Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN Steven Thiebaudt in Denderwindeke in februari 1648


Staat van goed opgesteld op 19.03.1654 door Dheer Joncker Philip Dhanins baljuw , Gillis Buydens burgemeester , Cornelis De Groote schepenen


Overledene : Steven Thiebaudt

Houder : Barbara Rampelberch

6 kinderen waarvan er maar één is minderjarig bij opmaken van de staat van goed , de staat werd gemaakt op 19.03.1654

1) en oudsten Geeraert

2) Adriaen

3) Joosyne

4) Merten

5) Bertel

6) Jan oud 17 jaar

V.P. Geeraert Thiebaudt daar er geen vooghden van de vaderlycke syde syn

V.M. Jan Van Brueseghem


GRONDEN VAN DE VADERLYCKE SYDE

1) de behuysde stede daer de houderigge op woenachtigh is in DW. op de Plaetse
- oost en west de Wed. Joos De Brackenier
          
groot 102 roeden

belast met 5 pont was aen den heere pastoor van Denderwindeke

2) een onbehuysde stede binnen DW. groot 55 roeden
         - oost sheeren strate
         - noort Arent Cools plexken genaempt " DEN PYPAERT "

belast aen den Armen van DW. met 5 stuivers sjaers


DE CONQUESTEN

1) 158 roeden te Prindael zijnde een bloxcken wesende " vry ende onbelast "
             - oost Arent Cools
             - west Mathijs De Ro

2) 142 roeden op den Moorputte
            - oost Joos De Groote
            - west Mathijs De Ro
           
      belast met eenich cleyn penninckrente aen Jooris De Groote

3) 24 roeden opt sMeyersvelt
           - west dhoirs Renier Van Craenenbroeck
           - oost Eloy Van Eesbeke
          
     belast met een cappoen aen heere Baron van Boussies

4) 250 roeden op Meersvoordevelt
          - oost cloostergoet van Vicoigne en Cornelis De Groote
          - west Eloy Van Eesbeke

     belast met 4,5 schautveertels en 3 vierendeelen cappoens aen den heere baron van Wedergrate

     Marge : de houderigge zegt dat deze partije noch is belast met rente van 22 guldens 15 stuivers 1 blancke aen Sr. Pieter Van Vrechem tot Brussel

5) stucxken lant opt Bosvelt wesende zuyver ende onbelast
           - noort Joos Buydens
           - Jan Van Vrechem

    grootte onleesbaar


DE RENTEN DE HOUDERIGGE COMPETERENDE

1) een rente van 9 guldens sjaars ten laste van Lieven De Turck tot Ophem in Steenhuyse

2) een rente van 6 guldens sjaers ten laste van Cornelis Wygaert binnen de prochie van Voorde

3) een rente van 7 guldens 5 stuivers ten laste van Pieter De - - - - - - binnen de prochie van Voorde

4) een rente van 8 guldens 5 stuivers ten laste van Anthon Lemair binnen de prochie van Voorde

5) een rente van 30 stuivers ook in Voorde ten laste van . . ( slecht leesbaar )

6) een rente van 3 guldens in de prochie van Pollaer ten laste van dhoors Jan De Hoocht                        ( 1/3de van deze rente ging naar Jan De Leenheer x Adriana De Hoocht )

7) een rente van 2,5 guldens in de prochie van Denderwindicke ten laste van Frederick Vander Kelen

8) een rente van 3 guldens 2,5 stuivers ten laste van Joos Buydens ook in DW.

9) rente ten laste van dheer Joos De Groote tot Ninove van 3,5 guldens sjaers


DE MEUBLE GOEDINGEN

1) een roij bont coebeeste : 24 guldens

2) een ander roij coebeeste : 22 guldens

3) een jonck jaerlinck calf : 7 guldens

4) een ander jonck calf : 20 stuivers

5) een haevelinck viggen : 5 guldens

6) 3 hinnen met een haen : 2 guldens

7) een bedde met hoppelinck , saerge en slaepelaeckens : 12 guldens

8) weefgetau met een bobijnwiel en alle andere toebehoorten : 12 guldens

9) 3 koffers , 2 schaprayen , een tafel : 8 guldens

10) wascuype , vleeschcuype , 3 eemers , een half tonne , botervat e.a. : 6 guldens 2 stuivers

11) ketels , eyseren potten , eyseren ketel e.a. : 8 guldens

12) hangel , hangheneyser , rooster , tange , waeffeleyser : 2,5 guldens

13) 2 spinnewielen , haspels e.a. : 20 stuivers

14) teilen , cannekens , potten en ander eerdewerck : 30 stuivers

15) 10 pont tin , candelaer , lanteeren e.a. : 6 guldens

16) 26 pont gaeren , 2 stenen vlas , 12 pond werck : 15 guldens 12 stuivers

17) een saeghe , 5 wigghen , een byel , een haemes , e.a. : 3 guldens 15 stuivers

18) slijpsteen e.a. : onleesbaar

19) 2 egghers , een speyckelboor ( ? ) , een beytel , 2 huysels , e.a. : 30 stuivers

20) het mes ligghende in den hof : 12 guldens

21) de besaeytheden van 250 roeden groen cooren op het Mesvoordevelt : 50 guldens

22) de besaeytheden van 190 roeden groen cooren en tarwe op het Boschvelt : 35 guldens

23) de houderigge is noch goet vindende over het verloop van renten van diversse personen : 22,5 guldens

24) een vierroer ( vuurroer is musket ) , e.a. : 38 stuivers

25) 25 gedorsschen viertels cooren a 9 stuivers het veertel : 11 guldens 5 stuivers

26) 3 veertels lysaet en 3 veertels erwten : 5 guldens


SCHULDEN

Quasi geen schulden in dit sterfhuys te weten

aan Bernaert Lemmens 8 guldens en enkele stuivers

aen den coster van Meerbeke 3 guldens

aen Bailliu , burgemeester , griffier en schepenen voor vacatie enz.

Samen : 19 guldens 18 stuivers

Meer boni dan mali : 270 guldens 14 stuivers


PRIJSIJE GEDAEN OP DEN 17e MEERTE 1654 door JOORIS DE SAUTER en ADRIAEN VAN VRECHEM met hun handtekening

Omtrent de huysinghen , schuren en stallen staende op de behuysde stede daer de overledene gestorven is blijft bij Barbara Rampelberch haar leven lanck en nadien naer de kinderen


Getekend : De Fraye 1654 , andere namen niet goed leesbaar , vermoedelijk dezelfden als bij de inleiding van de staat van goed vermeld


Red. : hierbij is de genealogie van familie Tiebaut in Denderwindeke gecorrigeerd