Tracker


STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Vincent Van Heghe


Sr. Vincent Van Heghe overleden op 31.01.1716 , 4 kinderen uit 2 huwelijken

A) x Martijne Lemmens fa. Jans

     1) Marie Van Heghe x Jan Kestemont
     2) Jacquemiene Van Heghe x Anthoon Carion

B) x Catharina Mignon

     3) Jasparina x Michiel Vander Poorten schoolmeester van Denderwindeke
     4) Livina 16 jaar
               met V.P. Sr. Joos Van Heghe oud burgemeester van Wedergrate
                      V.M. Pieter Mignon broeder van de houderigge

I ) ERFGOEDEREN VAN DE OVERLEDENE

1) een partije Xlant opt Windickevelt groot 84 roeden
- oost derfve Arent Cools
- zuyt de kerckewech
- west de weduwe Geert Thiebaut
- noort tgoet van Cornelis De Smet   

2) partije thiendelant op Vlierenpael groot 67,60 roeden
- oost Guilliam Van Heddeghem
- zuyt en west deselve
- noort Nederhoenderskot

3) stuck Xlant op Meerschvoordevelt groot 277,5 roeden
- oost Joos Van Heghe
- zuyt Cleijn Windickevelt
- west Pieter Maesfrancx
- noort den groenen wech

4) schoofland van heere pastoor op Schuermanneken groot 41 roeden
- oost de wegh
- zuyt Jan Pleck
- west Peeter Van Laethem
- noort Geert Buydens

5) partij bosch is cheijnsgoet van den Armen van DW en is schoof van de pastoor groot 138 roeden
- zuyt Herdenhovevelt
- west de keijts
- noort kerckengoet van DW.

hiervoor aan de Armen jaarlijks 1 gulden

6) schoofland op Hautemvelt schoof van Wedergrote groot 81 roeden
- oost Guilliam Van Heddeghem
- west Wed. Pieter De Ro
- zuyt de meersschen

7) schoofland , schoof van Wedergrate , op Brucxken groot 86,4 roeden
- oost den heere van Steenhaudt
- west Jan Allebosch
- noort Jan Crispeels

8) partij tiendeland op het Boschvelt groot 100 roeden
- oost Guilliam Buydens
- zuyt dhoors Livinus De Mey
- west dhoirs Adriaen De Corte

9) een partij bosch op de Hooge Geete wesende 33ste schoof van thiende en is cheijns van de kercke van Nauwenhove aan 1 gulden sjaers groot 165 roeden   ( *** )
- oost en suyt de strate
- noort sVossens lochtinck

( *** : zie het artikel nr. 2611 in het landboek van Denderwindeke onder de hoofding Nieuwenhove )

10) De houderigge geeft te kennen dat er binnen het huwelijk aan Christoffel De Naeyer is verkocht een partij landt op het Windickevelt groot 117,50 roeden

Som van de erfgronden van de overledene : 1040 roeden


II ) DE LEENGOEDEREN VAN DE OVERLEDENE

1) een leen van leenhof ter Rijst op het Meerschvoordevelt groot 103,75 roeden
- Sr. Pieter Van Vrechem
- west en noort dhoors Eloy Van Eesbeke

2) een leen van het leenhof ter Rijst op de Cleijnen Swellinck groot 112,70 roeden
- oost Gillis De Ro
- zuyt het Mespelterenvelt
- west Christoffel De Naeyer
- noort de gracht

red. : dit leen is nog niet gesitueerd in het landboek


III ) DE CONQUESTEN SAMEN MET DE HOUDERIGGE

1) 40 roeden schoofland op het Meerschvoordevelt gekocht van Eloy De Vuyst
- oost goet van desen sterfhuyse
- zuyt den groenen wech

2) partij tiendeland op Kessenbeke gekocht van Cathelijne Friaert weduwe van Pieter Buydens groot 61 roeden
- oost de erfgenaemen Van Brueseghem
- west de Scholasterij van Meerbeke
- zuyt de meersschen
- boven de Meulestrate

3) 48 roeden bosch in de Sipdalbosch ook gekocht van Cathelijne Friart weduwe Pieter Buydens
- oost Vicoignegoet
- west dhoirs Vander Varent
- noort de Caelcauter

4) gekocht van Charles Quente ( ** )  een onbehuysde stede te Herdenhove groot 56 roeden                    ( ** : lees als Charles De Coene )
- west dit sterfhuys
- noort het Herdenhofveldeken

