STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE


Staat van goed in Denderwindeke opgesteld door Pr. Vanden Abbeelen baljuw met Vander Waerden griffier

Overledene : Maria Van Herreweghen eerste weduwe van Sr. Joos Van Varenberch in sijn leven burgemeester van Wedergrate  , overleden in juni 1721 

Houder : Sr. Gabriel Vande Vijver oud burgemeester van lande van Wedergrate

dewelcke staender huwelyck geen kinderen hebben geprocrieert dan isser een weesen achtergelaeten met naeme Petronella Virginia Van Varenbergh oud omtrent 15 jaar geprocrieert bij den overledene

ten eerste huwelyck met Sr. Joos Van Vaerenberch

Voogden :

V.P. : Sieur Dhr. Joannes Philippus Van Vaerenberch griffier der prochie en heerlickhede van Meerbeke

V.M. : Sieur Guillaume Van Herreweghen ontfangher der abdije van Vorst over de moederlycke zeijde


TEN EERSTE : OMTRENT HET HUWELIJKSCONTRACT

Gemaakt in Geraardsbergen bij notaris Joos De Temmerman in aanwezigheid van de leenmannen van Henegauwen dienend als getuigen

Zijn verschenen :

Sr. Gabriel Vande Vijver fs. Andries jonkman wonend tot Haaltert geassisteert met Heer Martinus Vande Vijver pbre pastoor van Roosbeke des comparanten broeders ter eender

Marie Van Herreweghen fa. Pieters weduwe Sr. Joos Van Varenberch wonende tot Denderwindicke geassisteert met Jan Van Vaerenberch oud-meier van den lande van Wedergrate

Hierbij :

In den eersten brengt de toecomende bruydegom voor huwelycke dote de somme van 2000 guldens soo in goede , renten , gelde , gronden van erfven en croiserende obligaties

Aanwezig bij het huwelijkscontract is Pieter Van Herreweghen , vader van de toekomstige bruid

De bruid verklaart ook nog dat de patrimoniele en matrimoniele goederen nog steeds in handen zijn van haar vader Pieter Van Herreweghen


CAPITTEL VAN CONQUESTEN

1) de houder heeft getelt aen Sr. Adriaen Van Helleputte ( slecht leesbaar ) en Pr. Vande Mergele burgemeester en scepenen der prochie van Elst de somme van 500 pond groot sterck wisselgelt om daermee af teleggen 2 distincte obligaties ten proffijte van Dheer Jan Vander Verren dus hier : 3500 guldens

2) ten tweede een lening van 300 guldens courant aen de voorste burgemeester : 300 guldens

omtrent de interest op de voorste 500 pond groot a 5 % en dit over 28ste meye 1717 tot en met 1721 de somme van 750 guldens

de raete van deselfde rente vanaf 28ste meye tot den 14ste juni wesende 17 dagen : 12 guldens

3) den houder heeft noch staender huwelyck ingetrocken een croiserende obligatie van Jan Buydens fs. Pieters ten laste van de prochie van Denderwindicke volgens de obligatie daer van sijnde van date 24.12.1699 deel van een meerdere obligatie beneffens Sr. Joos Van Heghe en Sr. Joos Van Varenberch waervan het capitael van Jan Buydens bedraegt 198 guldens sterck wisselgelt sijnde het paert van Adriaen De Witteleer compt in courante gelde : 231 guldens

compt over 2 jaer raete van de voorste obligatie : 43 guldens 7 stuivers

4) Item brengt den houder in voordeel een croiserende obligatie van 16 pond groot capitaels courant gelt opgelicht bij Jan Courteaux den leste maart 1717 compt over het capitael : 96 guldens

over de raete van dese rente van den jaere 1721 tot Sint Jansmisse : 1 gulden 5 stuivers

