Tracker

 

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN GUILLIAM VANDE VELDE

vermelding van de brandstichting van Denderwindeke op 14.12.1690 in deze staat vermeld
 Guilliam Vande Velde overleden op 28.03.1690

Houder : Maria Van Wichelen

Kinderen uit dit huwelijk :

1) Jan oud 16 jaar

2) Peeter oud 7 jaar

3) Peeternelle oud 4 jaar

4) Gillis oud 1 jaar

Voogd paterneel : Cornelis Vande Velde

Voogd materneel : Adriaen Van Wichelen

De voogden leggen de eed af bij Joos Lippens officier


A) De erfgoederen van wijlen Guilliam den overledene verstorven uyt hoofde van sijne ouders :

1) een hofstede te Boterdael sijnde schooflant schoof van den heere baron van Wedergrate groot 90 roeden
                       - oost de keijtse
                       - suyt Geeraert Thienpont
                       - west de straete                            : memorie

2) item het woonhuys met alle de edificien ende boomen staende op de hofstede gepresen op 54 guldens                                           

Zie ook de correctie , de hofstede werd afgebrand na het opstellen van de staat van goed

3) 94 roeden schooflant op de Meerecauter
                       - oost St. Peetersbunder
                       - west dhoors Bernaert De Clippel
                       - suyt dhoors Pieter Vanden Bossche

     belast met 4 guldens 10 stuivers sjaers aen Pr. De Cuvellier wesende patrimoine dus memorie

3) 150 roeden pacht van dhoirs Geeraert Somers op het Reysenvelt besaeyt met cooren : 20 guldens

4) 75 roeden op het Reysenvelt pacht van Matheus Vanden Borre besaeyt met terwe : 6 guldens

5) 60 roeden tiendelant op de Weerbosch waerinne 20 roeden pacht van de Armen van Santberghen en 40 roeden competeert de weesen van Barbara Van Snick eerste huysvrouwe van Guilliam Vande Velde : memorie

6) de erwten daerop staende gepresen van labeur saet en mesvette : 4 guldens

7) het groen vlas staende in de voors. behuysde stede : 4 guldens

8) een swerte coebeeste : 16 guldens

9) een weefgetouw : 9 guldens

10) het mesvet in 94 roeden schooflant op de Meerecauter ende een derde deel mesvette op 150 roeden op het Rijsevelt : 6 guldens 16 stuivers

11) bedde , cleeren , lijnwaert , 8 pont gehekelt vlas , een deel oude oppestaecken , 2 eyseren potten , 2 paer deckleeren met de toebehoorten , ketel en 2 eyseren potten , swingbert en andere prondelingh van huysraet
       tsaemen : 49 guldens 18 stuivers


COMMEREN ENDE LASTEN

1) de rente van 4,5 guldens , zie supra is over capitael : 72 guldens

2) 3 jaer verloop van de rente tot Kersmesse naercomend : 13 guldens 11 stuivers

3) aen Lieven Mertens over reste van labeur : 1 gulden 4 stuivers

4) aen de ontfangher van den heere baron van desen lande over verdinghde schoof : 2 guldens

5) de dootschult van de overledene met 2 jaeren poorterije : 16 schellingen

6) aen de bailliu over syne vacatie : 2 guldens

7) de vacatie van de griffier : 30 stuivers

8) burgemeester en schepenen voor hun vacatie : 30 stuivers

9) de griffier voor het double voor de houderigge : 1 gulden 3 stuivers


Meer boni dan mali : 170 guldens 13 stuivers boni , 23 guldens 12 stuivers mali


Nota : de voorkinders van de overledene met Barbara Van Snick moeten delen in de somme van 147 guldens 1 stuiver naer costuyme van land van Aalst

Gedaen op de 16de juni 1690

Getekend : Gillis De Ro 1690
                    Christoffel De Ro 1690
DE BRAND VAN DENDERWINDEKE , PRECIEZE DATUM VAN DE BRAND


Correctie op de staat van goed in het jaar 1693 :

Wegens het feit dat op den 14.12.1690 " de fransche vijant heeft verbrant de hofstede " , de boomen die op de grondt syn blijven staen syn niet verbrandt geweest en aldus heeft de houderigge afslach ende diminutie gecreghen

Correctie gedaen in 1693 door :
Pr. Vanden Abbeele bailliu 1693
Pieter De Groote 1693
Joos Van Heghe 1693