Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN CHRISTOFFEL VANDEN HAUTE FS. ADRIAENS , echtgenoot van ANNA DE STRIJCKER


Staat van goed in Denderwindeke opgesteld op 04.11.1723 door Dhr. Pr. Vanden Abbeelen bailliu en met griffier Baeijens

Overledene : Christoffel Vanden Haute fs. Adriaens overleden op 12.03.1723

Houderigge : Anna De Strijcker

2 kinderen

1) Elisabeth x Pieter Goossens

2) Maria Anna minderjarige weese

V.P. Pieter Neuckermans gehuwd hebbende Anna Vanden Haute

V.M. Jan De Strijcker


Er zijn geen patrimoniele ofte matrimoniele goederen achtergelaten door de overledene dus alhier memorie

Geconquesteerde goederen verworven staender huwelijck

1) de helft van een meers groot 1 dw. in Denderwindicke in de Sluysenmeersch
- oost Jaspar D'Hauwer
- suyt de beke
- west Andries Persoons
- noort het Brucxkensvelt

groot 50 roeden , belast int geheele met een rente van 36 stuivers aen de heer van Wedergrate dus hier 18 stuivers

2) partije meersch in deselve prochie van Denderwindicke genaempt " DEN DIEPENBROECK "
- oost en west het Steenhoutvelt
- noort dhoors Mijnheer Lefevre

groot 75 roeden

3) partije schooflant op het veldeken te Steenhout
- oost Andries Persoons
- suyt Mijnheer van Steenhoudt
- west Jaspar D'Hauwer
- noort den grooten wegh

groot 125 roeden

4) 109 roeden schooflant op het Bruxkensvelt
- oost Pieter Neuckermans
- suyt Frans De Vroede
- noort Mevrouwe Merbois

groot 109 roeden

5) een onbehuysde stede te Dassele groot 1 dw.
- oost en noort Jan D'Hauwer
- suyt Jan Roosen

groot 100 roeden

6) een behuysde stede soo die gestaen en gheleghen is in Denderwindeke te Nedervrechem
- oost het cappelrijegoederen van Neijghen
- suyt dhoirs Jan Vanden Haute
- west de straete
- noort Peeter Mertens

groot 150 roeden


ANDER CAPITTEL VAN MEUBILAIRE EFFECTEN ALS ANDERE VOORDELEN

1) een justacour , broeck en lijfrock van de overledene geschat door Jan D'Hauwer en Jan De Doncker : 5 guldens 2 stuivers

2) 6 hemdens en 2 cravatten : 9,5 guldens

3) een bedde met slaepelaeckens ende saerge : 10 guldens

4) het gesponnen gaeren met het vlasch : 5 guldens

5) vleeschblock met moille en spinnewiel : 3 guldens

6) het botervat , saencuype , 2 heemers ( lees emmers ) , 2 tonnen : 3 guldens

7) 2 eijseren potten , een schapraije ende alle prondelinghen staende op den hanck : 4 guldens

8) 2 saeghen met het hallaem van heggers ende bertels : 6 guldens

9) een sasen ( ? ) , een pick , cuylschip , huijsel ende vleghel : 3 guldens 12 stuivers

10) alle het verckensvleesch : 5 guldens

11) 2 coeijen , een veerse en 2 cleyne calvers : 40 guldens

12) eenigh brandhoudt ligghende op den hove : 3 guldens

13) alle de hoppe : 45 guldens

14) de opgaende boomen staende op de meersch genaempt den Diepenbroeck prijs met het hoijgars daer op staend tsamen 19 guldens 1 stuiver

15) de opgaande boomen op de gemelde onbehuysde stede staende te Dassele : 5,5 guldens

16) den hautwasch daer insgelyckx op staende : 10 guldens

17) idem 1 dw. tarwe : 25 guldens

18) het derde mesvet daerinne steeckende : 3 guldens

19) een partije haver , erreweeten en vlasch tsaemen : 8 guldens

20) een partijcken clavers : 2 guldens

21) een partije coorens tarwe ende gerst saemen : 26 guldens

22) het derde mesvet daerinne steeckende : 3 guldens

23) de opgaende boomen staende op de voorste behuysde stede : 4 guldens

24) den houtwasch daerop staende : 7 guldens

25) alle de hoppestaecken staende in den hoppelochtinck : 30 guldens

26) de edificien van huysinghe , schuere en stallekens staende op de voorste behuysde stede : 397,5 guldens

27) den nast ( lees : de Ast ) staende op den hof van de voorste behuysde stede : 20 guldens

28) het mes ligghende in den messinck : 11 guldens

29) het sloorsaet : 18 guldens

30) de houderigge geeft te kennen dat als haere dochter Elisabeth in huwelijck is getreden met Pieter Goossens dat sij heeft gegeven 11 guldens 14 stuivers , hier voor memorie

31) item 1,5 dw. ghelabeurt ter braecke met 4 voiren prijs met het saeytsel ende saeyen : 11 guldens 15 stuivers

32) item 1,5 dw. ghelabeurt met 3 voiren met saeytsel ende saeyen : 9 guldens 2 stuivers

33) item 1 dw. ghelabeurt met 3 voiren beplandt met sloiren compt over het labeur , setten ende planten van dese sloiren en het overschieten : 5 guldens 5 stuivers

TOTAAL : 765 guldens 9 stuivers

DE KOMMEREN VAN DEZE STAAT VAN GOED IS NIET BEWERKT