5) heeft den hauder staender huwelyck noch gehoocht ter 2 reysen volgens de contracten daeraf synde alsulcken paerten en deelen als dhoirs Mignon hadden van der weesen patrimoine gelegen opt Frijthof
- noort de weduwe Cools
- west de weese Vaerenberch
   
compt over de cooppenningen deser 2 partijckens : 21 guldens

EERSTE SOMME VAN VOORDEEL : 4954 guldens 15 stuivers


ANDER GOETVINDEN VAN CROISEN VAN RENTEN EN ANDER VOORDEEL TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) Pieter Lemmens over rente van 8 guldens sjaers over 4 jaar : 32 guldens en 4 guldens en over jaar 1721 tot en met St. Jansmisse 4 guldens

2) de weduwe Cools dico Christoffel over 5 jaar crois van rente van 5 guldens 5 stuivers : 26 guldens 5 stuiver , item voor jaar 1721 tot St. Jansmisse : 2 guldens 9 stuivers

3) de weduwe Christoffel De Pongh in Pollare over 1 jaar croos van rente van 4,5guldens : 4,5 guldens en over deel van jaar 1721 tot St. Jansmisse : 2,5 guldens

4) van burgemeester Pleck over borgtocht over dhoors Floris Herremans : 32 guldens 9 stuivers

5) van Niclaes De Vleeschauwer over een jaar pacht en deel van jaar 1721 : 11 guldens 5 stuivers

6) Christiaen Langenhaecke over rente van 2,5 guldens , is onverleth gebleven

7) de prijs van de opgaende boomen bevonden op de erfgront van de weese : 1960 guldens 5 stuivers

    ( volgens de prijsije gedaen door Pr. Mignon , Rockelé en Jan Couteaux

8) de prijs van de gemetste huyse , schueren en stallen , duijvekeete , hoppenast , poorte en bruggepoorte met alle de fondamenten : 1945 guldens 10 stuivers

    ( volgens de prijsije gedaen door Philips Pirets timmerman en Andries Mathijs meester metser gedaen in 1722 )

9) den brauwhalaem ketel , nieuwe brauwkuype , ge--kuype , vlote back , riecken , enz. : 300 guldens

     ( volgens de prijsije door Frans Van Bossuyt ketelaert in Brussel )

10) de prijs van mesvette en labeur bevonden in de landen van de weese als oock van hoppestaecken : 752 guldens

11) de prijs van mesvette , labeur en hautwas van de goederen van oudt meyer Van Varenberch en de gone van Jr. Pantecras bij den houder in pachte gehadt : 61 guldens 12 stuivers

     ( de marge vermeldt : te betalen bij Martinus Lemmens pachter )

12) van Willem Engels van Zemst over de aankoop van schapen : 340 guldens

13) van ene N.N. in Geraardsbergen over de aankoop van wol : 112 guldens 16 stuivers

14) van Monsieur Bruylant over de leveringhe van cooren , spelt en roomsche boonen : 46 guldens 3,5 stuivers

15) van Hendrick Van Eesbeke over " den afwaij van boomen " : 20 guldens

16) oock in voordeel de venditieboecken van graenen te velde , hoij , stroij , cooremyten als meubelen samen : 2675 guldens 2,5 stuivers

17) de oude hoppe gewassen ten jaere 1719 en 1720 bestaende in 1200 bellen en hoppe ligghende op de camsolder : 112 roeden

18) de cleederen , enkele stucken gebleeckt lijnwaeten , servetten , thin ( lees : tin ) en ammelaeckens en silverwerck : verdeeld tussen de houder en de weese dus hier Memorie

19) de diamanten rinck en de silveren orloge ( lees : horloge ) is bij den houder gelaten bij de weese , bij recompense voor de houder " een eerlyck rauwcleet " : hier voor memorie

20) de houder heeft geen contante penningen in de borse : dus nihil   ( We durven dit te betwijfelen ! red. )

21) te goet van Christiaen Galmaert aencommende pachter van des weesen hof ende erfgront over 7 bunder 1 dw. 40 roeden braecke by het sterfhuys gelabeurt ten somer 1721 compt over de pacht tot St. Jansmisse 1721 a 11 guldens ten bunder : 40 guldens

