Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van ADRIAEN VANDEN BROECKE op 21.12.1650
 


Overledene : Adriaen Vanden Broecke

Houderigge : Maria Cardoens

4 kinderen :


1) Gillis 32 jaar

2) Joos gehuwd met Barbara Van Vrechem oud 29 jaar

3) Adriaen 23 jaar

4) Maaiken 21 jaar

V.P. Adam Vanden Broecke

V.M. Joos Vanden Broecke

Opgesteld door :

Joncker Philip D'Hanins baljuw

Gillis Buydens en Cornelis De Groote schepenen

Nota's

Adriaen Vanden Broecke fs. Gillis was buitenpoorter in 1597 evenals :
Adam Vanden Broecke fs. Gillis ,
Gillis Vanden Broecke fs. Gillis
Pierijne Vanden Broecke fa. Gillis

Hun moeder was Josyne Buydens fa. Adriaens

Hun halfzuster was Joanna Vanden Broecke die huwde met Pieter Verckens
Hun halfbroer was Olivier Vanden Broecke fs. Gillis die huwde met Joanna Vanden Eeckhaute fa. Gillis


DE VADERLIJCKE GOEDEN

1) de behuysde stede daer de overledene is verstorven groot 1 dachwant
           - oost de Weduwe Anthoon Vander Eecken
           - west den keijts

      belast met een schautveertel haver aen het clooster van Vicogne en met 3 guldens sjaers aan Adriaen Van Boterdael

2) de helft van 150 roeden meers geheeten " de Vijvermeersch " dus : 75 roeden
         - west sheeren strate

    en belast met de helft van een vierendeel cappoens

3) 1/2 dw. thiendelant op het Frijthof en is suyver en onbelast : 50 roeden
       - oost Adriaen Thienpont

4) 75 roeden op het Frijthof en is suyver en onbelast
        - oost de groenen wech

5) 80 roeden op het Apelterenvelt vrij suyver en onbelast
         - oost de Weduwe Niclaes De Ro

6) 90 roeden op het Apelterenvelt vry suyver en onbelast
         - oost Anthoon Lambrecht

7) 109 roeden schooflant opt Windickevelt en is vry en onbelast
         - dhoirs ofte de weduwe Cornelis Van Eesbeke
        
8) 100 roeden thiendelant op de Vlierenpael en is vrij en onbelast
         - oost het Hoenderschot

9) 120 roeden op het Boschvelt
         - west den voetwech loopende naer Ninove

    en is belast met 3 guldens 15 stuivers sjaers aen de erfgenaemen van wijlen Anthoon Vander Eecken


DE GRONDEN VAN DE MOEDERLYCKE SYDE

1) 75 roeden Xlant op de Caelcauter
        - oost Henderick Van Craenenbroeck
        - west de weduwe Jan Herremans

2) 70 roeden Xlant op het Meyersvelt
        - oost Pauwel De Dyn

3) de helft van 125 roeden schooflant op het Rietvelt : 62,5 roeden
        - noort Joos De Groote

4) de helft van 125 roeden schooflant op selve Rietvelt : 62,5 roeden
       - zuyt Joos De Groote

5) 114 roeden ettemeers genaempt " DEN BREEMAECKER " ( is niet zo best leesbaar )
        - oost Guilliam Sterck met consoorten

      belast met heerlijke rente aan de Wed. Jooris De Groote

6) 50 roeden maeymeersch op het Ruelenscot
       
     Zie het perceel 1937. in het landboek van Denderwindeke bij Guilliam Buydens

7) 48 roeden maeymeersch in Pollaer op den Oppersten Quaetbroeck
        - west de Weduwe Adriaen Cardoens

8) 26 roeden maeymeersch in Pollaer op den selven Quaetbroeck
         - oost en west het wederdeel

     belast met half veertel cooren aen de Armen van Pollaer en met cleyn penninckrente aen den heere Baron van desen lande

9) 1/3de van 48 roeden maeymeersch in Pollaer op den Quaetbroeck
        - oost en west de wederdeel
       
10) 100 roeden op de Grooten Cortenbosch vercregen by mangelinge van haer ander goedingen
        - oost het conquest van selven sterfhuyse


DE CONQUESTEN BY HAUWELYCK

1) 54 roeden op het Frijthof
          - Gillis Van Vaerenbergh erve

2) 80 roeden op het Kerckvelt
         - oost het Frijthof

3) partije lochtinck genaempt " den dol " groot 92 roeden
         - teghen Cornelis De Blasere erve

    welcke partije en de 80 roeden welcke zijn belast met 2 renten te weten 8 guldens ten proffijte van de kercke van DW. en 6 guldens aen de Wed. Merten Thienpont

4) 105 roeden op de Grooten Cortenbosch
          - oost den groenen wech
          - west de Weduwe Adriaen De Naeyer
                   
5) 115 roeden schooflant opt Groot Windickevelt
         - oost de patrimoine van de overledene
         - west den wech

6) 75 roeden lants op het Cruysvelt
         - noort de Cleynen Vuylbuyck
         - west de straete

7) 26 roeden op het Boschvelt
         - noort het Armengoet van DW.
         - zuyt Mijnheer Vander Noot

8) 164 roeden 3 voeten in de Groote Stelte
        - oost de Cleyn Stelte
        - west de Meere

9) 150 roeden in een block genaempt " de cleyn Stelte "
        - west de Groote Stelte
        - oost de goeden van desen sterfhuyse

     en is in pachte beseten by dhoors Joos Van Vaerenberch

10) 125 roeden op het Boschvelt
        - zuyt Cornelis De Blasere
        - noort Jan Buydens

