STAAT VAN GOED bij overlijden van Adriaen Van Eesbeke in 1710


Adriaen Van Eesbeke x Magdalena Van Herreweghen

Bij overlijden van Adriaen Van Eesbeke op 20.10.1710

Houder van het sterfhuis : Magdalena Van Herreweghen

4 minderjarige kinderen te weten

1) Jan oud 19 jaar

2) Catharina oud 12 jaar

3) Anna Maria oud 9 jaar

4) Adriaen oud 6 jaar

met voogden :

Adriaen Van Eesbeke fs. Christoffels over de vaderlycke syde

Thomas Vanden Heerweghe over de moederlycke syde

Red. : de weduwe hertrouwde met Jacobus TeskensDe geconquesteerde goederen

1) een behuysde stede daer den overledene heeft op gewoont gelegen int quartier van den Steenberch
- noort den steenberchdriesch
- oost den keijts
- suyt den effelteeren

groot 294 roeden

en is belast met rente van 2 pond sjaars aen Jan Van Varenberch vallende telcken Kerstmisse

2) 36 roeden lant op den Effelteren
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt Jan N. ( Jan Roosen ? )
- west den selven Van Eesbeke


Artikel van de meubele effecten

marge : geschat door de beide voogden en Jan Baptiste Lemmens

1) alle de potten , ketele , botervat , cuypen , heemers ( emmers ) , schotels , lepels tot anderssints : 18 guldens

2) ondermeer weefgetau ( weefgetouw ) , wascuyp , gardderobe : 27 guldens

3) een matterasse , spaensche saerge en een wijnich lywaert en omtrent 24 veertelen cooren met wat garen en vlas : 27 guldens

4) het hoy ende stroy , 2 coebeesten en een viggen tsaemen gepresen op 105 guldens 5 stuivers

5) de besaeythede van omtrent 2 dw. 50 roeden besaeyt met cooren en terwe ghelabeurt met 4 vooren en daerop ghevoert 10 voeren mest met jeder voor op 15 stuivers : 27 guldens 10 stuivers

6) het mes ( mest ) ligghende in den hove van den overledene : 2 guldens

7) boeter ( boter ) , smaut , vleesch als 8 hoenders alles tsamen : 15 guldens

8) alle de huysingen met het stalleken daer aene : 120 guldens


DE COMMEREN

1) aan Sr. Van Vaerenberch meier van verlopen van een rente als anderssints volgens syn notitie ende billet : 53 guldens 3 stuivers

2) schuldich aen Pieter Valck over land- en meerschpacht als verdienden arbeyt van labeur volghens syn notitieboek : 16 guldens

3) schuld aen Cornelis De Maeseneer over lantpacht als rest van den coop van een partycken lant : 30 guldens

4) over verdinghden schoof schuldich aen den heere van Steenhout en Joos De Groote tot en met Kerstavont 1710 : 6 guldens

5) schuld aen diverse personen als aen de kercke van Pollaere : 7 guldens

6) schuldich aen den Armen van Pollaer 6 veertelen coorens van cijnsrente tot en met Kerstavont 1710 , de viertel aan 15 stuivers : 4 guldens 10 stuivers

7) schuld aen Jan De Weghe over achterstel van settinghe van 2 guldens 10 stuivers het bunder hier voor memorie

8) verder te betalen aan de schepenen , de griffier , het segel , Jan Vander Stockt ( ? , slecht leesbaar ) : enkele guldens en stuivers


Somme van de commeren bedraagt 121 guldens 14 stuivers

Somme van de boni is 341 guldens 16 stuivers , de helft naar de weesen en de helft naar de houderigge

Present : Pr. Vanden Abbeelen bailli 1711

J. Van Varenberch

Pieter Valck