SvG in Denderwindeke bij overlijden Anna De Cooman opgemaakt op 18.12.1667


SvG in Denderwindeke

Overledene : Anna De Cooman overleden in jaar 1667

Houder : Christiaen Vanden Berghe

3 kinderen in dit sterfhuis te weten

1) Maria 13 jaar

2) Adam 8 jaar

3) Gillis 4 jaar

V.M. Seger De Cooman


DE MOEDERLIJKE ERFGRONDEN

1) de behuysde hofstede daer de overledene in gestorven is in DW. te Herdenhove
        - oost , suyt en west Guilliam Buydens
        - noort Jan Crispeels

    groot 139 roeden

2) partije meersch bij de kercke van Pollaer gelegen int gehele
       - oost den keytse
       - suyt Cornelis De Wandel
       - west de strate
       - noort Joos Rampelberch causa uxoris

      is over dese helft 52 roeden


DE CONQUESTEN

: een partijcken lant opt Boschvelt
         - oost Adriaen Cobbaert
         - suyt het dienstengoet van Ninove
         - west Eloy Van Eesbeke

groot 50 roeden


DE HAEFFELYCKE en MEUBELE GOEDEN

1) het huys daer de houder jegenwoordelyck in woont gepresen door Pieter Van Belle timmerman : 48 guldens

2) de boomkens op de meersch in Pollaerde oock gepresen door deselve Van Belle : 12 guldens

3) de meuble goederen binnen deselven huyse : ketel , herte kiste , eyseren pot , koetse , schapraye , scherfbert en ander cleyn prondelingen : 16 guldens 11 stuivers

4) Aengaende van graenen en stroy by den houder en de overledene ten somer ende oost ( augustus ) 1667 opgedaen :

IS DOOR DE FRANSSCHE TROUPPE ALS SOLDAETEN GHENOMEN ENDE TE NIETE GEBROCHT " : Memorie


SCHULDEN

1) aan Quinten Piccaert tot Ninove over rente van 6 guldens en verloop van 7 jaar : 42 guldens ( de rente is bepandt op de hofstede en op de meers in Pollare )

2) aan Sr. Jan Duchamps als ontfanger van de heere van lande van Wedergrate over 2 jaar heerlijke rente van 9 stuivers sjaers : 18 stuivers

3) aan de pastoor van Pollaer over coop van stroy : 4 guldens

4) over huere van een coe aen Eloy Allebosch : 2 guldens

5) aan de kercke van DW. over 2 jaar pacht : 3 guldens

6) aan Mr. Jan Van Heghe burgemeester over de settinge : 3 guldens 10 stuivers 1 blanck

7) aan Guilliam Van Berchem over de settinge van Pollaer : 2 guldens

MEER BONI DAN MALI : 22 guldens

De hauder en de kinderen elck de helft


Present :

Vanden Abbeelen

J. Van Varenberch

Jan Van Heghe en Christoffel De Ro


Nota bene : in 1688 waren zowel de houder als zijn zonen nog steeds in leven en verkochten ze de hofstede aan Merten Minnongh ( lees : Merten Mignon )