STAAT VAN GOED bij overlijden van Maximiliana Van Brueseghem


 

Bij overlijden van Maximiliana Van Brueseghem overleden op 20.11.1667

Houder van het sterfhuis : Maximiliaan D'Hauwer

10 minderjarige kinderen te weten

1)  Jan 23 jaar

2) Elisabeth 22 jaar

3) Jacques 21 jaar

4) Pieter 19 jaar

5) Nicolaas 17 jaar

6) Adriaenken oud 15 jaar

7) Gillis 13,5 jaar

8) Jaspar 12 jaar

9) Anneken 10 jaar

10) Jasparienten 4 jaar

V.P. Cornelis D'Hauwer

V.M. Gillis Van Brueseghem


1) De conquesten

1) een huysstede in de prochie van DW. te Steenhaut paelende
      - zuyt de erve van Lieven De Rieck
      - oost het veldeken Steenhaut
      - noort de strate

    en is by coope van Nicolaes en Catharina De Bonte en is groot 3 dw.

2) in de voorste hofstede een partijcken van 36 roeden ligghende in de prochie van Vollezeele lande van Henegauwe wesende eyghene goet
       - noort de strate
       - zuyt en west Lieven De Rieck

   en is 36 roeden

3) een partije meersch in DW. geheeten den Steenhautmeersch
        - de Steenhautstrate
        - noort de beke en het cloostergoet van Vicoigne

   en is 272 roeden

4) een partije schooflant op Dashaeghe
        - oost derve dhoirs Pieter De Quick
        - west derve van Christiaen Biltrijs
        - noort sheeren strate

   en is 144 roeden en 5 voeten by coope van Weduwe en dhoirs Pieter Roosen

5) 2 besloten veldekens te Nedersteenhout
         - oost sheeren strate
         - zuyt scoopers ander erfve
         - west het gescheede van DW. en Vollezeele

   groot 255 roeden bij coope vercregen van Pieter Bogaert en Ingel De Herder

6) partijcken thiendelant op Daudegracht
           - oost dhoirs Jan Verckens
           - zuyt de strate
           - west Jan Vanden Haute

    groot 48 roeden bij coope vercregen van Petrus De Valckenere


DE HAEFFELYCKE GOEDEREN

1) een koffer van herten haute : 18 guldens
2) 2 kisten van herten haute : 6,5 guldens
3) een moille , vleesblock , meshaeck : 30 stuivers
4) botervat , saencuype , 2 melckheemers : 3 guldens 5 stuivers
5) 2 ketels en eyseren pot : 7,5 guldens
6) een wascuype , watereemer en eerden becker ( een beker uit aardewerk ) : 2 guldens 17 stuivers
7) 19 melckteelen met een truylde mande : 1 gulden 4 stuivers

8) 17 tinnen schotels weegende deen door dander omtrent 3 pont den schootel en 10 taillooren wegende jeder tailloor omtrent 1 pont , het pont tin geschat op 11 stuivers , met een tinnen pot samen : 34 guldens 15 stuivers

9) 2 eyseren pannen met een quade suyppenpanne , een brantereel : 36 stuivers
10) een latte met 3 halen , een wafeleyser : 8 guldens
11) 2 huyssels met een vlasrepe : 4 guldens
12) 4 tonnen met een scherfbert en scherfmes : 4 guldens 8 stuivers
13) een taffel met 3 stoelen : 32 stuivers

14) 2 pluymen beddens met 2 hooftpulens , 2 oorcussens , een spaenssche saerge : 40 guldens
15) 3 paer slaeppelaeckens : 8 guldens
16) een paer flauwijnen , 2 ammelaeckens , 11 servetten : 16 guldens
17) alle de gordijnen ofte beausels ( ? ) : 4 guldens

18) de cleederen van de overledene te weten eenen witten corsayen rock met een swerte rock en een swert lijf : 20 guldens
19) eenen rooden laekenrock en swert lijf : 24 guldens

20) een silveren hanck , 2 goude ringen , een gouden cruysse : 50 guldens

21) 11 stucken verckensvleesch tsamen : 9,5 guldens

22) 21 pont vlassen gaeren en 7 pont wercken gaeren : 10 guldens
22) 11 pont geswingelt vlas : 33 stuivers
23) de hoppe en de staecken : 10 pont
24) al het ongeswingelt vlas tot den nomber van 80 banden : 42 guldens


