STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Gillis Vanden Broecke in 1642


Overledene : Gillis Vanden Broecke overleden op 10.06.1642  ( weduwnaar van Beatrice Herremans )

Eťn kind : Janneken Vanden Broecke

Prijzers : Adriaen en Adam Vanden Broecke broeders van de overledene mitsgaders als prijzers Mathijs De Ro en Peeter Sterck pachters van stiele


EERST

1) de behuysde stede te Renderste met de weyde achter aen gelegen groot 440 roeden

2) 1 dw. besaeyt opt Bosvelt gelegen met een eynde tegen Steenberch en is besaeyt

3) 30 roeden schooflant opt Heddenoveveldeken deen sijde dhoirs Peeter Maes

4) 5 lijnen schooflant te Meerschvoorde tegen sheeren strate en is besaeyt

5) 1,5 dw. lant opt Rietvelt tegen Pieter Sterck zijn stede en is besaeyt

6) 1/2 dw. tiendelant daeraen gelegen en is besaeyt

7) een meers groot 340 roeden gelegen tegen Pollaer

8) 65 roeden gelegen binnen Meerbeke opt Bogaertvelt

9) 110 roeden op het Schuenvelt deen sijde teghen " DEN DRIJ PICKEL VAN BRABANT "

10) 100 roeden op het Cruysvelt tegen goet van Vicoigne en is besaeyt

11) 100 roeden op de Vlierenpael tegen cloostergoet Beaupre en is besaeyt

12) 130 roeden opt selve velt tegen sheeren strate

13) 112 roeden opt Windickevelt tegen het Armengoet van DW en is gemest met 63 hoopen

14) 90 roeden opt Apelterenvelt en is gemest met 33 hopen

15) 1/2 dw. schooflant opt selve velt tegen clooster van Beaupre

16) 62 roeden wesende den helft van den borch te Renderstede gelegen met 2 sijden tegen dhoirs Sanders Vander Diest    - dit artikel werd doorstreept -

17) 1/2 bunder Xlant opt Rietvelt tegen Jan Buydens erve en is besaeyt met haver

18) 1 dw. meersch wesende leen tegen de Lavondel

19) 80 roeden Xlant opt Apelterenvelt , dit stuck met het voorste 1/2 dw. is gemest met 66 hopen

20) houdt in mangelinge van Adam Vanden Broecke tot 5 lijnen Xlant opt Rietvelt en dit over ander goet gelegen opt Schuenvelt en is besaeyt met haver

Alle dese voorste artikelen sijn gepresen de huysingen binnen elck bunder op 20 guldens sjaers  ( deze zin is inderdaad onduidelijk )

Het mes is gepresen op 2,5 stuivers den hoop is voor 162 hopen : 20 guldens 5 stuivers


Op heden den 20.06.1642 gecompareert voor de schepenen van LvW zijn Adam Vanden Broecke en Jan Vanden Bossche fs. Geeraerts als apparente hoirs van Janneken Vanden Broecke achtergelaten weese van wijlen Gillis Vanden Broecke en van wijlen Beatrice Hermans en hebben in loyalen pachte uytgegeven aen Pieter Vanden Bossche " cousijn germain " van de weese en dat met toestemming van de wethouders als oppervooghden alle de gronden van erfve achtergelaten bij de vader en moeder van de voorste weese soo de behuysde stede daer sy in gestorven sijn groot 440 roeden gelegen te Renderstede binnen de prochie van Windicke als alle de landen en meersschen tsamen 5 bunders 3 dw. en 73 roeden volgens den hantboeck van den overledene Gillis Vanden Broecke met welke mate den toecomenden pachter hem is tevreden houdende

en dit voor termijn van 6 jaeren beginnend Kerstmis 1643 en dit voor somme van 20 guldens sjaers het bunder soo meersschen als anderssints is samen 117 guldens 10 stuivers

" en sal doen de reparaties aen de huysingen enz. "

Oock sal den huerlinck het weeskind onderhouden van ate en dranck sieck ende gesont , doen scholen gaen , cuysschen ende reynighen sonder meer voor de somme van 10 pond groot sjaers

En verder aanwezig Cathelijne Herremans weduwe Gheeraert Vanden Bossche geconsenteert geassisteert met Jan Vanden Bossche haeren soene

Gedaan in 1642 ondertekend De Fraye