STAAT VAN GOED bij overlijden van Cornelis Van Craenenbroeck op 22.06.1698


 

Bij overlijden van Cornelis Van Craenenbroeck op 22.06.1698 ,

x1 met Catharina Heijmans en hierbij :

1) Jaspariene Van Craenenbroeck alsnu gretrouwd

x2 met Marie De Brouwer 4 kinderen

2) Jenne oud omtrent 24 jaar
3) Anne oud omtrent 20 jaar
4) Philippe oud 17 jaar
5) Marie oud 14 jaar

V.P. Hendrik Van Craenenbroeck
V.M. : daar er geen voogden te vinden zijn van de moederlijke zijde treedt hier als voogd op Cornelis De Ro


DE PATRIMOINE VAN DE OVERLEDENEN

1) behuysde stede in DW te Neijken met alle de edificien daer de overledene uyt gestorven is groot 65 roeden
- oost sheeren strate
- west en suyt de weduwe Geeraert De Middeleer

hier zullen alle hoirs gelijk verdelen behalve dat de weduwe behoudt haar " tochte costumier "

Zie landboek nr. 1324

2) onbehuysde stede int voorste kwartier groot 95 roeden
- suuyt de straete
- noort het cloostergoet van Viscoinen

is bij contract van huwelijk aan de houderigge gemaakt

Zie landboek nr. 1323


DE CONQUESTEN UIT HET 2DE HUWELIJK

1) een onbehuisde stede int voorste quartier groot 138 roeden
- oost de strate
- noort het losgat van Caelcauter

2) partij weede int quartier te Roost groot 168 roeden
- oost en suyt de straete


DE MEUBELE EN IMMEUBLE EFFECTEN

geprezen door Abraham Van Eesbeke en Cornelis De Ro

1) hael , tanghe , heusel , eijseren pot , ketel , cooperen saencuype , lichtvat , strijckijser : 2 R 14 S

2) botervat , seencuyp , 2 dranckcuypen , melckheemer : 2 R 10 S

3) beijl , schiep , haweeel , haemes , 2 braecken , eijseren haemer , 2 weggen , 2 eijseren bannen , 2 eckels : 2 R 8 S

4) 2 picken , den haeck , een seijsel , een grep , een veertel , een craeywaegen : 2 R 2 S

5) 2 spinwielen , 1 cnappe , 1 swingelbert , 4 stoelen , 1 banck , 1 leys , 1 schapperije , een vleeschblock : 5 R 8 S

6) 5 melckteilen , 2 herde ( aarden , red. ) schotels , 1 herde becken , 5 teltens , 6 potten , 1 seije , 1 sautback , 1 huysel , 6 lepels : 34 S

7) moelle , witte houten kist , temst , waen , 2 recken , een keer , een strep , 2 seckels : 4 R 12 S

8) bedde met hooftpelinck , 3 slaepelaeckens , 5 wercken schaersen ( lees sargie ) , 2 sacken : 8 R

9) de cleederen van de overledene met 2 hemdens : 4 R

10) de persen op de delft met het haut : 1 R

11) 2 koebeesten : 60 R

12) het mest liggende op de hoeve : 2 R

13) 4 hinnen : 32 S

Dit artikel is samen : 96 R 17 S


DE BESAEYTHEDEN , LABEUR , VETTEN

1) 1 dagwand bezaaid met rogge op het Apelterenvelt : 28 R

2) 1/2 dagwand bezaaid met tarwe en een deel bonen in het geleghe : 33 R

3) 53 roeden bezaaid met haver en is schoofland gelegen op de Caelcauter : 4 R

4) 150 roeden bezaaid met haver in de onbehuisde stede te Neijcken : 18 R

5) de braecke van omtrent 2 dagwand gelabeurt met 2 voren : 8 R 15 S

6) het mesvet in de braecke landen : 3 R

7) het derde mesvet in de besaeytheden : 1,5 R

Dit artikel is samen : 96 R

Totale baten : 192 R 17 S


DE SCHULDEN GEMAAKT MET DE EERSTE HUISVROUW EN BETAALD

1) betaald aan Loys Vander Schueren ( red. : hij is ex Appelterre ) over de koop van een paard : 108 R

