STAAT VAN GOED bij overlijden van Cornelis Vanden Bossche fs. Peeters


Cornelis Vanden Bossche fs. Peeters x Maria Zeghers

Bij overlijden van Cornelis Vanden Bossche op 30.11.1690

Houder van het sterfhuis : Maria Zeghers

3 minderjarige kinderen te weten

1) Guilliam oud 10 jaar

2) Jenneken oud 7 jaar

3) Peeter oud 4 jaar

met voogden :

Jan Vanden Bossche fs. Mertens over de vaderlycke syde

Peeter Zeghers over de moederlycke sydeDe patrimoniele artikelen

1) een behuysde stede daer den overledene heeft op gewoont gelegen in de prochie van Denderwindeke en van Liefferinge int gehuchte te Vreckem
                  - west de strate
                  - noort dhoirs Gillis Vanden Bossche
                  - suyt Joos De Vidts

    groot 3 dw.

2) partije schooflant opt Hautemvelt
                  - oost scholasterijgoet Meerbeke
                  - west Mary Vanden Bossche
                  - suyt het curengoet van Liefferinge

   groot 152 roeden

3) partije bosch genaempt " DE FOSSEYT "
                   - met 2 seyden het Neygenvelt
                   - suyt de erfgenaemen van wijlen Gillis Vanden Bossche

   groot 102 roeden

4) partijcken lant te Neycken
                    - oost de strate
                    - zuyt en noort Jooris Van Snick

    groot 42 roeden

5) partije etteweyde int quartier te Vreckem
                     - oost dhoirs Jonker Vander Noot
                     - noort de keijts
                    - suyt het Vreckemvelt

   groot 244,5 roeden

6) partijcken maeymeersch int quartier te Vreckem
                    - oost den keijts
                    - west Joos De Vidts
                    - noort Weduwe Inghel De Ro

    groot 58 roeden 6 voeten

7) partij lant in de prochie van Liefferinge op het . . .
                     - oost weduwe Jacques Tiebaut
                     - suyt het Cruysvelt
                     - west sheerengoet van Liefferinge

    groot 150 roeden

8) tiendelant in Liefferinge op de Waenschsuof
                   - oost weduwe Jacques Tibaut
                   - west en oost het gescheede van Neygen en Liefferinge

9) de 2 deelen van 1/2 bunder tiendelant op dhochstrop beneffens dhoirs Gillis Vanden Bossche gelant int geheele
                   - noort de weduwe Inghel De Ro
                   - oost sheeren meersch van Liefferinge
                 
    groot over dese portie 132 roeden

10) 2 dw. in de prochie van Ootingen op den Oppersten bosch
                 - oost den voetwech
                 - suyt en west Merten Christiaens

      is gereguleert naer costuyme van Henegauwe

      groot 2 dw.


Artikel van de meubilaire goederen

marge : geschat door Jan Vanden Bossche vooght paterneel en Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts ter interventie van de houderigge

1) waschcuype , vleeschcuype enz.  : 4 guldens 16 tuivers

2) ketel , 2 eyseren potten , een hael , alle het eyserwerk " VAN HET AFGEBRANT HUYS " , een eyseren panne , quade vierschippe , een schippe en een spinnewiel : 17 guldens 6 stuivers

3) een cnappe , een gaffel , rieck , een meshaeck , swinghelbert , corf , heckel , hangheneyser , rooster met een huysel saemen : 3 guldens 12 stuivers

4) alle de prontelmert aen den hanck en 4 booren en strijckyser : 30 stuivers

5) 2 manden , ploechlynen , een kiste van harden haute : 5 guldens 1 stuiver

6) 2 beddens met de hooft puelens , 2 oorcussens , spaensche saerge en paer slaepelaeckens : 41 guldens

7) 4 ommelaeckens , 2 paer fluwijnen , 5 servetten , 2 sacken , 4 pont gaeren , en noch . . . vlas : 14 guldens 2 stuivers

