Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van PIETER VANDEN BOSSCHE op 02.11.1658

( Zie ook het landboek van Denderwindeke bij Jacques Tiebaut die zal trouwen met de weduwe , red. )


Overledene : Pieter Vanden Bossche

Houderigge : Lucia De Vleeschauwer   ( dit werd doorstreept in de akte , blijkbaar overleed ook Lucia vroegtijdig )

Hij + 02.11.1658 , een staat van goed werd opgesteld voor de 5 kinderen te weten

1) Jan 14 jaar

2) Cathelijne 12 jaar

3) Cornelis 7 jaar

4) Niclaes 5 jaar

5) Pieter 2 jaar

V.P. Jan Vanden Bossche fs. Geeraert

V.M. Cornelis De Vleeschauwer


DE PATRIMOINE EFGRONDEN

1) partije broeck en meersch in DW. in de FOSSEYTBROECKEN
- oost en west het Kessenbeeckvelt
- zuyt het wederdeel
- noort Anthoon Vander Eeckt

groot 102 roeden

belast dit deel met een rente van 1/5de van 9 guldens sjaers aen Pieternelle Van Breusegem dus 36 stuivers sjaers

hier de opgaende boomen tot : 28 guldens 18 stuivers

item de staecke van desen broucaige : 60 guldens

2) partije schooflant opt Hautemvelt 
- oost het Scholasterijgoet van Meerbeke
- zuyt Andries Steenmetsers
- west het wederdeel
- noort dhoors Mr. Jan Boote en dhoors Jan Buydens

groot 156 roeden

3) een veldeken te Nedervrechem
- oost dhoors Pieter De Neve
- zuyt Niclaes Vanden Eetvelde
- west en noort den drefve

groot 247 roeden en belast aen den heere Barron van Neijgen met 1/2 penninck sjaers en aen dhoors Joncker Almaert met 8 capuijnen en 24 stuivers in gelde

hier de opgaende boomen tot 13 guldens en den tronck tot 15 guldens

4) een veldeken daer neffens
- oost de strate
- zuyt dhoors Pieter De Neve
- west de voorste partije
- noort den drefve

groot 37,5 roeden en belast met 2 schautveertels min een vierlinck evene en 1/2 en 1/4de en 1/6de cappoen en 3 penningen aen den heere van Neijgen en belast aen dhoors Mr. Jan Boote met 1/2 capoen
 
de opgaende boomen op 2 gulden en den tronck 30 stuivers

5) partije lants in de prochie van Oetingen op den . . . . .
- oost den voetwegh
- zuyt en noort Dierick Christiaens als pachter
- west Jacques sBaens

groot 197 roeden belast met 4 stuivers sjaers aen den ceysmeester van den Hertoge van Edinghen

6) partije lants in de prochie van Liefferinghen opt Steenberch
- oost het wederdeel van Merten Vanden Bossche
- zuyt het Cruysvelt
- west Guilliam Timmermans
 - noort sheeren goet der prochie

groot 155 roeden met een Leuvense penninck aen den heere van Liefferinghen

item den trunck staende op dese partije : 2 guldens 8 stuivers


DE CONQUESTEN

1) 50 roeden bogaert in DW genoempt " de Middelborch "met de huijsingen , schueren en stallen daerop in staende
- oost de naervolgende partije en tegen het gescheede van Liefferingen
- west lanckx sheeren strate
- suyt dhoors Nicolaes Vanden Eetvelde
-  noort dhoors Gheert Vanden Bossche

bij coope verkregen van Cornelis De Ro fs. Ingels

2) 250 roeden aan de voornoemde hofstede en bogaert binnen de prochie van Liefferingen
- west de voornoemde 50 roeden en het gescheede van Denderwindicke
- oost dheere van . . . genoempt " de Meulenberg "
- zuyt dhoirs Nicolaes Vanden Eetvelde
- noort de Cappelrije van Liefferingen

groot deze 2 partijen int geheele 300 roeden en belast met

- gans en 1/3de gans aan heer van LFR
- 3 schellingen 3 penningen aen de Cuere van LFR
- 18 penningen aen de Armen van LFR
- 6 penningen en 1/2 capuyn aen de koster van LFR
- 16 penningen aen de kercke van LFR
- 12 penningen en 1/2 capuyn aen de Cuere van LFR

Item belast met losrente van 6 R sjaers op de geheele partije an Jan Trammasure

Item een rente van 38 R sjaars ( ! ) aan de achtergelaten weduwe van wijlen Cornelis De Ro

De bomen staande op deze grond : 4,5 R
De trunckboomen idem : 6 R 12 S


Som van alle opgaende boomen op de gront hierboven vermelt met de tronckboomen is 133 R 16


