STAAT VAN GOED bij overlijden van Petronella Van Brueseghem in 1690


 

Bij overlijden van Petronella Van Brueseghem op 27.07.1690

Houder van het sterfhuis : Cornelis Roosen

2 minderjarige kinderen te weten

1)  Jan oud 4 jaar

2) Catherine oud 16 maanden

met voogden :

Pieter Roosen over de vaderlycke syde

Gillis Vanden Bossche over de moederlycke syde by consente van Jan Van Brueseghem wesende jonkmanDe meubilaire artikelen

1) een tafel , 6 stoelen , een botervat , een saencuype , 2 bancken , 2 melck heemers , 2 water heemers , een schorrebert ,  . . . . , 2 vleeschcuypen : 15 guldens 4 stuivers

2) 14 biertonnen , een waschcuype , 2 eyseren potten , 2 teelen , 2 pannen met alle de prondelmert aen den hanck , een eyseren latte , 2 hallen , een . . . , een spinnewiel : 28 guldens 17 stuivers

3) beyl , schippe , hames , sichel , meshaeck , . . . , een wan , 2 vleghels , een wighe mande , een grau mande , een strijckyser , een cuylschippe : 5 guldens 14 stuivers

4) 2 schrijnhoute caissen , 2 kisten één van harten houte en één van witten haute , een moille , een schapraije van witten houte , een korf , . . . , een wijn cartoil ( ? ) : 28 guldens 16 stuivers

5) 2 pluymen beddens met hun toebehoorten , 4 paer slaepelaeckens , 2 spaensche saergen : 57 guldens 12 stuivers

6) alle de cleederen van de overledene met alle sijn lijnwaert soo groot als cleyn , causen en schoenen , ammelaeckens , serveeten en 2 paer flauwijnen : 84 guldens 18 stuivers

7) 24 pont tien ( lees : tin ) , 1 ketel , 2 haeckers , een visspaen en een blacker : 26 guldens 6 stuivers

8) een silveren heyser , een gouden rinck , een silveren hangenis tsamen : 10 guldens 10 stuivers

9) 500 pont hoppe soo oude als nieuwe : 22,5 guldens

10) het gedorsste graen soo cooren als terwe omtrent de 18,5 sacken " LIGGHENDE TOT NINOVE GEVLUCHT " en 8 veertelen schockeloen : 104 guldens 8 stuivers

11) 2 peerden met een veulen : 180 guldens

12) 4 coeien , een veerse , een jong kalf , een soech met 2 halflingen : 130 guldens

13) een waghen , een heghde , een stootcarre , 50 drooge mutsaerts , 5 hoopen drooch houdt tsamen : 55 guldens 6 stuivers

14) 3 espen ( lees : hespen ) , 3 stucken verckensvleesch , 70 pont booter , een peper meulen , een spieghel : 30 guldens 12 stuivers

15) al het vlasch en de gaeren met eenich werck : 20 guldens 8 stuivers

16) de cloppelinghen ende stroy soo van cooren , terwe ende haever tot 4000 bundels getaxeert a 4 guldens 5 stuivers de 100 deen door dander : 170 guldens

17) het mes ligghende in het sterfhuys met 450 oppestaecken : 27 guldens

18) een nappe , een vleeschblock , een deel cneuppens , 5 sacken caf : 3,5 guldens

19) 5 sacken , . . . , een cafbedde : 3 guldens 16 stuivers


ANDERE ARTIKELEN VAN AMELIORATIE EN MESVET

1) het mes gevoerd in de braecke van 1690 op 10 dachwant ten advenante van 7 voeyers jeder dw. gepresen jeder voeyer met laden , voeren en spreiden tot 24 stuivers compt over 70 voren tot : 84 guldens

2) het mes gevoert in de braecke van 1689 waervan hier maar 1/3de wort gepresen : 34 guldens 2 stuivers

3) het labeur van 4 bunder 2 dachwant gelabeurt met 4 voren behalve 5,5 dw. maer gelabeurt met 3,5 voren getaxeert jeder dw. op 7 guldens afgetrocken van 5,5 dw. met een half vore met het saeysel soo van cooren , terwe
     als schockeloen tot omtrent de 27 veertels gepresen jeder dw. op 13 stuivers : 139 guldens 1 stuiver

4) den tomaert staende op 3 dw. 15 roeden ligghende gemaeyt ende ongemaeyt met omtrent 4 pont claversaet gesaeyt tsamen : 7 guldens 12 stuivers

5) den tronck ende de boomen staende op een partijcken meersch teghen den Hanaert met het rasphout : 58,5 guldens

6) al de opgaende boomen en den tronck staende op de behuysde stede en den hoplochtinck van den houder tsamen : 111,5 guldens

7) de opgaende boomen en tronck op partije etteweyde int quartier van de Linckebeeck : 7,5 guldens

8) de opgaende boomen op partije lant op Dassaghe midtsgaders den tronck : 34,5 guldens

9) het sterfhuys heeft tegoed van dhoirs Adriaen Van Brueseghem een somme van 24 guldens en alsoo " DESE SOMME QUALIJCK TE BECOMMEN IS " : hier voor memorie

10) de gereede penningen ten sterfhuyse : 144 guldens

11) het huys , schure , stallen midtsgaders " DE CAMME " met den ketel , cuijpen , backen , mannen , ricken als anderssins : 900 guldens


TOTAAL VAN DE BONI : 2541 guldens 1 stuiver


COMMER EN SCHULDEN

1) aen Jan De Coninck over de rest van settinge van jaer 1690 in de prochie van Denderwindeke van 5,5 guldens het bunder : 33 guldens

2) aen Dheer Pieter De Groote over de settinge van 1690 van Denderwindeke van 5 guldens 5 stuivers : 89 guldens 5 stuivers