8) 25 pont tin , 2 gaude ringhen ( gouden ringen , red. ) , 6 cravatten : 25 guldens 7 stuivers

9) de cleederen van de overledene met een weefgetauw , . . . , omtrent 11 ellen wollelaecken : 20 guldens 4 stuivers

10) 18 veertels gedorst cooren en 700 hopstaecken en omtrent 150 voet bert : 38 guldens 1 stuiver

11) een coebeest met 2 hinnen : 22 guldens 12 stuivers

12) een ploech , carre e.a. : 27 guldens

Somme is 220 guldens 11 stuivers


DE GROENE GRAENEN ALS DE AMELIORATIE VAN MESVET

1) de besaeytheit van omtrent 7 dw. 65 roeden groene graenen so cooren als schockeloen en . . . : 106 guldens

2) de opgaende boomen met een weynig tronck staende op de onbehuysde stede van de houderigge int quartier te Vreckem met de opgaende boomkens in de etteweyde en de maeymeersch : 43,5 guldens

3) de opgaende boomkens met het schaerhout staende op de Fosseyt gheleghen int quartier van het Neygenvelt : 19,5 guldens

4) alle het mes gevoert in de braecke van het jaer 1690 tot de nomber van omtrent de 30 vooren gepresen met het laden , voeren en . . . op 25 stuivers het voer : 37,5 guldens

5) eenen " NAEST " ( lees : AST ) ofte OVENBUER gepresen op 28 guldens

Totale somme 235,5 guldens


DE SCHULDEN TEN STERFHUYS BEVONDEN
 

1) over de settinge van Liefferinge volgens de notitie van PIETER DE RO BAILLIU : 23 guldens 2 stuivers

2) over de reste van settinge van Denderwindeke aen JOOS LIPPENS en de Wed. GHEERT DE MIDDELEER : 10 guldens 19 stuivers en 1/4de

3) aen de kercke van Liefferinge over een partijcken ceijns van 2 guldens 5 stuivers tot en met Kerstavont 1690 : 21 guldens

4) aen den heere pastor ende coster over heerlycke renten : 30 stuivers

5) heerlycke reysen aen den heere van Liefferingen : 6 guldens 2 stuivers

6) aen Pr. en Lysbeth Segers over geleenden gelde : 17 guldens

7) aen de Weduwe Philips Steenmeytsers over 3 jaer verloop van pacht : 19 guldens 2 stuivers

8) aen Mr. Brondewijck ( in het landboek als Mr. Alexander Van Brounswijck ) en de Cappelrye van Liefferinge over pacht : 11,5 guldens

9) schuldich over rente van 26 guldens sjaers aen Dhoors Nicolaes Jacquemijns tot Ninove over het verloop van dese rente : 100 guldens 11 stuivers en 1/4de

10) aen Jacques Schoonjans " smit van sijnen stiel " over smieswerck : 5 guldens

11) over 3 jaeren poorterije gelt als de dootschult van haeren man : 26 stuivers

12) over de commer van de funeraillen , betaelt aen den heere pastoor en de coster over het doen van den uytvaert met de costen van het luyden van de clocken en het waslicht : 12,5 guldens


De boni meer dan de mali : 221 guldens 7,5 stuivers

De houderigge dus 110 guldens 13 stuivers 3/4de
De wezen idem

Present : Pr. Vanden Abbeelen bailliu

Sr. Pieter De Groote heere van ter Rijst burgemeester

Joos Van Heghe schepenen

Gedaen op 26.04.1691


Nota :

Op 10.06.1693 is de houderigge verschenen voor burgemeester en schepenen van lande van Wedergrate en zegt dat ze heeft geprofiteerd de somme van 210 guldens 13 stuivers over
de verbrande huysingen en edificien staende op de erfgronden van de overledene en brengt dit in voor de staat van goed

Hiervan 105 guldens 6,5 stuivers voor elk weeskind en de andere helft voor de houderigge

Present : Pieter Vanden Abbeele bailliu

Pieter De Groote en Joos Van Heghe