DE MEUBLE ENDE HAEFFELYCKE GOEDEN

1) een perdt met zijn harnas : 37 guldens

2) een swerte coebeeste : 30 guldens

3) een ander swert coebeeste : 32 guldens

4) nog een swerte coebeeste : 34 guldens

5) jonge veerse calf : 5 guldens

6) een swijn : 8 guldens

7) een waegen : 28 guldens

8) een ploegh met haar toebehoorten zonder canten 2,5 guldens

9) een egde : 24 stuivers

10) 78 pont tin tot 10 stuivers het pont : 39 guldens

11) item de ongedorsschen graenen soo in tarwe als cooren in de schuere van de houderigge tot 206 tielinghen gepresen tot 18 stuivers den thielinck : 185 guldens 7 stuivers

12) item de haver tot 37 thielinghen a 20 stuivers de thielinck : 37 guldens

IN DE CEUCKEN

1) alle de stoelen soo groot als cleyn : 30 stuivers

2) een rollewaegen van de kinderen met een tuymeleer : 10 S              ( die rollewagen is een zeldzaamheid in de staten van goed )

3) 2 pannen , 1 kandelaer , 1 podt , vispan , hesken : 29 S

4) tanghe , vierschippe , rooster , brandeleer : 23 S

5) schoetelvat , sautback , . . : 10 S

6) schippe , haumes , . . . : 38 S

7) 3 eijseren potten met een . . : 3 R 12 S

8) een groote ketel met 2 middelbaer ketels en 2 cleyn ketelkens : 11 R 10 S

9) 3 eemers te weten een waetereemer , 2 melckheemers , 1 vleeschcuype , 1 scherbert : 2 R 14 S

10) de melcktailen , tailkens , watercanne , bierpotten , geleye schotels en erde schotels , andere cleyn pottekens : 3 R

11) 1 scherfmesch , 1 zichel , 1 hangeneijser : 8 S

12) een leysken met een vleesblock : 16 S

13) 1 botervat , 1 botercuype , 1 eemer , 1 wascuype : 3 R 16 S

14) 1 scherberte , een hauten becken , alle de bedders in de kelder : 18 S

15) een weefgetau met alle de toebehoorten met een bree ( lees breed ) en smal saye bobijnwiel , scherallaem , tempels , bobijntuyten tsamen : 20 R

16) 1 moille , 1 biervat , 3 spinwielen : 2 R 15 S

17) 2 kisten van herten haute : 10 R

18) een coetse en garderobbe : 36 R

19) een bedde , 2 huppelinck , 2 kussens , de pluymen van een bedde : 36 R

20) 3 wercken saergen , de kindersbeddekens : 4 R

21) 20 pond gaeren : 12 R

22) 6 pond wercken gaeren : 35 S

23) 3 stenen geswingelt vlas met een deel geheckelt en 12 pont werck met de heckel : 6 R 12 S

24) een handtsaege , 1 spijckelboor , 1 trecktange , 1 eyeseren haemer : 12 S

25) 2 tempsten , 1 lanteerne , 1  huysel , 1 lampe , 1 degen , 1 gaffel : 2 R

26) een cleermanne , een grau manne , 2 corfkens , 1 naijmandeken : 20 S

27) een wambuys  , 1 broecke , 1 mantel van de overledene : 26 S

28) de hemdens van de overledene : 15 R

29) 5 paer slapelaeckens : 10 R 4 S

30) 2 paer flawijnen : 5 R

31) 4 servetten met 1 hantdoeck = 3 R

32) 3 ammelaeckens : 3 R

33) 6 ellen fijn lijwaert met 6 neusdoecken : 6 R

34) 2 sacken met een saydtcleedt : 15 S

35) 2 trauringen ( trouwringen ) van de hauderigge volgens relaes van de selve alsoo de selve geocht hebben tot de somme van : 15 R

36) 2 rocken van de houderigge met een flauweelen lijf : 58 R

37) de lijsaetcnoppens , de roomsche boonen , een deel ansijn : 6 R 8 S

38) 1 vlascnappe en 1 vlasrepe : 2 R 8 S

39) 22 banden vlas : 14 R 4 S

40) een wan , een vlegel , een veertel : 2 R 8 S

41) een sijse , een picke , een meshaeck , een bijl : 25 S

42) een deel audt berdt en nue berdt met andere stylen op de solder ligghende : 4 R 10 S

43) een leerken op de voorvloer , 2 recken , ander haut en prondelmert : 15 S

44) het haut ligghende alomme den huyse in blocken als aude balcken mitsgaders de deltperssen geextimeert op 7 hoopen fasseelhaut : 16 R

45) 2 verckenstroeghen , een cruywaegen : 3 R

46) staepel oude hoppestaecken en volgens relaes van den vooght segt te wesen omtrent 600 : 16 R

47) de hoppe die gepluckt is en de groene nog op de staecken bevonden is gegist volgens het relaes van de vooght die de voorste hoppe gepluckt heeft tot 500 gepresen op 8 R / 100 : 40 R