5) 96 roeden schoofland op Appelterrevelt
- oost Joos De Middeleer
- west de straete
- zuyt Pieter Cools

6) 72 roeden tiendeland op selve velt
- zuyt Cornelis De Ro
- noort Cornelis De Brackenier
- oost de Armen van Neygen

7) gekocht van Pieter en Jan Vanden Broecke met consoorten de behuysde stede daar de overledene op gestorven is
- oost de strate
- zuyt en west dhoors Anthoon Stevens
- noort Christiaen De Smet

groot 122,80 roeden en geprezen op 29 S / roede

Welke hofstede is belast met heerlijke rente van een vat tarwe , een vat evene , 1,5 cappoen
Ook belast met rente van 7,5 R sjaars

Som van de conquesten : 495,80 roeden


IV DE MEUBILAIRE EFFECTEN

A) EDIFICIEN VAN HUYSINGEN

1) E.H. ( gemetst huis , paardenstal , wagenhuizen en verckenskoten ) : 586 R

2) de schuur ten zijden van de hofstede met het wagenhuis : 300 R

3) de stal ten noorden van de hofstede : 245 R

4) den oven : 1,5 R

Som van de edificien is 1132 R , hierop een rente van 7,5 R sjaars ten laste van dhoors Hendrik Vanden Broecke

De heerlijke renten komen aan de penning XXIV tot 183,2 R

Dus is de waarde 947 R 16 S

5) E.H. staande op de grond van de houderigge te Meerschvoorde , geprezen ter aarde : 100 R

Alles samen tot 1047 R 16 S


B ) HUISMEUBELEN

1) 175 pond verckensvleesch : 21 R 17,5 S

2) het verckens smaut : 4 R

3) het mes in den hof gepresen op 30 voeren gepresen op 12 S / voer : 18 R

4) tafels , 12 stoelen , koffers e.a.

5) de hoed van de overledene : 1,5 R

6) 3 drankheemers , 8 biertonnen en een halve tonne , 2 brandewijnvaatjes , een vleescuype : 14 R

7) een keeren , melckcuype , botercuype , 2 waterheemers , 2 melckheemers : 3,5 R

8) al het tinnewerck , alles samen tot 37 pond tin : 12 R en . .  S

9) flessen , geleyerd werck , gelasen : 3 R 15,5 S

10) pluymen bedde , hooftpullen , 2 cussens , een matrasse , 4 spaensche saergen , 3 paar slapelaeckens : 29,5 R

11) 2 hammelaeckens , 4 flawijnen , 13 servetten , 3 handtdoecken : 8 R 7 S

12) de cleederen van de overledene , 6 hemdens en sakdoecken : 15 R

13) de cleederen van de houderigge worden aan haar gelaten en dit wegens de goede diensten door de overledene gedurende de " langdurige siecte van de overledene "

14) 7 meelsacken , een cafbedde , 2 slapelaeckens , 2 drolsaergen : 5 R 9 S

15) 8 pond garen en 9 pond geswingelt vlasch : 3 R 18 S

16) de banden gecnapt vlasch en de banden ongecnapt vlasch : 6,5 R

17) een wagen met zijn toebehoorten : 23 R

18) een cauterploegh met de toebehoorten : 10 R

19) een eghde met . . . : 2 R 8 S

20) al de hoppe liggend op de solder : 25 R

21) de droge hoppestaecken : 17,5 R

22) de boompertsen en latten : 6 R 4 S

Totaal van dit artikel : 271 R 13,5 R


CAPITTEL VAN DE BEESTEN

1) een bruyn merriepeerdt met het arnas : 60 R
2) een swart merriepeerdt met het arnas : 60 R

3) een rode bonte coebeeste : 20 R
4) een swarte coebeeste met een starre : 23 R
5) een bruyn coebeeste : 25 R
6) een roode coebeeste : 16 R

