Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN VAN HERREWEGHEN fs. GILLIS

 

Staat en inventaris van de meubiliaire effecten als anderssints ten sterfhuyse van wijlen Jan Van Herreweghen fs. Gillis weduwnaar wijlen Anna De Sitter

Hij overleed op 14.11.1714 , inventaris opgesteld ten proffijte van desselfs achtergelaeten kinderen

1) Peeter Van Herreweghen x Elisabeth Antheunis
2) Anthoen Buyl x Catharina Van Herreweghen
3) Anneken , minderjarig
4) Jan Baptiste , minderjarig

met Petrus Valck als gezworen voogd materneel en Adriaen Van Herreweghen als voogd paterneel


1) het woonhuys daer den overledenen uijt gestorven syn binnen Denderwindeke op de Plaetse aldaer met de grondt sijnde cheijns van den Edelen Heere van den Lande
- oost de straete
- suyt Carel Beghin
- noort Vincent Van Heghe

geprezen bij Henrick Van Belle en Pr. Minnongh timmerlieden gepresen " met de dobbele steenen schouwe " : 500 guldens

2) de boomen daerop staende , prisaye gedaen by de voors. temmerlieden en Mr. Carolus Beghin : 7 guldens

3) een schapraai met een tafel : 10 guldens

4) 15 tinnen lepels met een commeken en andere pronselinghe van erdewerck ( lees : aardewerk ) op den hanck : 7 guldens

5) een rooster , een coperen en een eijseren lampene , hael , brandeler , tanghe en rooster : 3 guldens

6) wascuype , vleeschcuype : 1 gulden 15 stuivers

7) een huijsel , een een braecke , een slachtbeijl , een schabelleke ( ? ) , 2 vleghels , en cleijn tonneken 2 stoelen en een bancke , een leere en een echel : 4 guldens

8) een schrijnhouten kiste staende tot Nienove ten huyse van Sr. Vastersavont : 6 guldens

9) een coperen canne , 2 paer schaelen en half met 2 balckx : memorie

10) aengaende den tronck staende op het veldeken te Heddenhove mitsgaders het Boschvelt zullen verdeeld worden tussen de wezen : memorie

11) item enkele booltjens van van boomen ligghende ten gronde achter het woonhuys : memorie

12) een deel witten steen : 4 guldens

13) de ongedorschte graenen ligghende ten sterfhuyse sullen verdeeld worden : memorie

14) cleederen ende leijnwaet van de overleden sullen oock verdeelt worden : memorie

15) een schippe : 10 stuivers

Gedaen op 26.11.1714 getekend Pr. Vanden Abbeelen baljuw , Joos Van Heghe , Pieter Valck