Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN VANDEN HAUTE , echtgenoot van MARIA DE QUICK


Staat van goed van 16.06.1712 opgesteld door Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Sr. Joos Van Varenberch burgemeester en Pieter Valck schepen

Voogd paterneel : Christoffel Vanden Haute

Voogd materneel : Christiaen De Ro

Houderigge van het sterfhuis is Maria De Quick weduwe wijlen Jan Vanden Haute overleden op 08.03.1712 met achtelating van 3 minderjarige kinderen te weten

1) Jenneken Vanden Haute oud 11 jaar

2) Christiaen Vanden Haute oud 9 jaar

3) Maximiliaan Vanden Haute oud 7 jaar    ( ** Maximiliaen is niet vermeld bij de doopsels in Denderwindeke of Lieferinge , red. )


Redactie :

Maria De Quick hertrouwt Jan De Doncker op 23.06.1712


Artikel van de conqueste staende hunlieder met den overledene gedaen

1) het 1/4de paert van een meers etteweyde groot over hun 1/4de deel : 125 roeden int quartier te Renderstede
                                - west den Driesch
                               - suyt den heere van desen lande
                               - noort Pr. De Ro

2) het 1/4de deel van een meers genaemt " den bontemeersch " gelegen beneden het Steenhoutvelt groot 25 roeden

3) een partije etteweyde int quartier te Vreckem genaemt de Boschweijde groot 6 dw.
                                - noort de Sluysemeersschen
                                - suyt ( ? ) het Waterleevelt

4) partije schooflant opt Brucxken groot 89 roeden
                                - oost dhoirs Jan D'Hauwer
                                - suyt de Sluysemeerschen

     ( nota bene : zie de verkoop bij decreet van de Weduwe Pieter Roosen fs. Joos in 1710 )

5) partije thiendelant op Vreckemvelt vercreghen van L. De Fraye ( red. : quasi onleesbare naam ) groot 369 roeden
                               - oost de strate
                               - suyt Josine L. ( onleesbaar )

6) partije schooflant opt Huchtersvelt
                               - oost dhoirs Pr. De Ro
                               - west Jan Baptiste Lemmens
                               - noort de meersschen

Dit zijn de indrukwekkende aankopen


Artikel van de maternele goederen : 24 in totaal

1) de helft van een partije thiendelant beneffens Christiaen De Ro gelant de voorste partije int gehele , over dese helft 52,5 roeden
                                - west de straete
                                - noort de rewegh

2) de helft van een partije thiendelant in de Brucxkensmeersch groot over dese helft 95 roeden
                                 - noort het Hautemvelt
                                 - oost de vier bunder

3) het 1/4de paert van een partije bosch int quartier te Neuringen gelant int geheele groot over dit 1/4de paert 85 roeden
                                  - west dhoirs De Middeleer
                                  - noort de beke
                                  - oost het geschede van Pollaer en Denderwindicke

4) de helft van 1 dw. 33 roeden Xlant in de parochie van Lieferinghe op het Lieferinghevelt groot over dese helft 66 roeden 10 voet
                                 - oost den heere van Steenhout
                                 -  west de kerckegoederen van Lieferinghen

5)  Item de helft van 136 roeden Halve Schooflant in Lieferinghe opt selve velt groot over deze helft : 68 roeden
                                 - oost Curengoet Lieferinghen
                                 - west dhoirs Baillu Thienpont
                                 - noort dhoirs Pr. De Ro

6) de helft van 162 roeden tiendelant op de Waenschoof binnen de prochie van Lieferinghen is 81 roeden gelant oost en noort de landen van de heere van Wedergrate

7) item de helft van 196 roeden land in . . . .  ( vermoedelijk staat er : de voorste prochie )
                                - . . . .      
                               - teghen de weduwe Cornelis Vanden Bossche

8) de helft van 250 roeden land in Denderwindicke opt Vreckemvelt is 125 roeden
                                - oost sheeren strate
                                - suyt d'erfgenamen Cornelis Vanden Bossche
                                - west dhoirs Vander Noot

9) de helft van 139 roeden land ook op Vreckemvelt is 69,5 roeden gheleghen int gehele
                             - west de strate
                             - suyt dhoors Cornelis Vanden Bossche
                            

10) het 1/4de van partije bosch genaempt " DE FOSSEYT" groot int gehele 146 roeden dus 36,5 roeden onverdeelt met de andere hoirs
                            - het Neygenvelt
                            - noort dhoors Pr. Van Bossuyt
                         
11) het 1/4de van 50 roeden land in Oetingen op Eyckenvelt beneffens syn medehoirs : 12 roeden 5 voet

12) de helft van een partije meersch in den Ondersten Quaetbroeck in Denderwindeke is over deze helft : 31 roeden 5 voeten
                              - suyt de Muysenbeek
                              - oost Marye Buydens

13) de helft van een partije schooflant in DW. opt Herdenhofveldeken groot over dese helft 49 roeden en enkele voeten
                              - west de voetwegh
                              - noort Vincent Van Heghe

14) de helft van een partije schooflant opt Cruysvelt in DW. groot over dese helft : 69 roeden
                              - oost het Vicognegoet
                              - suyt Jan Baptiste Lemmens
                              - west Joos Van Heghe

15) de helft van 196 roeden roeden Xlant op Windickevelt is dus 98 roeden
                             - het Armengoet van deser prochie
                             - noort den Windickemeersch " SYNDE VAN DE CURE VAN MEERBEKE "           

Redactie : is in het landboek van Denderwindeke nr. 2360.

