evenals schulden aan diverse personen waar dit sterfhuis nog moet tussenkomen , zie supra


Gedaan op 26.11.1692

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw 1692

Pieter De Groote 1692 , Joos Van Heghe 1692


VERKAVELING OPGEMAAKT OP 14.11.1693 tussen de 4 hoirs van wijlen Jan Van Snick en wijlen Anna De Naeyer

Gedaen door Sr. Pieter De Groote burgemeester

V.P. Joos Van Snick

V.M. Christoffel De Naeyer

4 kinderen te weten :

1) Elisabeth x Pieter Cools

2) Jan Van Snick 25 jaar

3) Jenneken oud 21 jaar

4) Marieken oud 17 jaar


de behuysde stede int quartier te Neycken , zie artikel 1 van de paternele goeden
        - west de straete
        - oost de Cleye
        - noort dhoirs Pieter Cardoens

     groot 150 roeden

Deze behuysde hofstede is bij onderlinge overeenkomst gelaten aan de 3 jongste erfgenamen en wordt Pieter Cools x Elisabeth Van Snick en dit voor de somme van 12 pond groot boven het capittael van een rente van 3 pond groot sjaers ten behoefve van dhoors Sr. Jaspar Thienpont

Doch gezien de huwelijksgift aan Pieter Cools in zijn huwelijk met Elisabeth Van Snick van 117 guldens is het dat de 3 jongste hoirs betalen aan Pieter Cools de som van 42 guldens en 15 stuivers


Niet verder bewerkt