Tracker

STAAT VAN GOED bij overlijden van Elisabeth Pletinckx

Zij overleed op 03.03.1668 in Denderwindeke


Overledene : Elisabeth Pletinckx

Houder : Bernaert Van Belle

2 minderjarige kinderen :

1) Jan 7 jaar

2) Marie 1 jaar

V.P.  Pieter Van Belle vader van de houder

V.M.  Pieter Pletinckx

Staat van goed opgesteld op 15.09.1668

Present :  A. Vanden Abbeele , Christoffel De Ro en Guilliam Buydens


DE GRONDEN VAN ERVEN COMMENDE VAN DE OVERLEDENE

1) een behuysde stede in DW. te Nedersteenhout
           - oost Jan De Bont
           - suyt en west de strate
           - noort Eloy Allebosch

   belast met een vierendeel van een gaens en eenighe penningen aen den heere van desen lande

   groot 2 dw.

2) een bogaert in de prochie van Ootinghen binnen den lande van Henegauwe
           - oost Pieter Pleetinckx
           - suyt Jan Stevens

  groot omtrent 1/2 bunder

3) 1 dw. lant binnen de voorste prochie  ( in deze context gaat het om Oetingen , red. )

    geen localisatie vermeld


DE CONQUESTEN


1) een behuysde stede in DW. te Heddenhove
            - oost de voetwech loopende naer Ninove
            - suyt en west Vicoignegoet

           groot 107 roeden


 MEUBELS en HAEFFELYCKE GOEDEN

Gepresen bij Jan Mignon en Joos De Vits


 DE HUYSINGEN en ANDERE BATEN

1) een huys en stael staende op de voorste behuysde stede te Heddenove gepresen by Jan Mignon en Joos De Vidts  " temmermans van stiele " : 100 guldens

2) een ander huys staende te Nedersteenhout commende van de overledene en gepresen door de voorste temmermans : 60 guldens

3) de voorste weesen komt te goet over vercoopinge van eenighe partijen van lant aen Jooris Bruylant , Pr. Souvain , Pauwel De Dijn en Jan Cooreman : 77 guldens 14 stuivers


DE RENTEN

1) aan Gillis Minnong fs. Jans over losrente van 5 guldens sjaars beseth op de behuysde stede te Heddenhove : in capitael 80 guldens

2) een rente van 12 guldens aan de Diensten van Ninove uytgaende op het voorste huys en stede te Nedersteenhout : in capitael 192 guldens

3) een rente van 30 stuivers sjaers aen Steven De Saeger vallende op St. Jansmisse : 24 guldens


ANDERE SCHULDEN


1) over verloop van de rente aan Gillis Minnong over een jaar en enkele maanden : 7 guldens

2) over verloop van de rente aan de diensten van Ninove over 3 jaar en 4,5 maand : 39 guldens     ( eerst stond er 40,5 geschreven , is dan gecorrigeerd )

3) over 4 maand verloop van rente aan Steven De Saeger : 10 stuivers

4) over heerlijke renten aan de heer van desen lande : 20 stuivers

5) aen den heere pastoor deser prochie int doen van den uytvaert : 3,5 guldens

6) aan de coster over de voorste uytvaert : 1,5 guldens

7) over het was tot den uytvaert : 38 stuivers

8) AEN DEN PESTMEESTER VAN ASSCHE OVER HET VISITEREN ENDE BEGRAVEN VAN DE OVERLEDENE : 14,5 GULDENS

9) AEN DEN PESTMEESTER VAN NINOVE OVER HET CUYSSCHEN VAN HET HUYS : 12 GULDENS

10) schuldigh aen Augustijn Hevens en Bernaert Van Brueseghem over " SPECERIJE " en " WITTEBROOT " evenals het halen van het vleesch tot Ninove tot den uytvaert : 15 guldens 18 stuivers

11) schuld aen Adriaen Matthijs over lantpacht van 2 jaar : 4 guldens

12) schuld aan Pieter Buydens en de weduwe Henderick Van Vrechem : 29 stuivers

13) schuld aan Henderick Van Belle over geleenden gelde : 16 stuivers

14) aan Guilliam Van Heddeghem over " haut halen met sijne peerden " : 30 stuivers

15) aan Adriaen De Lanner over koop van stroij : 2 guldens

16) aan Merten Reckengie over verdienden arbeyt : 15 stuivers

17) aan Cornelis Van Belle over geleenden gelde : 9 guldens 16 stuivers

18) aan Cornelis Van Belle over " verdinden arbeyt " : 12 guldens

19) aan Jan De Groote over . . . : 20 stuivers

20) aan Pieter De Groote heer van ter Rijst over heerlijke rente : 36 stuivers

21) aan Jan Van Heghe over " verhaelde bieren " en reste van settingen : 18 ( slecht leesbaar ) guldens 8 stuivers

22) schuld over rest van de contributie : 3,5 guldens

23) schuld aan Mr. Joos Van Snick over verteerde gelaeghe ( het gelag te betalen voor zijn verteer ) door Adriaen Pletincx over de vercoopinge van eenige goeden : 2 guldens

24) aan Augustijn Hevens over " winckelwaere " en labeur : 6 guldens 13 stuivers

25) aan Joos Van Snick fs. Adriaens over verdienden arbeyt : 20 stuivers

26) schuld aen Pieter Vanden Haute over " verhaelt bier " : 11 stuivers

27) schuld aan Pieter Van Belle over verschoten gelde ( ttz. geleend geld ) : 4 guldens


 Schulden over huerlieder grootmoeder ( helaas wordt de grootmoeder in kwestie niet genoemd )

1) schuld aen de koegelde ( slecht leesbaar , is een gok mijnentwege ) : 2 guldens 4 stuivers

2) aan diversse settingen soo aen Jan Van Heghe enz. : 9 guldens 14 stuivers


Meer baete dan commeren : 135 guldens 16 stuivers

Maakt voor de 2 wezen de helft : 62 guldens 18 stuivers

Gepasseerd voor A. Vanden Abbeelen , Christoffel De Ro en Guilliam Buydens