16)  partije lant op Cruysvelt groot  over dese helft 47 roeden 15 voeten
                             - suyt dhoors Eloy Van Eesbeek
                             - west " DE DIEPE STRAETE "

17) het 1/4de deel van een partije Xlant int quartier te Meersvoorde over dit deel 48 roeden
                             - suyt de Groten Cortenbosch
                             - west . . . onleesbaar

18) de helft van 94 roeden meers in de prochie van Lieferingen is 47 roeden
                            - oost Jan Walraevens
                            - noort het Cruysvelt
                            - suyt doors Pr. Thienpont ( slecht leesbaar )

19) het 1/4de deel van 1 dw. 8 roeden van hunlieder ouders binnen de prochie van Lieferinghen : 27 roeden
                            - suyt en west de straete en Pr. Van Vreckem

20) 39 roeden Xlant in Lieferinghen op Hooghstrop ( toponiem is erg vervormd in de tekst , red. )
                           - noort de heere van Lieferinghen
                           - suyt de weduwe en hoirs Cornelis Vanden Bossche

21) 1/4de van 1 dw. meers in DW. te Steenhout in pacht gehouden door N. : 25 roeden

22) Item de helft van 1 dw. land in Lieferinge : 50 roeden

23) het 1/4de deel van een partije bosch in DW. in de Merckenbeke groot 50 roeden int gehele dus : 12,5 roeden
                           - gelant Pr. Buydens
                           - de " DRY BUNDER "
                           - west Adriaen Van Eesbeeck ( slecht leesbaar )

24) item de helft van de huisingen van de overledene op staen in DW. int quartier van de Middelborch
                          - west de straete
                          - oost de Scholasterij van Meerbeke
 


De meubilaire effecten

1) alle de prondelingen , geprezen door de 2 voogden Christoffel Vanden Haute , de voogd paterneel , en Christiaen De Ro , de voogd materneel en Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

    vermelding van schotels , cuypen , heemers ( lees : emmers ) , botervat : alles samen 23 guldens en enkele stuivers

2)  alle de cateylen : bedde , de cleederen van de overledene , vlas e.a. : 72 roeden en enkele stuivers

3) onleesbaar : 44 guldens

4) de gedorschte granen , verckenvleesch , . . . : 81 guldens

5) . . . ,  een deel brandhout , het mes ( lees mest ) liggende in den hove , omtrent 100 opstaecken ( hopstaken ) ; 82 guldens

6) een waghen , ploech ( lees ploeg ) , eechde ( egge ) , . . . : 57 guldens 4 stuivers

7) alle de bestiaelen te weten 2 peerden , drij veulens , 4 coeijen , een jonck calf : 324 guldens . . stuivers

Eerste capittel : 733 guldens 18 stuivers


artikel van opgaende boomen ende schaerhout

1) de opgaende boomen op diverssche partijen : 170 guldens 15 stuivers

2) ook de boomen op 1 dw. op het Vreckemvelt zijnde 12 guldens , hiervan de helft naar Christiaen De Ro x Clara De Quick : 6 guldens

3) deels onleesbaar .. vlas , clavers , . . . , het coegers  ( gers : lees gras ) : 130 guldens enkele stuivers

4) een derde mesvette aan 3 guldens het dagwand en . . . op 3 bunders . .  tsamen : 64 guldens   ( deze staat van goed is slecht leesbaar , red. )

5) de besaeythede met cooren , terwe , schockeloen , tot 20 guldens het dw. op 6 bunder : 480 guldens

6) item het labeur van 4 bunders 2 dw. 28 roeden aan 35 stuivers het dw. waarvan . . . . . : 35 guldens 9 stuivers  ( deze staat van goed is slecht leesbaar , red. , )

7) onleesbaar

8) item de huysingen gepresen bij Franchois Pennincx ( onzeker omtrent deze schatter ) timmerman van stiele staende op een gelege in Dendewindicke int quartier van de Middelborch : 800 guldens

Tweede capittel : 1789 guldens 4 stuivers

Red. : de Middelborch staat in het landboek bij 277. Jacques Tibaut , afsetene van Lieferinge , zie nr. 2357.  de Middelburgh , in pacht van Cornelis Vanden Bossche fs. Pieters , zie ook 2358. tiendeland op de Middelburgh