48) het hoij op den solder : 18 R

49) het mes binnen den hove : 6 R 6 S

50) het mes gevoert in de sayt van de braecke van desen jegenwoordigen jaere 1659 behoorlyck gemest ter quantitijt van 5 dachwant en op elck dachwant gevoert 7 waegenvoeren mest compt 35 voeren jeder voer getauxeert met voeren , layen ende sprijen tot 20 S : 35 R

51) de getydighe braeckvoere van desen voornoemde soomer opgedrefven tot 7 dachwanden , elck dw. tot 4 voeren ten advenante van 6 R / dachwant : 42 R

52) de opgaende boomen alhier voor baete getrocken de opgaende boomen staende op de houderigge patrimoine met den tronck : 10 R 10 S

53) den tommaert van 150 roeden : 8 R

54) een hespe met . .  : 36 S

55) voor bate gebracht wat Cornelis De Vleeschauwer schuldig is over 2 jaar pacht : 26 R

56) tegoet van Merten Vanden Bossche 10 pond groot en dit over 1/5de van de geprofiteerde penningen die deselven Merten schuldig is ten sterfhuyse van Geeraert Vanden Bossche hun vader en daer de voornoemde Merten jegenwoordig " cranck en zieck " is so en is tselve hier gebracht voor memorie

Som van dit artikel : 1000 R 8 S

De taxatie van de huysingen op de geconquesteerde hofstede is nog niet gebeurd , hier niet vermeld

KOMMERS EN SCHULDEN

1) schuld aan de Weduwe Cornelis De Ro over achterstel van rente van 3 jaar en 9 maand , hierop afgetrocken de somme van 22 R 7,5 S die reeds betaald werden die blijft nog te betalen : 120 R 2,5 S

2) schuld aan Jan Trammasure over verloop van rente : 9 R

3) idem aan Wed. Jan De Hauwer over 2 jaar pacht : 24 R

4) idem aan dhoirs Merten Thienpont tot Vollezele over 3 jaar landpacht daarvan leste verschijnen sal Kerstmis 1659 :  43 R

5) idem aan Pieternelle Van Brueseghem over 3 jaar landpacht aan 4 R sjaers : 12 R

6) idem aan Wed. Pieter De Neve over 2 jaar pacht aan 7,5 R sjaers : 15 R

7) idem aan Pieter Cardoens over 2 jaar pacht : 8 R

8) idem aen den Prelaet van Vicoigne over 3 jaar pacht aan 7 R 12 S sjaers : 22 R 16 S

9) idem aan Olivier Van Eesbeke over 2 jaar meerspacht aan 22 R sjaers : 44 R

10) idem aan Maeycken Timmermans 3 vaten roch sjaers over landpacht van 2 jaeren en hier in gelde getrocken : 5 R 8 S

11) idem aen den proviseur der kercke van DW over landpacht van 3 jaar : 9 R

12) aan Jan Vanden Bossche over 3 jaar pacht tot 6 R sjaars : 18 R

13) aan Claerken De Vleeschauwer over geleend geld : 81 R

14) aan Jan Vanden Bossche haer swager over geleend geld : 19 R

15) aan Nicolaes Vanden Bossche over geleend geld : 32 R 10 S

16) idem aan Jan Vanden Bossche over 200 geleende hoppestaecken : 15 R
17) idem aan deselven over levering van 20 bundels latten tot 12 S / bundel : 12 R

18) aan Anthoon Stevens tot Antwerpen over een croiserende obligatie van 50 R met croisen is : 63,50 R

19) aan Machiel Schoonjans smet binnen Liefferingen over gelevert werck uyt zijn smisse aen den voorige houderigge gelevert : 10 R 9 S

( redactie : Michael Schoonjans x Joanna De Ro met 4 doopsels in Lieferinge , merkwaardig is dat zijn zoon Jacques geboren in 1665 ook vermeld werd in de SvG van Cornelis Vanden Bossche filius van de overledene als smid in Lieferinge , zie SvG bij overlijden van Cornelis Vanden Bossche anno 1690 )

20) aan Adriaen Van Vrechem over reste van settingen : 11 R 11 S

21) aan de pachters van het coegelt en het maelgetl : 12 E 2 S

22) aan heere Baron van LvW over heerlijke rente : 28 S

23) aan Thomas De Cooman over reste van zettingen van de prochie van Pollaer : 25 S

24) aan diverse personen over cleijne resten tsamen : 4,5 R

25) aan Joncker Halmards over 2 jaar verloop van rente van 8 cappoenen sjaers en 24 S in gelde , elcke capuyn tot 16 stuivers en is in gelde samen : 15 R 4 S

Som van de kommers : 584 R 15,5 S

Veel meer boni dan mali

Present op 18.09.1659 : de baljuw D'hanins , Roosen Borgemeester , Lippens schepenen