Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Lucas Valcke 


Lucas overleed op 11.08.1720

Staat van goed werd opgemaakt met Maria Van Herreweghe als houderigge en 4 weeskinderen :

Pieternelle Valcke 9 jaar

Anneken oud 6 jaar

Elisabeth oud 3 jaar

Peeter oud 1,5 jaar

Voogd paterneel : Merten Lambrecht

Voogd materneel : Pauwel Van Herreweghe


A / capittel van de patermoniele goederen ende gronden van erfven

een behuysde stede in DW. daer den houdere erfachtich uyt verstorven is

              - suyt de straete
              - west de - - - straete
              - noort Pieter Van Berchem en Sr. Pieter Valcke
              - oost den voornoemden Valcke

    groot 2 dw. 25 roeden


B.  De haeffelycke baeten

1) het woenhuys gepresen bij JAN MIGNON timmerman van synen stiele : 150 guldens

2) eene bruyne coebeeste  - hier ontbreekt een blad  , red. -

3) 2 eysere potten , eenen rooster met den hael : 3 guldens

4) het botervat , een saencuype en andere prondelinghe : 4,5 guldens

5) schippe , braecke , bijl met andere prondelinghe : 2 guldens

6) 2 stoelen met eenighe ander prondelinghen : 1 gulden

7) een cuypken met eenighen caes ( lees : kaas ) ende boter : 1 gulden

8) een moille , 2 spinwielen : 2,5 guldens

9) een kiste , het bedde met den huppelinck : 7 guldens

10) een crapken trappe : 2 guldens 1 stuivers

11) al de besaeythede ten sterfhuyse bevonden met het mesvet : 29 guldens 17,5 stuivers

12) al het saetstroijsel met een haweel ende het gaeren : 2 guldens 15,5 stuivers

13) den houtwas staende op de behuysde hofstede : 6 guldens

Samen 322 guldens 16 stuivers


C.  DE COMMEREN ENDE LASTEN

1) te goet aen Sr. Adriaen Van Assche tot Ninove comijs tot Ninove over coijgelt : 2 guldens 8 stuivers

2) aen Jan Vander Stockt over verhaelden bieren ende brandewijn : 3 guldens 16 stuivers

3) schuld aen Pieter Wanten ( lees : Wantens ) : 2 guldens 11 stuivers

4) aen Pieter Van Snick in den Wildeman tot Ninove : 4 guldens

5) aen Getruijde Van Herreweghen over hoije : 4 guldens

6) aen Martinus Lemmens over meerschpacht : 11 guldens

7) aen Geeraert Vander Sleyen over lantpacht : 4 guldens

8) aen Cornelis Carpentier over meerschpacht : 5 guldens

9)  aen Sr. Pieter Valcke over verdienden arbeyt van labeur : 20 guldens

10) een obligatie van 64 guldens croiserende aen den penninck 16 : 64 guldens

11) de settinghe van 1720 a 6 guldens het bunder is over 2 bunder : 12 guldens

12) Dhr. bailliu Pieter Vanden Abbeele over syn vacatie " par moderatie ' : 2 guldens

13) vacatie van de burgemeester ende scepenen : 2 guldens

14) de vacatie van de greffier : 2 guldens

15) aen den griffier over het lesen , apostilleren , de registrature ende de double : 3 guldens 12 stuivers

16) aen den clercq deser greffie over het adjusteren van desen staet met het verschot van den zeghele van 10 stuivers : 1 gulden 10,5 stuivers

Somme van de mali : 143 guldens 17 stuivers


Present op 25.11.1720 :

Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1720

Pieter Valcke en Pieter Plecke