Totale somme is 2521 guldens 1 stuiver 1/4de stuiver


De commeren ende schulden van het sterfhuys

1) aan Joannes De Weghe over de settinge ( zetting : belasting ) : 110 guldens ( hier inne de weduwe de helft en de weesen de andere helft )

2) aan Christiaen De Ro ter causen synder huysvrouwe over . . . volgens de notitie van den overledenen : 200 guldens 5 stuivers

3) noch schuldigh aen Jan ( ? ) Vanden Haute over gelden ende penninghen : 42 guldens

4) aen de Armen van Liefferinghen over cheijnspacht ; onleesbaar   ( 96 guldens 14 stuivers ? )

5) aen de Kercken van Denderwindicke en de Kercke van Liefferinghen ; 15 guldens

6) aen de Heere van desen lande : onleesbaar

7) schuldig aan diverse personen , meestal schuld voor " arbeyt " , lantpacht enz.

       - de namen van de verpachters zijn slecht leesbaar , ik lees " Cathelyne Stevens " , de rest is gokwerk

      - de namen van de arbeiders zijn al niet veel beter , de familienamen zijn De Bont , Lippens

     -  de meier Van Varenberch voor . . . : 16 guldens

      - de selven over heerlijke renten : 10 guldens

      -  idem over wettelycke costen : 2 guldens 16 stuivers

      alles samen 193 guldens 11,5 stuivers

8) de baljuw in het sluijten van desen staet : 5 guldens 10 stuivers

9) de burgemeester en schepenen over hun vacatie : 2 guldens 2 stuivers

10) de vacatie van de griffier : 2 guldens 8 stuivers

Totale somme van de commeren 830 guldens 4 stuivers


Totale som is 1690 guldens 17 stuivers 1/4de

Hiervoor de weduwe de helft en de wezen hebben 845 guldens 8,5 stuivers

Getekend :

Pr. Vanden Abbeelen bailliu in 1712

Jan Van Varenberch , Peeter Valck


Genealogische gegevens omtrent deze kwartierstaat :

x x x x x x x x x x

Adriaen De Quick , bij het opmaken van het landboek wonend in Oetingen , zie 290. Adriaen De Quick

En doopsel in Denderwindeke :

DE QUICK Adriaen x STEVENS Juliana

Verloving op 03/05/1645 en huwelijk op 31/05/1645 in Lieferinge

25/11/1646 Egidius                
P. Egidius De Quick                 
M. Gislena De Smet                                   - hij x Catharina Vanden Bossche in Lieferinge op 03.01.1674

Lieferinge : huwelijk en doopsel van Gillis De Quick

x x x x x x x x x x x

DE QUICK Gillis x VANDEN BOSSCHE Catharina

Huwelijk in Lieferinge op 31.01.1674

04.06.1675 Maria Jacoba
P. Jacobus Thienpont
M. Juliana Stevens                                     - Huwt Jan Vanden Haute

28.12.1677 Clara
P. Joannes Vanden Abeele
M. Clara De Vleeschauwer

07.03.1680 Clara
P. Joannes Thienpont
M. Clara De Vleeschauwer                      - Huwt Christiaen De Ro

x x x x x x x x x x x x

VANDEN HAUTE Joannes x DE QUICK Maria

3 kinderen in leven bij de staat van goed , zie supra , hierbij afstamming bij de 3 kinderen :

1) Joanna huwt met Livinus Vanden Bossche uit Denderwindeke op 13.05.1724 , hij is zoon van Egidius Vanden Bossche en Anna Cools , een kleinzoon van Petrus Vanden Bossche en Joanna De Quick

    Hieruit 10 kinderen gedoopt in Lieferingen , enkele kinderen leefden tot in de 19de eeuw , geen huwelijk genoteerd

2) Christianus huwt Joanna Van Vreckom , hieruit 6 doopsels in Lieferinge en n doopsel in Denderwindeke , nageslacht bij n zoon gekend

             Hun zoon Adriaan huwt Maria Josepha De Dobbeleer ex Tollembeek , hieruit nageslacht bij verscheidene kinderen waarbij Philippus die huwt met de Adriana Antonia de Colins , dochter van de heer van
             Lieferinge

3) Maximiliaan huwt in 1730 in Denderwindeke met Anna Maria Somers , hij overleed in 1741 , 4 doopsels uit dit huwelijk in Denderwindeke genoteerd

x x x x x x x x x x x

Tenslotte  :  Maria De Quick hertrouwde met Jan De Doncker

Hieruit 2 kinderen gedoopt in Denderwindeke

Zij overleed op 09.11.1716 en Jan De Doncker zal hertrouwen meet Anna Maria Somers

x x x x x x x x x x x