3) over reste van bestiaelegelt van 1690 evenals maelderijegelt : 6 guldens 12 stuivers

4) schuldich over " OVER SOLDER HUERE TOT NINOVE " van het ligghen van syn granen : 5 guldens 5 stuivers

5) schuld aan Jan Van Vaerenberch meier over 2 jaer achterstel van cappoenrente : 3 guldens

6) schuld aen Pieter Agneau en Catherine Van Snick over dienstbooden loen : 41 guldens 18 stuivers

7) aen den ontfangher van heerlijke renten van heere baron evenals verdinghden schoof over jaer 1690 : 20 guldens 16 stuivers

8) schuld aen dhoirs Van Vaerenberch over een jaar meerschpacht : 3 guldens

9) schuld aen Gheraert De Middeleer als ontfangher van de geconfisceerde goederen van de abdije van Vicongne : 50 guldens

10) aen dhoors Lauwereys Van Oombergen over 7 jaar meerschpacht a 30 stuivers sjaers en de kercke van DW. over 2 jaeren van pacht van 2 stuivers : 10 guldens 14 stuivers

11) aen den Armen van DW. over een jaar lantpacht : 5 guldens 1/2 stuiver


MEER BONI DAN MALI : 2269 guldens 10 stuivers


ARTIKEL VAN DE GOEDINGEN VAN DE OVERLEDENE

1) partije schooflant op het Huchtersvelt
     - west den voetwegh
     - noort dheer Pieter De Groote
    - oost Gillis Vanden Bossche

    groot 160 roeden

2) Xlant op de Meercautere
     - west den heere Muntmeester in Brussel
     - noort de Biest

    groot 36 roeden

3) de helft van een besloten veldeken binnen de prochie van Waerbeke neffens Jan Van Brueseghem
     - suyt sheeren strate
     - noort het Warbeckevelt

    groot over de helft : 50 roeden

4) de helft van 12,5 roeden meersch in Waerbeke ghenoempt den Boschmeersch
      - noort dhoirs Joos Pleck

    is 6 roeden 5 voeten

5) de helft van 15 roeden Tlant in Waerbeke op de Lodderdries

    is 7,5 roeden


DE GECONQUESTEERDE GOEDEREN

1) een partije lant in DW. op het Brucxken bij coope vercregen jegens den borghemeester en scepenen van de voorste prochie
     - oost mijnheer van Steenhout
     - noort de groenen wech
     - west de weduwe Claes Vrancx

    groot 120 roeden

2) partije schooflant op Dassaghe vercregen - zie supra -
     - suyt de Armen van Vullesele
     - west Pieter Muylaert
     - noort den groenen wech

     groot 102 roeden

3) partije tiendelant en bosch vercregen - zie supra
     - oost dhoirs Gillis Van Varenberch
     - suyt dhoirs Joos Pleck en dhoirs Jooris Deck
     - noort dhoirs Cornelis De Grove

    groot 250 roeden

4) partijcken schooflant op de Grooten Lietersberch
     - oost en west dhoirs Joos Pleck
     - suyt Gillis Van Heddeghem

     groot 75 roeden


ARTIKEL VAN DE PATRIMOINE GOEDEREN

1) een behuysde stede int quartier te Dasselt
     - west de straete
     - noort Adriaen Vanden Haute
     - oost Jan De Ro
     - suyt den keijts

    groot 150 roeden

2) lant ende hoplochtinck geleghen int voorste quartier sijnde leen
       - west de straete
       - noort de keijtse
       - suyt dhoirs Joos Plecke

     groot 133 roeden

3) een meersch int quartier van de Linckebeke sijnde oock leen
       - suyt de weduwe Jan D'Hauwer
       - west het CAMVELDEKEN
       - noort de Armen van DW. en van Neygen
       - oost ? ( onleesbare voornaam ) Crispeels fs. Claes

    groot 550 roeden

4) partijcken leen op Dassaghe
       - oost Gillis Vanden Bossche en Jacobus Cools
       - suyt en west Gillis De Ro burgemeester

    groot 1 dw.

5) leen op het Windickevelt
       - suyt het gasthuysgoet van Ninove
       - west het CROMMEKEER BLOCK

    groot 25 roeden

6) meersch op de Greetersputte
        - suyt de Cleenen Litersberch
        - noort het Gansevelt
        - oost Guilliam Van Heddeghem

  groot 330 roeden

7) tiendelant op Neygenvelt
         - west Pieter Roosen
         - noort hoors Gillis Van Vaerenbergh
         - suyt den wech

  groot 150 roeden

8) tiendelant op Waterleevelt
         - oost Jr. Andre La Fever
         - suyt Mr. Van Bronderwijck

    groot 209 troeden

9) tiendelant op het Bruxken
         - oost Jan Baptiste Lemmens
         - suyt Jan Vanden Houte
         - west Cornelis D'Houwer

     groot 111 roeden

10) schooflant opt Bruxken
           - oost Mijnheer van Steenhout
           - west J. ( ? ) Crispeels

       groot 30 roeden

11) tiendelant op de Grooten Litersberch
          - west de strate
          - noort Gillis Roosen

       groot 3 dw.

12) schooflant op Dassaghe
          - west Pr. Roosen
          - noort Jan Vanden Haute
          - oost de strate

      groot 2 dw.

13) mersch in de Brugskensmeersch
         - noort de Wed. en Dhoirs Gillis Van Varenberch en het Houtenvelt
         - oost dhoirs Max. D'Hauwer
         - suyt het Swaneveldeken

     groot 130 roeden


Getekend op 29.11.1690 door

Pieter Vanden Abbeele 1690
Gillis De Ro 1690
Christoffel De Ro 1690