STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van HENDRICK VANDEN BROECKE op 24.09.1659

Deze staat van goed is indrukwekkend , de prijzen voor het labeur zijn quasi dezelfde als 80 jaar later na de oorlogen van Lodewijk XIV


Overledene : Hendrick Vanden Broecke

Houderigge : Catharina Buydens

5 kinderen , dit werd in de tekst doorstreept , de namen van de kinderen die in deze SvG verschijnen is helaas onleesbaar

We kennen de namen daar ze alle 5 in leven bleven , zie de SvG bij het overlijden van Jan Vanden Broecke fs. Hendriks in 1733

V.P. N. Vanden Broecke ( onleesbare voornaam )

V.M. Pieter Buydens

Red. : bij het overlijden van Jan Vanden Broecke in 1733 , jonkman , werd er verdeeld tussen zijn broeder en zijn 3 zusters


DE GOEDEN KOMENDE VAN DE OUDERS VAN DE OVERLEDENE TE WETEN OLIVIER VANDEN BROECKE en JOANNA VANDEN EECKHAUTE

1) 94 roeden meers in Pollaer op den Ondersten Quaetbroeck
- oost Wed. en Hoors Jan Buydens
- west Christoffel Van Eesbeke
- zuyt het Armengoet van Nineve

2) 77 roeden meers op den Ondersten Quaetbroeck
- oost Joanna Van Bertem
- west het gescheede van Windick en Pollaer

3) partije schooflant in DW. op het Hoog Hoenderskot groot 274 roeden
- oost het Beckvelt
- west het gasthuysgoet van Neygen
- noort Peeter De Mol en Adriaen Cobbaert
- suyt Jan De Coster en de hoirs van Frans De Mol

4) partije Xlant in DW. op het Hoog Hoenderskot groot 420 roeden
- oost Mathijs De Ro oudt-burgemeester en de Wed. en hoirs Adriaen Vanden Broecke
- west Gillis Van Varenberch meier en Pieter De Mol
- suyt de strate
- noort Gielis ( of Pieter ) Vanden Broecke en Olivier Van Eesbeke

5) 75 roeden Xlant binnen Pollaerde opt Schalckemvelt
- oost het gescheede van PL en MBK
- noort de Holstrate
- west het Cappelryegoet van Pollaerde

6) een leen in Pollaerde op de Merrelputte groot 2 dw. en . . . roeden
- oost Christoffel Vanden Broecke
- west Jan De Bremaeker
- suyt de Holstrate
- noort Franchois Cautaerts

7) 113 roeden lant in PL. opt Mergelputvelt
- west den Radtsberch
- zuyt de strate
- oost Jan De Cooman

8) partije lant in PL.  achter den Moesbroeck groot 200 roeden
- noortoost de Moisbroeckbeeke
- west het Curengoet van PL.
- zuyt Jan De Vleeschauwer

en is belast met een gans en 2 stuivers 5 penningen parisis aen den heere van LvW.

9) partije Xlant in PL. op het Hoog Hoenderskot groot 112 roeden
- oost het cuerengoet van PL.
- zuyt de Wed. en Hoors Jan Buydens
- west het dienstengoet van Ninove
- noort Lauwereys Vander Kelen

10) de helft van 513 roeden meers in de prochie van Eychem genaemt " DEN ONDERSTEN WYMENIER alias DEN BOTTERICK "
- oost St. Jansgoet ten Dullen in Gendt
- zuytwest den Dam
- west de Wed. en dhoirs Machiel Bogaert
- noort de Reijt

staende tusschen de 2 hoirs Hendrick en Gillis elck de helft te gelijcken dus elck 256,5 roeden

en is belast met 2 sisters en 3 vierendelen sister haver en 2 en 3/4de cappoens ten proffijte van het capittel van Nijvel

11) 50 roeden lant in PL. op het Schalckemvelt
- oost Olivier Van Eesbeke
- west Gillis Van Eesbeke
- zuyt de Moisbroeck

12) 1 dw. meersch op den Pollaermeersch
- west Peeter Sterck
- noort de Reyt
- oost het goet van Heeren ( lees Herne )

13) het 1/3de paert geleghen op den Wyngaert groot over dese portie 100 roeden
- oost Joos Vanden Broecke
- west Gillis Van Eesbeke
- zuyt den groenen wech

14) partije meersch in de Paddenhole groot 90 roeden
- west Wed. en hoirs Henderick Mertens
- noort de Reyt
- west de hoors Pieter Vanden Broecke