25) de nomber van 19 voeren hoij tot 6 guldens per voer : 114 guldens


BATE VAN DE HARTE EN MORWE GRAENEN , BESTIAELEN en HAUT

1) 27 thierlingen schockeloen : 27 guldens

2) 651 thierlinghen cooren a 18 stuivers de thierlingh : 581 guldens 16 stuivers

3) 311 thierlinghen en 5 schoven tarwe aan 20 stuivers de thierlingh : 311 guldens en 10 stuivers

4) 137 thierlinghen haver ten pryse van 16 stuivers de thierling : 109 guldens 12 stuivers

5) 20 thierlinghen gerst : 15 guldens

6) al het mes ligghende in den hove van den voorste sterfhuys tot nomber van 100 voeren gepresen jeder voer tot 18 stuivers : 95 guldens

7) al de opgaende boomen staende op de behuysde hofstede te Nedersteenhaut ende een besloten bloxken : geen prijsije

8) 8 coebeesten samen : 192 guldens

9) 4 grijse peerden met een veulen van 2 jaeren audt : 276 guldens

10) 4 verckens met 9 cleyn viggens : 62,5 guldens

11) een waeghen met al syn toebehoorten : 30 guldens

12) 2 ploeghen , een heghde , enz. : 20 guldens

13) alle het graen liggende tot Brussel gesoldert wesende terwe tot den nomber van omtrent 72 sisteren Brusselsche mate gepresen op 3 guldens 6 stuivers het sister : 237 guldens 12 stuivers

14) de huysingen staende op de voorste huysstede te Nedersteenhout : 60 guldens

15) de opgaende boomkens op de huysstede : 12 guldens

16) de opgaende boomkens op de besloten veldekens : 2 guldens


ARTIKEL VAN AMELIORATIE , LABEUR en MESVET

1) het derde van de mesvette gevoerd op 3 bunder lants nu wesende coorenstoppelen bedraagt over het voorste derde : 48 guldens 2 stuivers

2) het labeur van desen jeghenwoordigen jaere braecke wesende ghelabeurt met 3 vooren tot den nomber van 11 bunder 2 dw. gerekent het dw. tot jeder voore op 36 stuivers : 248 guldens 8 stuivers


TOTAAL VAN BATEN : 2828 guldens


Renten

1) een rente van 15 guldens sjaers aen Adriaen Seghers losbaer den penninck 16 : is gedood dus hier voor memorie

2) een rente van 4 guldens sjaers aen Jr. Hendrick Pennant , ook gelost dus hier memorie

3) aan Jan Pleck fs. Adriaens een rente van 6 guldens sjaers / 16de penninck : 96 guldens

4) 12 stuivers sjaers rente ten proffijte van de kercken

5) een rente van 30 stuivers sjaers ten proffijte van Mr. Philips Petit : blijkbaar ook gelost , hier memorie


Schulden

1) aan Adriaen Segers over 4 jaar en 2 maenden crois : 62 guldens 13 stuivers

2) aen Jr. Hendrick Penant : een rente van 7 guldens sjaers over 2 jaer crois : 14 guldens

3) aen Jan Pleck fs. Adriaens over 3 jaer pacht : 18 guldens

4) aen Sr. Philips Petit van 30 stuivers per jaer over 3 jaer : 4,5 guldens

5) 12 stuivers sjaers aen de kercke over 2 jaer : 24 stuivers

6) pacht aen den Abt van Vicoigne : niet genoteerd
7) pacht aen de Sateroijsen tot Heeren ( Herne ! ) : niet genoteerd
8) pacht van Juffrau Anna Boote 2 jaer lantpacht : niet genoteerd

9) schuld aen de Wed. Jan D'Hauwer over huishuur en lantpacht : niet genoteerd

10) schuld aen heere bailliu van Wedergrate en Meerbeke : niet genoteerd

11) schuld aen Maximiliaan Vander Noot over lant en meerschpacht : niet genoteerd

12) aen Sr. Gillis Van Vaerenberch meier van den lande van Wedergrate over gheleende en gheavanceerden gelde : 216 guldens

13) aen Pieter Courteaux over waeghemaeckers werck : 31 guldens

14) aen de Wed. Joos De Brackenier over smets werck : 17 guldens

15) aen Quinten Piccart over verhaelden laken ( afgehaald laken ) : 6 guldens

16)  aen dhoirs Merten Moeremans over huer  ( huus is loon ) van schaepewachten : 24 - -Gedaen op 14.09.1668 met Christoffel De Ro burgemeester en Guilliam Buydens schepenen