STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Daneel Van Sassenbroeck man van Maeycken Vanden Haute op 13.08.1638 , 2 kinderen

Een SvG met een indrukwekkende begrafenismaaltijd , enkele artikels in deze staat zijn helaas onleesbaar


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Daneel Van Sassenbroeck

Houder van het sterfhuis : Maeycken Vanden Haute

2 kinderen nagelaten

1) Anneken 5 jaar

2) Jenneken 2 jaar

Voogden zijn Joos De Cooman officier , Merten Vanden Haute vader van de houderigge en Jan Vanden Haute broeder van de houderigge


I) DE BATEN

veestapel

1) 40 schapen die verkocht zijn voor 184 R 16 S
2) een coebeeste : 24 R
3) een vercken : 18 R
4) een vicxken : 2 R
5) 6 hinnen : 2 R 8 S

kleding

6) 2 ellen wolle lacken : 6 R
7) een swerte mansbroecke : . . .
8) een bruyn broecke : . . .
9) een wambuys : . .
10) een leren wambuys : . .

huisraad

11) 4 tinnen schotels : 3 R
12) 2 ketels : 5 R
13) een suypenpanne en een potteken : 30 S
14) de melckteijlen , aerdewerck : 2 R
15) wascuype , botervat , scherfbert , 2 heemers : 2 R
16) eyseren panne , poteyser , hangheneyser , rooster , heussche , beijl , hames : 25 S
17) eyseren gaffel , 1 greep , 2 mandekens : 10 S
18) kleermanne , cleijn mandeken , een korfken : 12 S
19) taeffelken , schapraai , moelle : 3 R
20) bedde , huppelinck , 2 paar slapelaeckens , saerge : 15 R
21) 7 manshemdens : . . .
22) manstoel , 2 vrouwenstielen , kinderstielen , bancxken , haspel , 2 spinwielen : 36 S
23) een kiste van harten haute en een kiste van witten haute : 6 R

vruchten

24) 6 stenen vlas : 6 R 10 S
25) 28 tienlingen hart graen " soo cooren als terfve " en . . : 42 R


DE CONQUESTEN VAN ERFGRONDEN

1) 70 roeden behuysde stede daer de overledene uyt gestorven is belast aan het clooster van Herne met 10 S sjaers en is voor den gront : 162 R

item het woonhuys daerop staende : 60 R

item het schuerken aan het woonhuys hanghende en is gemaeckt naer het overlijden van haer man dus hier memorie

2) 1 dw. schoofland op het Veldeken ten Haute

3) 60 roeden Xlant

4) 100 roeden Xlant opt Brucxken geprezen op 144 R

5) 45 roeden lant opt selve velt

6) 50 roeden meersch in de Sluysenmeersch

Redactie : deze pagina is slecht leesbaar

TOTALE BATEN : 1123 R 15 S


KOSTEN VAN DE BEGRAFENISMAALTIJD

Red. : er zijn talrijke artikels van de kosten van de begrafenis ! 

KOSTEN VAN DE MAALTIJD VAN DE UITVAART

Het begrafenismaal was niet van de minste , bier in overvloed , een varken , hespen , vis , kaas , erwten , wortelen en kool , witbrood , kaas

1) aan Jan Buydens over levering van bier voor de maeltijt van de uytvaert van de overledene : 20 R
2) over de accise :  30 S

3) een vercken gekocht voor de maeltijt bij de weduwe Gillis De Mol : 15 R
4) item het slachgelt ( het slachtgeld ) : 14 S

5) van visch , haerinck , caese ende specerijen tot de uitvaart : 6 R

6) over wittebroot aan Marcus De Bus : 30 S
aan dezelfde over " zyn arbeyt int backen van het broot tot de voorste maeltijt " : 10 S

7) over 6 veertels en 6 veertels cooren dienende tot de voorste maeltijt : 12,5 R

8) een veertel erwten : 20 S , wortelen en coolen tot de voorste maeltijt : 33 S

9) aan Cornelis Vastersavens over levering van " caese " : 3 R 15 S

10) aan Jan Hevens over zijn dienst van het " koecken " ( lees : koken ) en levering van de specerijen tot de maeltijt : folio beschadigd

11) over 4 hespen dienende tot de maeltijt : 6 R

12) over 25 pont boter tot 7 S / pont : 5 R 15 S

13) aan Cornelis Roosen over 5 veertels spelte : 2,5 R

14) aan Steven De Saeger over 1 vat cooren en 5 vierlingen terfve : 2 R 17,5 S

ANDERE KOMMERS

15) aan Jan Persoons over leveren van mes

16) aan Gillis De Quick over wijngelt en pachtgelt van jaar 1638 : 9 R

17) aan Jan De Saegher over lantpacht : 6 R

18) aan Merten Vanden Haute over labeur en verdienden arbeyt : 18,5 R

19) aan Jan Verckens over coop van brandhaut : 7 R

20) aan Mathijs De Ro over idem : 3 R

21) aan Jan Dekens tgene hij heeft moeten opleggen over een cavelinghe : 12 R

22) aan Pieter Vande Ghuchte over levering van " swerte stoffe " : 12 R

23) aan Gillis Van Vaerenberch over " settingen " : 10 R
24) aan Guilliam Cools idem : 3,5 R

25) aan den doctoor en aan Bernaert Lemmens over " gecureert ende gelaeten hebbende de overledene " 3 R

26) aan Steven De Saeger over de coop van een vercken : 2 R

27) aan Christiaen Vander Eeckt over " dorsschen "  : onleesbaar

28) aan Gillis Pauwels en Roelandt Van Craenenbroeck over " gedaenen arbeyt " : 2,5 R

29) aan de weduwe Hendrik Berckmans over 4 dachuren : 16 S

T.K. : 200 R 4,5 S


DE KERCKE RECHTEN EN FUNERAILLEN

1) aan de heer pastoor over het begraven en het doen van de uytvaert : 3 R 6 S

2) aan de coster over selve : 34 S

3) aan heer Adriaen N. over het doen van sijnen dienst voor de overledene : 18 S

4) aan Pieter Van Papegem over levering van was " soo kercke tortssen als anderssints " : 3 R

5) aan Cornelis De Vleeschauwer over maecken van het cruys ; 14 S

6) aan Jooris De Sauter over levering van " lichterbert " : 26 S

7) aan Lieven Vande Putte over het " maecken van de lichter " : 6 S

8) aan Lippen De Smet over het maken van het graf : beschadigde folio


Present op 28.05.1640 : Jr. Philips D'Hanins baljuw , Gillis Buydens en Gillis Vanden Broecke