7) een jaerlinck calf : 4 R
8) een rendt van 2 jaar met een jonck calf : 9 R 4 S

9) een corf met de bieen ( bijenkorf ) : 2 R

10) 3 jonge verckens : 16 R

11) 7 hoenders met 3 hanen met de duiven : 3 R

Totaal : 238 R 14 S


CAPITTEL VAN DE GRANEN

1) 7 zakken hevene : 15 R 8 S
2) 3 veertels tarwe en 1,5 veertel coorens : 2 R 8 S
3) al de roomsche boonen en het lijnsaet : 2 R 13 S

enzovoorts

CAPITTEL VAN OPGAENDE BOOMEN en HAUTWASCH

niet bewerkt

CAPITTEL VAN LABEUR

Capittel van haudt en mesvet samen : 546 R 18 S 1 blanck


CAPITTEL VAN GOEDVINDEN VAN DIVERSE PERSONEN

over teringe

1) van Jan Bruyland : 3 R 15 S 1 O
2) van Jan De Coninck : 8 R
3) van Lambrecht Brijsens en over labeur samen : 6 R
4) van N. Claes : 3 R 13 S 1 O
5) van Jacques Van Craenenbroeck : 18 S
6) van Sr. Lefebvre over diverse teiringhen : 14 R 13 S
7) van Philips Hemerijckx over teiringhe en huishuur : 26 R 17 S
8) van Jan Baptiste Vierendeel na afrekening van elckanders pretentien : 3 R 13 S

over achterstel van zettingen

9) van dheer Pieter Vanden Abbeelen over rekening en achterstel van zettingen : 144 R 11 S 1 O

10) van Jaspar DHauwer over rest van zettingen en pachten : 27 S

11) van Charles De Coene over landpacht en levering van lijnsaet : 5 R 11 S

12) van Judocus Vanden Eeckhaute over levering van bier : 3 R 4 S 2 O

13) van Cornelis De Smet over verdinghde schoof : 1 R 16 S

14) van Joos Lippens over afrekening van zetting

15) enkele slecht leesbare posten

Som van dit  capittel : 235 R 11 S 3 O


CAPITTEL VAN AFREKENING VAN VERKOCHTE ERFGOEDEREN

1) van de zijde van de overledene is verkocht een partij aan Christoffel De Naeyer voor 10 pond groot

2) van haar zijde is verkocht 1/6de van 104 roeden meersvoor 15 S / roede aan Jan De Maeseneer is dus 13 R

De houderigge is ten achter 47 guldens


COMMEREN EN SCHULDEN

1) de afrekening met Sr. Joos Van Heghe oud-burgemeester en dit over diverse zettingen , over de koop van een peert tot 84 R , item over rest van de koop van een ander peert 36 R , over rest van coop van schockeloen en schaerhout alles samen : 639 R 14 S

2) aan deselve over lantgelt en over cleijn coegelt : 11 R 16 S 2 O

3) aan Gillis . . over verloop van rente : 56 R

4) aan de Weduwe Theodoor Vander Eeckt over verdienden gelde : 17 R 6 S 2 O

5) aan Advocaet Meerschman tot Aelst over verdiende honorairen : 32 R 16 S

6) aan Juffr. Elisabeth Vander Dussen over landpacht en schoofpacht : 51 R

7) aan de proost van Vicoigne over pacht van land en thiende : 200 R

8) aan de baljuw van Meerbeke over acceyse ( accijnsen ) : 9 R 12 S

9) aan Sr. Adriaen Van Assche over acceysgelt : 38 R 1 S

10) aan Maximiliaen Buydens over gekochte winkelwaren : 17 R 13 S

11) aan Pieter en Jan Vanden Broecke over 2 jaar crois van rente van 7,5 R sjaars : 15 R

12) aan Edelen heere van LvW over achterstel van diverse heerlijke renten : 60 R

13) aan den ontfanger van de zettingen over de jaren 1709 tot en met 1715 par reste : 212 R 1 S

14) aan de Wed. Pauwel Bruylandt over landpacht : 8 R

15) aan Mr. Cornelis De Brackenier over smeewerck : 7 R 7 S 2 O

16) aan Sr. Adriaen Wasteels over levering van brandewijn : 5 R 13,5 S

Hier volgen enkele landpachten komend van de broer en zusters van de houderigge , allen kinderen van Antonius Mignon , red.

