STAAT VAN GOED bij overlijden van Elisabeth De Coster


Elisabeth De Coster overleed in Neigem op 4 juli 1668

Houder : Adriaen Van Breuseghem

Een staat van goed werd opgesteld voor de 6 kinderen van dit sterfhuis te weten voor :

1) Christiaen oud 22 jaar

2) Adriaen oud 19 jaar

3) Jan oud 16 jaar

4) Marie oud 13 jaar

5) Bernaert oud 8 jaar

6) Jenneken oud 4 jaar

V.P.      Mr. Christiaen Daghelincx
V.M.     Peeter Van Bruesegem


DE ERFGOEDEREN VAN DE VADERLYCKE SIJDE

DE VADERLYCKE ERFGOEDEREN

 1) een behuysde stede gelegen in DW. int gehuchte ter Straten groot 24 roeden
         - oost dhoirs Andries De Doncker
         - suyt het Hautemvelt
         - noort sheeren strate

     en belast met een rente van 8 guldens ten proffijte van Gheertruy Wasteels

      REDACTIE : deze hofstede vinden we in het landboek in het gehucht ter Straten bij Pieter Vanden Haute , zie nummer 412.

2) 66 roeden 15 voeten lant wesende half schooflant schoof van het klooster van Vicoigne op het Hautemvelt
        - oost Pieter Buydens
        - suyt en noort de rewech

3) 180 roeden lants op het Huchtersvelt
        - oost de Cuypermeersch
        - suyt Pr. Buydens
        - noort den groenen wech

4) 80 roeden meersch in de Cuypersmeersch
         - oost Jan Miniongh
         - suyt en noort het Huchtersvelt
        
     belast met een losbare rente van 5,5 guldens sjaers aen Gillis Buydens fs. Mertens


DE MEUBELEN TE DESEN STERFHUYSE

1) een schootsel met een gebroken kiste : 30 stuivers

2) een schapraey met 2 dranckheemers en een blaesbalck : 27 stuivers

3) 2 eyseren potten en 1 eyseren panne : 2 guldens 8 stuivers

3) een hael , een rooster , 2 kandelaers , en . . : 22 stuivers

4) braecke , vleghel , rieck , bijl , haumes , spaye : 35 stuivers

5) een saencuype , 4 stenen potten , 2 stenen flessen met andere prondelmert : 28 stuivers

6) een kleermande , een kleyn mandeken , een tinnen sautvat ( zoutvat ) , 5 tinnen lepels : 17 stuivers

7) een bedde met een hooftpuelinc en slapelaecken : 6 guldens

8) een swerte coebeeste : 24 guldens

9) het alaem tot het steencappen met een huyssel : 2 guldens 8 stuivers

10) het cooren tot 12 tienlinghen a ratio van 12 stuivers de thienlinck : 7 guldens 4 stuivers

11) het hoijgars staende op een meers van 60 roeden : 5 guldens

12) het mes ( mest ) ligghende in den hove : 4 guldens 16 stuivers

13) het huysken staende op de voorste behuysde stede met een verckenskot tsamen : 50 guldens

DE BATEN TOT 123 GULDENS 12 STUIVERS


DE SCHULDEN

1) schuld aan Gillis Buydens tot Meerbeke een rente van 5,5 guldens dus in capittael : 88 guldens

    ook 2 jaar en 4 maand crois : 12 guldens 17,5 stuivers

2) schuld aan Gheertruyde Wasteels een rente van 8 guldens dus in capittael : 128 guldens

     over verloop van dese rente over 4 jaar en 4 maand : 25 guldens 1 stuiver

3) aan Jacques Van Bossuyt van reste van huishuur als coop van lant : 40 guldens