11) 80 roeden op het Boschvelt
         - oost het goedt van het hof te Schalckem

        belast met een capoen aen den heere van desen lande

12) 62,5 ( ? ) roeden opt Boschvelt
         - west Adam Vanden Broecke

      en belast met 6 stuivers sjaers aen dhoors Mr. Jan Boote

13) 150 roeden op Boschvelt
         - west de Weduwe Joos Buydens
        
14) 1 dw. opt Boschvelt
        - zuyt het goet van thof te Winninghen
       
        belast met een capoen aen den heere van Wedergrate

15) 1 dw. op het Schoonvelt
          - oost het Bogaertvelt
          - west Adam Vanden Broecke

        belast met 21 stuivers aen den heere van Wedergrate

16) 2 dw. in een stuck van 260 roeden op het Schoonvelt
         - oost en zuyt de prochiegoeden van Meerbeke
        
        belast met 3 capuynen en 3 vierendelen capuyns         ( de ganse tekst van dit artikel is slecht leesbaar , red. )


DE MEUBELE GOEDEN

1) 2 peerden en een veulen : 228 guldens

2) 5 coebeesten en 5 calvers : 193 guldens

3) 2 slachverckens met 2 haevelinghen : 25 guldens

4) 16 hinnen met de ciecken : 5 guldens

5) waghen , ploegh , egde : 33 guldens

6) 350 thielinghen cooren als tarwe gepresen op 18 stuivers de thielinck is 315 guldens en omtrent 100 thielinghen vitsen , haver e.a. ook 18 stuivers de thielinck is 90 guldens : 405 guldens

7) al het hoij ende tommaert tot 10 voeren met omtrent 200 stroij : 58 guldens

8) 100 bundels ongeswingelt vlas is gepresen 12 stuivers het bundel : 60 guldens

9) 10 pondt garen : 6 guldens

10) 100 ellen lijnaert : 42 guldens

11) pluymen bedde met cafbeddens , saerge en slaepelaeckens : 40 guldens

12) coetse , garderobbe , morwe kiste , tafel , moille : 43 guldens

13) botervat , 6 eemers , wascuype , vleeschcuype , een vierendeelvadt met andere cuypen : 9 guldens 8 stuivers

14) 5 ketels , 15 tinnen schotels , tinnen lepels , eyseren pot , panne , suypepanneken en scherfmes : 30 guldens 12 stuivers

15) 3 spinwielen mette haspelen , stoelen , banck , vleeschblock , cnappe : 4 guldens 9 stuivers

16) 2 grepen , gaffel , 2 meshaecken , 2 bylen , een haemes , een cuylschippe , 2 vlegels , een wan , 5 riecken : 4 guldens 4 stuivers

17) brandereel , tanghe , rooster , 2 candelaeren , hekel , huysel , 2 lichtvaten : 3 guldens 11 stuivers

18) saencuype , 12 houten taillooren , lepels , lanteernen , wafeleyser , hangeneyser , saege : 3 guldens 9 stuivers

19) veertel , sief , temst , 2 picken , een waegevuym , 200 gesaegt bert : 9 guldens 3 stuivers

20) de hopstaecken met leysaert cnoppens , branthout soo mutsaerts als fasseel : 33 guldens

21) 4 lysaert sacken met een stroij perdt en de appelen bevonden ten voorste sterfhuyse : 11 guldens 8 stuivers

22) een musquet , een rosten degen ( een roeste degen ) en noch ander eyserwerck , 3 mannen ( manden ) en 3 penders : 6 guldens 15 stuivers

23) de opgaende boomen soo herdt als merwe haudt mitsgaders den tronck staende op de boomen : 53 guldens 11 stuivers

24) het labeur van de braécke van jegenwoordigen jaere besaeyt staende met het saeysel met het mesvedt met het mes ligghende in den hove : 254 guldens 18 stuivers

25) de weduwe heeft noch tegoet van Jan Van Heghe , de Weduwe Adriaen Cardoens , Symoen Van Vrechem : 35 guldens 8 stuivers

26) wat de houderigge heeft gelevert voor den bruyloft van Joos Vanden Broecke als cleeden en graenen : 154 guldens

27) oock gegeven aen de voorste Joos een coebeeste van : 30 guldens


SCHULDEN VAN HET STERFHUYS

1) aan Cornelis De Vleeschauwer van afgehaelden waeren in synen winckel : 6 guldens 9 stuivers

2) aan Wed. Merten Thienpont van crois van rente : 6 guldens

3) idem aen de kercke van DW. pver rente van 1 jaer : 8 guldens

4) idem aen de kercke van DW. van 1 jaer pacht : 4 guldens

5) aen de Weduwe Niclaes De Ro van 1 jaer pacht van jaer 1653 : 10 guldens

6) aen Adriaen Van Boterdael over 1 jaer rente : 4,5 guldens

7) aan Jooris De Groote over achterstel van coegelt : 11 guldens 2 stuivers

8) aan Pieter Meganck over het cleyn coegelt en maelderij : 4,5 guldens

9) aan Joos Van Snick over leveringhe van bier :  9 guldens


Is te weten dat de huysingen niet worden getaxeert daer de houderigge haer tocht behoudt dus : memorie


MEER BONI DAN MALI : 863 guldens 2 stuivers

De kinderen elk 1/4de van deze somme , de houderigge ziet af van haar deel , elck : 215 guldens 15,5 stuivers

Getekend : Joos Van Snick en Adam Vanden Broecke