17) aan Joos Van Vrechem over landpacht : 1 R 5 S

18) aan Pieter Mignon als voogden over de weefe van Pieter De Jonghe : 1 R 5 S

19) aan N. Lefevre over gelijke pacht : 1 R 5 S


20) aan P. Courteaux over wagenwerk : 4 R 17 S

21) aan Adriaen De Smet over 2 jaar diensthuere : 46 R 17 S 1 O

22) aan Nicolaes Lapeer over diensthuere : 21 R 18 S

23) aan Jan Van Heghe als de opdracht hebbende van Jan Mostaert over meerschpacht : 7 R

24) aan Jfr. Petronella Van Boterdael over 2 jaar crois van rente van 6 R bezet op haar eigen gronden van erve : 13 R

25) aan kercke van Nauwenhove over 2 jaar chijns :  3 R

26) aan de Confrerie van de Zoeten Naam : 1 R 10 S

27) aan de schoolmeester van Denderwindeke over diverse vacatien gedaan ten behoeve van dit sterfhuis : 15 R 7 S

28) aan dhoirs Jan Van Snick fs. Jans over landpacht : 4 R

29) aan Sr. Joannes Philippus Van Vaerenberch over salarissen enz. : 14 R 2 S 1 O

30) aan Pr. Kints tot Aelst over levering van wijn : 22 R

31) aan Josyne Minnong over geleend geld en dit verminderd met 1/7de zijnde de 7de hoofdstaak van de voorste Josyne en is dus in geleend geld 19 R en hier verminderd met 1/7de : 16 R 5 S 3 O

32) aan de apothekaris De Witte over vacaties en medicamenten voor de overledene : 1 R

33) aan Sr. Jan Van Vaerenberch over landpacht en crois van een rente samen : 46 R

34) aan de pastoor van DW over schoof en heerlijke rente : 2 R 8 S

35) aan de pastoor over de uitvaart en wat nog niet betaald is dobbel gerekent , aan de grafmaker 12 S , de koster 5 R , de lichter 3 R , de doodtschult van de poorterije en ook nog 2 jaar poortersgelt , alles samen : 38 R 8 S

36) een accort met de houderigge over " een ordinair raukleet " : 24 R

37) aan Ghysbrecht Van Oudenhove over 3 dagen voor stellen van deze SvG : 6 R 6 S

38) aan Sr. Gabriel Vande Vijver als kerkmeester van 1713 en 1714 over landpacht en chijnspacht en levering van haudt : 15 R 12 S

39) aan de Armen van DW over coorenrente op een perceel land op de Vlierenpael : 1 R 10 S

40) aan Jan Courteaux over prijsen ( prijsen is schatten ) : 10 S

41) aan Sr. Joos De Groote over heerlijke rente van 1 hinne en 1/4de verachtert sedert 1711 : 1,5 R

42) aan Michiel Rockelé over naerpacht met 2 jaar pacht van de kercke over jarenn 1711 enn 1712 alles samen : 36 R 19 S 3 O

43) aan de baljuw Pr. Vanden Abbeelen over zijn vacatie met het afnemen van de eeden : 5 R

44) vacatie van burgemeester en schepenen : 3 R

45) vacatie van de greffier : 3 R

46) aan de greffier over maken van double en registratie , bij provisie te vermeerderen of te verminderen : 9 R

47) over de seghel op thooft van desen staat is 11 schellingen courant dus in guldens : 3 R 6 S

T.K. : 1770 R 7 S 3 O

T.B. : 2442 R 14 S

gedaan op 16.04.1716 door Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


NOTITIES GEMAAKT DOOR MACHIEL VANDER POORTEN SCHOOLMEESTER TEN BEHOEVE VAN HET STERFHUIS

1) het sterfhuis is mij schuldig over een tonne goet bier : 7 R
2) ben ik naar Kestergat gegaan om af te rekening met den heere van selve Kesterpacht over pacht van landt en de femelschoof
3) ben ik naar Ninove gegaan om af te rekenen met de ontfanger De Weghe
4) naar Sr. Jan Van Vaerenberch om af te rekenen van de achterheijt van een rente
5) afgerekent met Peeter Lemmens , Christoffel Van Eesbeke , Joos Van Vrechem , Jan De Dijn , Jan Bruylant , Cornelis De Brackenier smet , heer pastoor T'Lam , Peeter Mignon , Jan Courteaux waeghemaecker , Lieven Seghers , Gillis De Roij , Sr. Michiel Roculé , weduwe Judocus Vanden Eeckhaute , Pierre de la Pierre , Cornelis De Smet , Jan Baptiste Vierendeel , Christoffel Bruylant , Martinus Lemmens

tenslotte heeft hij afgerekent met Sr. Joos Van Heghe