Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN MARIA GOOSSENS fa. JANS , vrouw van JAN THIENPONT


Overledene : Maria Goossens filia Jans overleden in januari 1647

Houder : Jan Thienpont

4 kinderen

1) Martijncken 15 jaar
2) Adriaen 13 jaar
3) Jenneken 11 jaar
4) Jan 7 jaar

V.P. Erasmus Thienpont
V.M. Jan De Pester

 


A / DE ERFGRONDEN VAN JAN THIENPONT

alleen 1/2 dagwand behuysde hofstede te Vollezele en is gedurende het huwelijk verkocht aan Raes Thienpont en dit voor 9 guldens sjaers

B ) DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

1) een behuysde hofstede groot 101,50 roeden schoofland gelegen te Boterdaele
- oost goet van Sinte Claren in Ghent
- zuyt Jan De Pester
- west de keijtse
- noort Ingel De Ro

2) 187 roeden meers in de prochie van Nauwenhove te Boterdale
- oost de bovensten keijts
- zuyt Jan De Pester
- west en noort Bernaert De Clippel

3) een meersch genaempt " den Hockaert " groot 47 roeden
- oost Pieter Cools
- zuyt Jan De Pester en Arent Van Aultre
- hetzelve aan het gescheet van Henegauwe
- noort Curengoet van Nauwenhove

4) 106 roeden schoofland op de Weerbosch
- oost Ingel De Ro
- zuyt Jan Plecke
- west sheeren strate
- noort kerckengoet Nuwenhove

5) 27 roeden schoofland op de Merecauter
- oost Jan Plecke
- zuyt de Werbosch
- west Niclaes De Ro
- noort Pieter De Quick

6) 25 roeden schoofland op de Merecauter
- oost Pieter Cools
- west Gillis De Quick
- met eijnde aan Cappelrijegoet van Nauwenhove

7) 40 roeden meers en is tiendeland gelegen te Boterdaele
- oost en suyt de keijts
- noort Sinte Clarengoet
- west Pieter Cools

8) 57,70 roeden thiendelant opt Hautemvelt
- oost desen houdere
- zuyt dhoirs Jan Buydens
- west Jan De Pester
- noort Jooris De Zautere

9) 104 roeden thiendelant opt Rijsevelt
- oost Sinte Clarengoet
- zuyt dhoirs Adriaen Plecke
- west N. De Quick
- noort het Vosgelege

10) 110 roeden thiendelant op Mereputte
- oost den Mergelputte
- zuyt dhoirs G. Vanden Bossche
- west den Weerbosch
- noort Pieter Vanden Broecke

11) 20 roeden land op het Hautemvelt wesende halve schoof
- oost dhoirs Jan Buydens
- zuyt den wegh
- west en noort Pieter Cardoens

12) 48,25 roeden thiendelant in Nauwenhove op de Bevere
- oost sheeren strate
- zuyt Gheert Pardaens
- west Gedeon Weyns
- noort Jan De Pester

13) een veldeken genaempt " ten Haele van den Broecke " wesende thiendelant groot 74,35 roeden
- oost de wederhelft van Jan De Pester
- west de Merecauter
- noort Ingel De Ro

14) Ook te weten dat de hauder met aggregatie van de voogden heeft verkocht 75 roeden bosch onder Ootinghen voor de som van 29 pond groot courant geld waarmee is betaelt geweest de schulden ten sterfhuyse bevonden soo over de copen van gheconquesteerde goedingen als anderssints


DE CONQUESTEN BINNEN HET HUWELIJK

1) 50 roeden thiendelant in DW op het Hautemvelt comend van Claes De Veewatere
- oost tgoet van het hof te Vrechem
- zuyt dhoirs Jan Buydens
- west dit sterfhuys

2) 84 roeden Xlant op Dashaege
- tgoet van Vrechem
- aen het gescheet van Henegauwen
- noort G. De Quick en Paul De Dijn

3) omtrent 100 roeden land op de Hoolbeke
- oost Pauwels De Dijn
- zuyt sheeren strate
- noort de Homper

Redactie : deze partij werd in 1642 aangekocht door Jan Thienpont fs. Andries , de verkopers waren de weeskinderen van Jan De Gijter x Gislijne Janssens

4) 32 roeden meersch in de prochie van Griemingen in de Ghemeenen meersch
- oost en suyt cloostergoet Beaupre
- west Gillis Cortvrient

5) 110 roeden op de Lietersberch
- oost Jenne De Quick
- zuyt den wech
- west de Cappelrije van Nauwenhove
- noort Ingel De Ro

bij coope vercreghen van Mathijs De Geijtere

6) 75 roeden schooflant opt Rijsevelt binnen DW
- tgoet Gillis De Quick
- zuyt den groenen wech
- noorteijnde Jan Plecke

7) 118 roeden schoofland op de Meerecauter
- oost Niclaes De Ro
- zuyt en west de Weerbosch
- noort Jan Plecke

8) 100 roeden Xlant op de Weerbosch
- oost tgoet van Sinte Claren binnen Ghent
- zuyt dhoirs Joos Uytenhove
- west Ingel De Ro