15) 75 roeden op het Meulevelt met een partije bosch daeraen
- oost Hechelken
- zuyt Jan Schoonjans
- noort Wed. Philippus De Cooman

en is belast met 7 penningen aen den heere baron

16) partije lant opt selve Meulevelt groot 72 roeden
- west Guilliam Mertens
- suyt Nicolaes De Ro
- noort de Wed. Philippus De Cooman

17)  4 dw. lant in Meerbeke op Mergelputtevelt
- noort de voetwech loopende naer Ninove
- zuyt Gillis Vanden Broecke
- oost het gasthuysgoet Ninove

is groot in Meerbeekse mate 4 dw.

18) het 1/6de paert van 648 roeden tiendelant en onbehuysde hofstede gelegen in Pollaer int quartier te Schalckem
- oost Olivier Van Eesbeke
- suyt Christoffel Vanden Broecke
- west de straete

is belast met 18 stuivers en 8 deniers in proffijt van het klooster van Vorst


DE CONQUESTEN

1) 500 roeden gekocht van Joos Coppens waarin ligt 263 roeden schoofland en 74 roeden cheijns van de kercke

2) partij landt op de Groote Vuylbuyck groot 350 roeden
- oost dhoirs Cornelis De Vleeschauwer
- de strate

hierin 200 roeden schoofland en 150 roeden tiendeland en by coope van Maria Buydens x J. Vander Cleijen haar tweede man

3) 3 partijen land verkregen bij coope van Jan De Bremaeker fs. Seger allen gelegen in Denderwindeke alles samen 220 roeden

3a) 120 roeden thiendevrij
3b) 50 roeden thiendevrij op het Cruysvelt tegen het Boonveldeken ( ? )
3c) 50 roeden op het Cleijn Windickevelt

4) een partij landt op het Cruysvelt groot 94 roeden by coope van Pieter Cardoens
- suyt Cornelis De Vleeschauwer fs. Cornelis
- noortoost Vicoignegoet

5) een partij meersch in de Lavondel groot 56 roeden by coope van Merten Van Vreckem
- zuyt Armen van Neygen
- west Armen van DW
- tegen de beke

6) 100 roeden land op het Hautemvelt by coope van Merten Van Vrechem              ( 100 of 200 roeden is moeilijk uit te maken , red. )
- noort den Dasselwech
- zuyt dhoirs Mr. Bernaer Lemmens

7) 600 roeden meers genaemt " de Hollanders " by coope van Adriaen Ceuppens , Hendrick Van Vrechem en dhoors Joos De Brackenier de oude en is gelegen onder Pollare
- west het Nederhoenderskot

8) 52 roeden meers in Denderwindeke
- Boonveldeken
- de Zuerweijde

by coope van Jenneken Van Belle en Arent Buydens

9) 28 roeden land op de Flierenpael by coope van Pieter Van Belle
- suyt Gillis De Breemaecker
- noort de wed. Jan Buydens

deze 9 partijen vinden we gedeeltelijk terug in het landboek van Denderwindeke , red.


DE GECONQUESTEERDE HUYSINGEN

een schuur en stalle staande in de hofstede daar de overledene in woonachtig is te Denderwindeke in den westen : waarde onleesbaar  ( meer dan 100 R )


DE MEUBELE GOEDINGEN

1) 2 eyseren potten , een hael , schotels , kuypen , pannen , een suypepanne e.a. : 17 guldens 2 stuivers

2) vleescuype , botervat , wascuype , 6 stoelen , 2 tafels , 1 schabellebanck  , seencuype e.a. : 32 guldens

3) schrijnhouten coetse , garderobe , buffet , een schrijnhouten kiste , witte kiste , leeren kiste : 62 guldens

4) al het tin tot den nomber van 60 pont gepresen op 12 stuivers het pont : 36 guldens

5) schotels , ghelayepotten , 3 gelayde schotels , steenen stoop e.a. : 3 guldens 19 stuivers

6) 4 pluymen bedden met de hoopelingen , 6 oorcussens , 2 spaensche saergen , 2 . . . cussens : 72 guldens

7) 2 cafbedden met 4 wercken saergen , 5 sacken , een veertel , een temst : 9 guldens 18 stuivers

8) 10 paer slapelaeckens , 6 paer flauwijnen , 8 ammelaeckens , 24 servetten , 6 hantoecken : 59 guldens

9) de hemdens van de overledene tot den nomber van 18 en syne cleederen : 90 guldens