22) van Martinus Lemmens over de pacht van Joncvr. Maria Pantecras een partije op den Dasputte bij het sterfhuys voorheen in pachte beseten dus hier over dese partije tot St. Jansmisse 1721 te ontvangen : 13,5 guldens

23) de pacht van 1 dw. 40 roeden lants dat Augustijn Crispeels gebruyct over een alf jaer : 1,5 guldens

HET VOORDEEL IN HET 2DE CAPITTEL : 8449 guldens 1 stuiver

SAMEN ZIJN DE VOORDELEN : 13403 guldens 16 stuivers


DE SCHULDEN VAN DIT STERFHUYS

1) de weesepenningen gemaect ten sterfhuyse van haeren vader Sr. Joos Van Vaerenberch : 4118 guldens 9,5 stuivers

2) over het replacement van een rente van 16 guldens 5 stuivers sterck wisselgelt sjaers / 16de penninck / die Augustijn Crispeels heeft afgelost compt over het capitael in couranten gelde : 303 guldens 6,5 stuivers

3) over het replacement van een rente van 6 guldens oock sterck wisselgelt / 16de penninck / ten laste van de Weduwe Engel De Ro : 112 guldens

TOTALE SOMME VAN DE SCHULDEN : 4303 guldens 16 stuivers


DE REPLACEMENTEN ENDE ANDERE SCHULDEN

1) De houder geeft te kennen dat hij bij huwelijkscontract heeft binnengebracht 1100 guldens

2) aen den houder over 26 bundelen latten gelaten ten oirboir van het hof : 12 guldens

De houder heeft ook de rechten van de visserij want :

3) de visgarens bestaende in " sleepnetten vlauwe ( ? ) cruysnetten " : 30 guldens

4) te betaelen over becostinge van een proces jegens de abdije van Vicoigne en dit over " een paelsteen soo sij seijden ofte presumeren die soude gestaen hebben in des weesen erfgront "

oock proces tegen Henrick Van Eesbeke en Karel Van Eesbeek wegens injurien jegens den vader van de weesen naergeseyt 

( Joos Van Varenberch is al bijna 20 jaar overleden en ze zijn nog steeds aan het procederen omtrent " injurien " )


MEER BONI DAN MALI : 6878 guldens 17 stuivers

Elk ( de houder en het weeskind ) dus : 3438 guldens 18,5 stuivers

Correctie door de schepenen betreffende het 1ste artikel van baten :

Doch de schepenen lichten de renten en de opbrengst van de renten uit de staat van goed en dit gaat naar het weeskind en dit tot de somme van 4659 guldens 8 stuivers

( alleen de rente die aangekocht werd en kwam van Jan Buydens fs. Pieters met de crois van deze rente blijven in de gezamenlijke rekening , red. )

Dus soude de houder noch goet vinden de somme van 35 guldens in de voorste 4569 guldens 8 stuivers


PRESENT op 22 juli 1722

Pieter Vanden Abbeelen baljuw 1722

Pieter Plecke 1722

Jan Mertens

Van Vaerenberch


Nota bene : het weeskind was naar de normen van die tijd zeer welgesteld.

Ze zou huwen met Sr. Albertus Platteborse


NOTA 1

Francis Bossuyt ketelbuysscher woonende tot Brussel verclaert gepresen te hebben den brauwketel van Gabriel Vande Vijvere tot Denderwindicke en hebbe de selve gepresen op 150 guldens als wegende 300 pont a 10 stuivers het pont , dit op 10.02.1722

Getekend : Francis Bossuyt

NOTA 2

De nieuwe brauwcuyp kost 40 pattacons wisselgelt

cleyn geijl kuyp : 10

den back : 10

. . . . . . .  : 10
 
______________

Samen 70

Is 560 guldens wisselgelt

Is 28 pond groot wisselgelt