Tracker

STAAT VAN GOED bij het overlijden van Margriete De Poulle opgemaakt op 07.01.1672Overlijden van Margareta De Poulle overleden in 1671 in Denderwindeke  ( nota : zij overleed op 26.09.1671 )

Houder : Lauwereijs Vander Eecken

één kind te weten

Anneken Vander Eecken oud 16 maand

V.P. Nicolaes Vierendeel als cousijn van de overledene
V.M. Jan De Poulle als gebroeder van de overledene

Als schatters Bernaert Van Belle timmerman , Guilliam Van Berchem


DE GRONDEN VAN ERFVEN VAN DE OVERLEDENE

1) de helft van 50 roeden bogaert daer nu het huys is staende alsnoch onverdeelt tusschen de overledene en Jan De Poulle ligghende in DW. te Steenberghe
        - west derfve van Lieven De Neve
  
2) 1 dw. lant op de Heffelterren ligghende alsnogh onverdeylt
       - oost Lieven De Neve
       - west den groenen wech

3) 90 roeden lant opt selve velt ook onverdeylt
       - oost Jan De Naeyer
       - west Guilliam Mertens

4) 75 roeden lant in Appelterre alsnoch onverdeylt met Jan De Poulle ligghende opt Meulenvelt
      - oost den breeden wech
      - suyt clijn veldeken

5) 51 roeden lant in Appelterre opt selve velt en is belast met 3 stuivers sjaers aen den huysarmen van Appelterre
       - oost den groenen wech
       - suyt sheeren strate     

6) een partije bogaert in de prochie van DW. te Steenbergh sijnde cheijns van de huisarmen van Denderwindicke voor 99 jaeren
         - west de 50 roeden daer het huys op staende is
         - oost Lieven De Neve
         - boven tegen tvelt

     belast met 34 stuivers sjaers aen de Armen van DW. en is alsnoch onverdijlt met Jan De Poulle

 red. : Laureys Vander Eecken woonde op het huidige gehucht Flierendries , zie het landboek van Denderwindeke

red. : Anna Mertens , moeder van de overledene afkomstig is van Appelterre


DE GOEDEREN VAN DE HOUDER

1) 1 dw. gelegen in Grimminge
            - noort Joos Vander Eecken
            - oost sheeren strate

     belast aen clooster van Beaupre met een gans , 2,5 veertelen haver en 2,5 veertelen cooren en noch 1/4de van gans

2) 1,5 dw. in deselve prochie
           - oost sheeren strate
           - west kerckengoet der selve prochie
          
     belast met 3 veertels haver , 3 veertels cooren , 2 gansen aen het clooster van Beauprez
     belast met 4 guldens sjaers aen Pieter De Bruyne in Geeraerdsbergen

3) 1 dw. schooflant gelegen binnen de prochie van Denderwindicke
           - sheeren strate
           - Jan De Poulle
 


DE MEUBELEN

1) het huys daer de overledene in gewoont heeft , gepresen by Bernaert Van Belle timmerman van stiele , met kuecken , achtervloer , cammer , stael met het schuerken : 109 guldens 8 stuivers

hier het " merck " ( merkteken ) van Bernaert Van Belle

2) een coey met een calf : 36 guldens

3) een bedde met de hoppelinck , cussens , 2 paer slaepelaeckens en een saerge : 18 guldens

4) al de hemden met cleyn leywaert : 10 guldens

5) een swert lijveken met een swerte couvel , een hoet , een sijde voorschoot : 14 guldens

6) paer schoenen met een paer caussen : 2 guldens 4 stuivers

7) 7 servetten met de flauwijnen : 5 guldens

8) 6 ellen wit leywaert : 2,5 guldens

9) een bundel gaeren en vlas met andere prondelmert : 6 guldens 5 stuivers

10) silver heyder ( ? ) : 36 schellingen

11) 60 ellen smael leijwaert hanghende op het ghetauw en gepresen op 4 stuivers de elle : 12 guldens

12) een moulle , tafel , vleesblock , een buffet , een kiste : 4 guldens

13) botervat , cuype en andere huysraet : 3 guldens 12 stuivers

14) 3 ketels , een emmer en - - : 3 guldens 12 stuivers

15) een hemmer met alle huysraet daer by een gebrocht : 35 stuivers

16) al het gecnapt vlas tot 16 bundels : 4 guldens

17) schippe , braecke en ander eijserwerck : 3 guldens

18) 15 veertelen cooren ligghende op de solder a 10 stuivers het veertel : 7,5 guldens

19) 12 vetelen ( ? , is thienlingen , red.  )  ongedorsschen cooren ligghende in de schuere gepresen op 15 stuivers de 10 schoven : 9 guldens

20) voor saet ende dref op 2,5 dw. besaeydt : 18 guldens

21) het mes : 30 stuivers

22) 100 hoppe : 5 guldens

23) 8 poppelieren daer onder syn 3 abeelen gelegen in een meers te DW. te Meerschvoorde en gepresen op 1 gulden het stuck ; 8 guldens

24) al het hoij : 5 guldens

25) al het stroij : 2 guldens

26) het leysaet ligghende op de solder : 30 stuivers

SOM DER BATEN : 239 guldens 19 stuivers


DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE

1) den houder is schuldig aan het clooster van Beauprez over " cappoenrente , haver , gansen " op de goedingen van den houder te Grimmingen verachtert over 4 jaar en compt in gelde tot 4,5 guldens : 18 guldens

2) den houder aen de pastoor van Grimminge over coorenrente , cappoenrente en gansen compt over 3 jaar : 9 guldens 9 stuivers

3) aen ANTHON DE PESTER BAILLIU VAN GRIMMINGE : 15 stuivers

4) aen Jan De Pester over settinge : 3 guldens

5) over settingen in Windicke : 2 guldens

6) over settingen in Grimminge : 2 guldens

7) aen Jan De Poelle over uytcoopinge van de meubelen die onverdeelt waeren tusschen de overledene en Jan De Poulle : 9 guldens

8) aen idem over pacht van haer deel in de lochtinck : 6 guldens 2 stuivers

9) aen Bernaert Van Belle over prijsije : 15 stuivers

10) over het schrijven deser staet : 24 stuivers

11) aen dhoirs Eeckhoute over 10 stuivers sjaers uytgaende op de goedingen te Grimminge over 3 jaer : 30 stuivers

12) aen Pieter De Bruyn over rente van 4 guldens over 3 jaer : 12 guldens

DE COMMEREN TOT 65 GULDENS 16 STUIVERS


DE BONI MEER DAN DE MALI : 174 guldens 3 stuivers

Gedaen op 07.01.1672 door Frans Vanden Abbeelen baljuw en Christoffel De Ro burgemeester


Redactie : de familienaam Vander Eecken verandert in Denderwindeke en wordt Vereecken