10) de cleederen van de houderigge met de gouden ringen en zilveren sleutelriem en een zilveren crois : 126 guldens

11) het lijnwaert tot omtrent 40 ellen , 20 ellen gheweerent ( ? ) lijnwaet , 10 pond fijn gaeren en 6 pond grof gaeren : 36 R en enkele S

12) een partij geswingelt vlas en een partije nog niet geswingelt : 12 R

13) 2 mestverckens met cappuynen en 8 hinnen : 30 R

14) in den bierkelder :

de bierstellingen , 2 tonnen , 12 melckteelen , een moelle , vleesblock , een cnappe : 20 R 2 S

15) op de solder :

de gedorsschen granen en biesondere 24 veertels , 12 veertels haver , 4 veertels gedorsschen lijnsaet tsamen : 19 R 4 S

16) 3 hoopen drooge fasseel , 200 drooge mutsaerts : 20 R

17) 2 wagens , een ploeg , een eghde e.a. : 67 R

18) 2 bijlen , 2 schippen , een hauweel , meshaeck , gaffel , 2 grepen , 2 hamessen : 4 R 4 S


DE BESTIAELEN

1) een root merriepeert , een swerten hincxt , een rooden ruyn , een jonck veulen : 192 R

2) 6 coeien , 3 calvers : 140 R

3) 120 schapen : 350 R

Totaal : 682 R ( ! ) 


DE GRANEN IN DE SCHURE

1) 13 tierlingen schockeloen en is 30 S / tierlinck : 19 R 10 S

2) 200 tierlingen cooren tot 20 S / tierlinck : 200 R

3) 75 tierlingen tarwe tot 24 S / tierlinck : 90 R

4) 20 tierlingen haver tot 20 S / tierlinck : 20 R

5) 10 tierlingen erwten tot 6 S / tierlinck : 3 R

6) 5 tierlingen gerst tot 20 S / tierlinck : 5 R

Is samen 329,5 R


BATEN VAN STROIJ EN ANDERSINTS

1) 1000 stroij van coorens en terwe , erwten , haver en anderssints en is 2 R / 100 : 20 R

2) het hooi boven den peerdenstal en de schapenstal tot den nomber van 6 voeren en is : 60 R

3) de tommaert tot de nomber van 5 voerens en is : 40 R

4) een veertel romsche boonen tot 20 S / veertel : 20 S


DE BATEN VAN LABEUR

1) 8 bunder met 4 voren gepresen op 7 R / dw.  ( ** ) : 224 R

2) het mes ghevoert in 5 bunder en met het spreiden van de mest samen : 140 R

3) het zaaisel hierop : 30 R

4) omtrent 20 dagwand . . . . met derde vet en het spreiden : 40 R


DE ANDERE BATEN

1) tegoed van heer Joos De Groote een rente in capitael van 144 R   ( en met verloop over één jaar : 9 R ) -

2) tegoet van Jan Vanden Broecke een rente van 9 R sjaars


SCHULDEN

1) rente van 6 R sjaars ten proffijte van dhoirs Merten Thienpont tot Vollezele en bezet op de meer in Pollare genaamd de Hollanders

2) aan klooster van Vorst over rente van 18 S en 8 denieren sjaars met verloop : 8 R 12 S

3) aan kapittel van Nijvel over 2 sisters en 3 vierendelen haver en 2 en 3/4de cappuyns heerlijke rente

4) aan heere baron van Wedergrate over heerlijke rente

5) aan de Armen van DW over pacht : 29,5 R

6) aan de Kerk van DW over rente : 4,5 R en 6 R

7) aan klooster Beaupre over 3 jaar verloop van rente : 2 R 14 S

8) aan Geertruy Wasteels over 3 jaar verloop van rente en over het kapitaal 144 R

9) aan klooster Vicoigne over 2 jaar landpacht : 52 R

10) aan de weduwe Meester Joos De Brackenier over smeewerck : 24 R

11) aan de dienstboden , cnapen en maerte : 52 R

12) aan Eloy Dauwe tot Pollaerde over de zetting : 148 R

13) aan Thomas De Cooman over zetting : 18 R

14) aan Jan Vander Poorten over rest van zettingen : 6 R

15) over " coegelt en maelgelt " : 36 R

16) zettingen van DW en Meerbeke zijn nog niet ommegestelt dus hier memorie

Som der schulden : 535 R 15 S


Getekend : De Fraye klerk , op 04.11.1659