Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN VANDEN HAUTE , echtgenoot van JOSINE BERCKMANS


Hij + 11.11.1691

Voogd paterneel : Gilis Van Herreweghen

Voogd materneel : Joos Berckmans

Houderigge van het sterfhuis is Josine Berckmans

En kind : Marie oud 16 jaar

REDACTIE

Marie Vanden Haute zal in 1700 huwen met Jan Tibaut , zie de breedtes van Denderwindeke in de wijk Dasselt


Artikel van de patrimoine artikelen

1) partije schooflant op het Brucxken
            - oost de weduwe en dhoirs Inghel De Ro
            - suyt Jan Baptiste Lemmens
            - west Adriaen Vanden Haute

    groot 150 roeden

2) besloten block int quartier van Daugracht
            - oost dhoirs Cornelis De Wolf
            - suyt de strate
            - west de Wed. en dhoirs Pr. De Ro

   groot 116 roeden

3) een behuysde stede int quartier te Dasselt sijnde schooflant
             - oost de strate
             - suyt Dashaege

     groot 50 roeden

4) 21 roeden tiendelant in de behuysde stede van de weduwe en dhoirs Pr. Vanden Haute
             - oost de Audegracht
             - suyt de strate
            - west den Grooten Lietersberch


ARTICKELEN VAN HUYSRAET

1) 2 eemers , een saencuype , een scherrebert , een eyseren potteken , e.a. , prontelmert : 1 gulden 18 stuivers

2) 2 spinnewielen met een quaet bijl en picke tsaemen : 3 guldens 16 stuivers

3) 8 ellen smael lijnwaert met 150 oppestaeckens met een weinick rammenant in hout : 8 guldens 2 stuivers

4) 18 veertelen cooren en 10 veertels haver en viertel boonen en vierlinck ronsche boonen : 23 guldens 18 stuivers

5) - - veertelen erwten met het stroy : 5 guldens

6) de cloppelinghen soo cooren als haver omtrent de nomber van 87 met het caf : 16 guldens 16 stuivers

7) 20 bundels vlas , claver , hoij : 7 guldens 8 stuivers

8) een deel schaerhout staende int block in Daudegracht met den tronck staende op eenighe wilghen tsamen : 20 guldens

9) de huysinghen " SIJNDE BARACKX GHEWESEN " staende op haere stede int quartier te Dasselt : 39 guldens

10) de gerede penninghen : 32 guldens 10 stuivers

11) de besaeythede op 1 dw. 25 roeden op het Brugsken ghelabeurt met 4 vooren over labeur saet ende drift : 13 guldens 10 stuivers

12) 2 abbeele blocken : 20 schellingen

13) is het sterfhuys noch goetvindende van Gillis Van Herreweghen 3 veertelen coorens : 3 guldens 6 stuivers                - dit is later doorstreept -


DE COMMEREN

1) schuld aen dhoirs Christiaen Thienpont tot Edingen over rente van 7,5 guldens sjaers op haer huysstede , in capitael 120 guldens

2) de verloopen croisen van dese rente over 5 jaer doch :

" MIDTS DE QUAEDE TIJDT ENDE BRANDT VAN VOORSTE HUYSE " quitscheldinge van croise en aldus : 28,5 guldens

3) aen de kercke deser prochie bij transport van lantpacht van Jan De Leenehere : 12 guldens

4) aen den ontfangher van den heere Baron soo als Vander Noot over verdinghde schoof als over heerlycke rente : 3 guldens

5) aen de Wed. Gs. De Ro over meerschpacht : 3 guldens

5) schuld aen dhoirs Merten De Vlaeminck over 3 jaren lantpacht : 7 guldens 4 stuivers , hier n jaar quitgescholden dus : 4 guldens 12 stuivers

6) aen den heere ontfanger van Vicoigne over rest van verdinghde schoof : 9 stuivers

7) over de settinghen " die de weduwe is houdende teghen den brant van haer huys die naerdemal sal moeten comen in liquidatie " : hier voor memorie

8) aen Joos Lippens over achterstel van settingen : 26 stuivers

COMMEREN EN LASTEN TOT 64 GULDENS 11 STUIVERS

MEER BONI DAN MALI TOT 109 GULDENS 7 STUIVERS


Gedaen op 05.11.1692

Present : Pr. Vanden Abbeele 1692

                  Pr. De Groote 1692


In 1693 wordt de achterstel van de settingen berekend door Pr. Vanden Abbeelen en Pr. De Groote en het sterfhuis moet nog betalen de som van 89 guldens en 13 stuivers