2) betaald aan Jfr. Vander Varent over de koop van hout : 20 R

3) aan dhoirs Gillis De Roij over huishuur : 15 R

4) aan Franchois Wagenier over afgehaald laken : 10 R 4 S

5) aan Jan Lemmens over zettingen : 10 R 1 S

6) aan Juffr. Duchamps over achterstel van heerlijke rente : 12 R

7) aan de heer pastoor over de rest van de uitvaart van de 1ste vrouw : 3 R

8) aan Jan Janens tot Zandbergen over verteerde gelaegen en afgehaald bier : 8 R

9) aan Pieter Verdonck ook over afgehaald bier : 15 S

10) Item gegeven aan Jaspariene Van Craenenbroeck :

- een houten kist
- een spinnewiel met hekel
- 17 pond vlas
- 5 bundels ongeswingelt vlas
- 1 wercken sargie
- om 1 veertel leijsaet te laten saeyen op haer gront


DE SCHULDEN TEN LASTE VAN DIT STERFHUIS

1) achterstel van heerlijke renten aan heer Marquis van Boesies : 14 R

2) achterstel van pachten

- aan Martinus Thienpont tot Edingen over 6 jaar pacht : 12 R
- aan Juffr. Van Oostendorp tot Aalst over 2 jaar pacht : 6 R
- aan Abraham Van Eesbeke over achterstel van pacht en dit afgekort met de " quytschel " ( kwijtschelding ) : 4 R
- aan de weduwe van dheer Pieter De Groote over achterstel van pacht : nihil
- aan Gheraert O : 3 R 2 S
- aan Abraham Van Eesbeke en Joos Van Heghe en Vincent Van Heghe over pacht en gekort met 3 jaar over de quytschel : 8 R 12 S
- aan Joos Lippens over de pacht van de vague gronden : 1 R 4 S

3) schulden aan winkeliers

- aan Adriaen Wasteels in Ninove over afgehaalde granen : 8 R
- aan Cornelis Van Assche over koop van leijsaet en afgehaalde winkelwaren : 6 R 8 S
- aan Theodoor Vander Eeckt over de huur van een weefgetouw : 3 R

4) over labeur

- aan wed. Gheraerdt De Middeleer : 24 S
- idem aan Jan De Vogel : 18 S
- idem aan Matthijs De Ro : 30 S

5) over de uitvaart

- aan de pastoor : 6 R

6) aan de barbier Jan Rechters tot Ninove over 3 reijsen bij den overledene in sijne sieckte : 3 R 12 S               ( een huisbezoek door de chirurgijn kost dus 24 stuivers )

7) over de visiten van de doctors aan de overledene : 3 R 16 S

8) over rest van koegeld van 1697 : 32 S
9) over koegeld van 1698 : 48 S

10) item de zettingen van jaar 1698 van de bezaaide landen waarvan de granen geprezen zijn tot 2 bunder en nog geen bedrag
11) item de zettingen van jaar 1697 van 2 dagwand braakland : nog geen bedrag

12) nog schuld aan Abraham Van Eesbeke over de conterbusie : geen bedrag

13) bekostiging van deze staat van goed

- aan baljuw over zijn vacatie en het afnemen van de eden : 3 R
- aan borgemeester en schepenen over hun vacatie : 2 R
- idem greffier : 2 R
- aan Abraham Van Eesbeke over het schrijven en zijn debvoiren : 30 S


Meer voordeel dan nadeel tot 103 R 11 S

Gedaan op 04.08.1698

Present : Pr. Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Vaerenberch , J.B. Lemmens