9) een etteweijde wesende omhaeght ghenaempt " de Boterdaele " onder de prochie van Nauwenhove
- oost en noort sheeren strate
- zuyt Bernaert De Clippel
- west Jan Plecke

10) 50 roeden thiendelant onder Nauwenhove op de Bevere
- oost Geeraert Van Herreweghe
- zuyt sheeren strate
- west Pieter Van Herreweghe
- noort Bernaert De Clippel

Besette renten soo wel op de erfgronden van de voorste Maria Goossens als op de conquesten te weten  :
- een rente van 5 pond groot / 16de penning / aan Merten Thienpont
- een rente van 6 guldens sjaers sprekende op de Boterdaele aan de Armen van Nienove

Item te weten dat er van de zijde van de overledene is verkocht gedurende het huwelijk om de conquesten te verwerven de volgende partijen komend van Maria Goossens :

1) 80 roeden Xlant op Kerckvelt voor 120 R

2) een audt dw. op het Hautemvelt rontomme in sijn haeghen voor 240 R

3) 50 roeden lant op Vijvervelt voor 48 R


ANDERE VOORDELEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) het woonhuys op de matrimoniele goedingen te Boterdaele te weten een keuken , kamer , wevekamer , peerdenstal en koeijstal , gebleven in het gemeen
2) de schuur op deselve gront met de schuurvloer en 2 winkels , verckenskoten

dit samen : 150 R

2) omtrent de bomen , de bomen op de matrimoine erfgoeden voor de weesen , de bomen op de conquesten voor de houder

3) het gereet gelt : 3 R

4) de veestapel :

- de swarte blaere van 9 jaar : 23 R
- een swerte bonte : 30 R
- een jaerlinckcalf : 12 R
- een vercken : 15 R
- een roode merriepeert : 20 R

5) een waeghen met sijn toebehoorten : 33 R

6) een ploegh en eghde : 5 R

7) een berre . . .  en stortkerre : 2 R 10 S

8) het graan in de schuur te weten 150 tienlinghen hard graan : 150 R
9) 20 tiendelingen evene : 20 R
10) het vlas , geswingelt en ongeswingelt : 9 R
11) het hoij en tommaert : 33 R

12) het mes in den hove : 1 R 10 S

13) het besaeyt graen op omtrent 3 bunder met harde granen met labeur en mesvette : 128 R

14) een stuck geerste : 5 R

15) 2 beddens met oorcussens en toebehoorten : 48 R

16) een " lanck ammelaecken " wordt gejont aan Martijne Thienpont , voor memorie

17) het lijnwaet boven deghene ten lijve van de houder en de kinderen : onleesbaar

18) cleederen van de houder sullen hem volgen : memorie

19) de cleederen van de overledene wesende 2 rocken lijfvekens blijft voor de kinderen

20) 4 ketels : 9 R

21) 12 tinnen schotels en 2 taillooren : 10 R

22) wascuype en botervat : 2 R
23) mouille en taefel : 2 R
24) 1 eecken coetse , 2 witte koffers , 1 eecken koffer : 15 R

25) 2 wafelyzers , panne , hanghenyzer , brander : 3 R

26) een metaelen pot , 1 ijseren pot , 1 zautvat , 1 wijwatervat : 2 R

27) saencuype met 3 heemers : 1 R 10 S

28) half tonne en vleesblock : 1 R

29) een veertel , 1 wan : 2 R

30) 2 huyssels : 1,5 R

31) 1 meshaeck : 1 R

32) seijsen , picke , hekel : 1 R

33) 1 knappe en swingelbert : 1 R

34) het sterfhuis heeft tegoet van Erasmus Thienpont over de koop van huys en erfve te Vollezele over obligatie van 9 R sjaars : 144 R

35) het stroo in den hove : 10 R

36) andere prondelingen ten selven hove bevonden en ook nog 10 hoenderen : 10 R

T.B. : 917 R 10 S

SCHULDEN EN KOMMERS

1) aan dhoirs Merten Thienpont over 5 jaar rente : 30 R
2) aan Armen van Nienove over 3 jaar rente : 18 R

3) aan Jenne De Quick over 2 jaar pacht van 11 pond groot sjaers : 132 R

4) aan Jan De Pester over achterstel van pacht : 102 R

5) aan Jan Pleck over geleend geld : 16 R

6) aan Joos Roosen over afgehaeld bier : 12 R

7) aan Jan Matthijs over reste van settingen van DW : 50 R
8) over settingen van Nieuwenhove : 15 R

9) over coegelt en maelgelt van verlopen saisoene 1647 : 10 R

10) aan Wed. Adriaen Van Vreckem over rest van settingen : 4 R
11) aan Jan Van Lierde over rest van settingen van Nieuwenhove : 5 R
12) aan Jacques Weyns over rest van settingen : 5 R

13) aan Jan Van Winghen " laeckensnijder " over reste van laecken : 7 R

14) aan Pieter Buydens proviseur van Armen van DW over rest van pacht : 3 R

T.K. : 409 R

Meer B dan K

Anno 1647 : Mathijs De Ro en Olivier Van Eesbeke schepenen , ook present Pieter De Pester baljuw van Grimminge , ondertekend De Fraeye