STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Jenneken Wasteels vrouw van Joos Sterck op 16.04.1696


SvG bij overlijden van Joanna Wasteels vrouw van Joos Sterck op 16.04.1696 , 4 kinderen

1) Maria Anna 11 jaar
2) Anthonette 9 jaar
3) Joos 7 jaar
4) Joanna Maria 3 jaar

V.P. Jooris Mattens
V.M. Franchois Wasteels


I ) DE PATERNELE GOEDEREN VAN DE HOUDER VERKREGEN MET ZIJN EERSTE HUISVROUWE ANNEKEN HEVENS

1) een stuk land op het Apelteirenvelt en hierin 2 dagwand schoofland en is groot 462 roeden
- oost en west Cornelis De Ro
- west Jan Van Snick

Zie landboek nr. 1729

2) 50 roeden land op het selve velt
- oost het Rietvelt
- west Cornelis De Ro

Zie landboek nr. 1728

3) een partij leen op het Mespelterenvelt de houder verstorven uit hoofde van zijn vader gelegen op het Mespelterenvelt groot 187 roeden
- oost Joos Van Heghe
- noort de Poortenmeersch

Zie landboek nr. 1725

4) een partij leen op het voorste velt groot 110 roeden
- oost de Swellinck
- west Joos Van Heghe

Deze laatste 2 partijen zijn verstorven en gesuccedeert op de houder

Redactie : de partijen 3) en 4) vinden we terug in de staat van goed bij het overlijden van zijn zoon Pieter Sterck


II ) DE CONQUESTEN GEDURENDE HET 2de HUWELIJK

1) een behuisde hofstede gelegen te Renderstede groot 137 roeden
- oost het Rietvelt
- erve van Simon Gonzales causa uxoris

Zie landboek nr. 1639

2) 48 roeden meers in Pollare op de Opperste Quaetbroeck
- noort de Dender
- west Jan De Coster ter causen sijnder wese
- suyt het Cateroisengoet van Gent

3) 44 roeden land op het Walborrevelt
- oost dhoirs Merten De Vriese causa uxoris
- west de Armen van Wiese

Zie landboek nr. 1718

4) een partij meersch ofte weede gelegen binnen Renderstede ghenoempt " ter hellen " groot 200 roeden
- oost Simon Gonzales
- suyt sheeren strate
- west het Walborrevelt

is belast met 2 guldens sjaers cijns aan de Armen van Pollare
is belast met 4 veertels haver en half hinne aan de heer van Steenhout

Zie landboek nr. 1720


III ) ARTIKELS VAN HUYSRATEN

1) het kuipwerk ( botervat , saencuype , biertonne , 2 dranckcuypen , wascuype , melckhemer , waterhemer ) : 10 R 6 S

2) 1 hekel , 2 eyseren potten , 1 panne , een brantereel , een schippe , een ames , een tange , 2 lichtvaten e.a. : 8 R 13 S

3) 1 huysel , 1 strijckijser , al de prondelmert aen den hanck soo van teilen , potten , schotels en lepels samen : 2 R 13 S

4) 3 stoelen , 2 bancken , 1 vleeschblock , 2 vlegels , 1 veertel , 1 grau manne . . : 2 R 17 S

5) een vleeschcuype met 108 pont verckensvleesch tsamen geprezen met een moille : 22,5 R

6) 78 veertelen cooren liggende " tot Ninof gevlucht " gepresen op 15 S / veertel : 58,5 R

7) 2 spinnewielen , 1 tuymeleer , 1 cnappe , 1 hekel , 1 rooster , 5 sacken : 4 R 19 S

8) een pluymen bedde met zijn toebehoorten , 1 cafbedde , 3 wercken sargien , 1 oude kist : 22,5 R

9) 100 ellen smael lijwaet , 3,5 paer slapelaeckens , 5 vrauwhemdens , al het cleyn leynwaet van de overledene : 44 R 18 S

10) de klederen van de overledene met een silveren ijser : 18 R 6 S

11) 2 peerden en 1 veulen van 1 jaar : 190 R

12) 3 coeyen , 3 calvers , 2 verckens , 4 hinnen : 157 R 5 S

13) 1 waghen , 1 ploegh , 1 hechde . . : 42 R

14) picke , 2 hacken , 2 grepen , 2 gaffels , 1 meshaeck : 1 R 18 S

15) een huys sijnde conqueste met sijn leste overleden huysvrouwe in coope vercreghen gepresen " met dack en plack " binnen Renderstede staende : 48 R

T.B. : 751 R 7 S


IV ) AMELIORATIE VAN GRANEN MESVETTE LABEUR EN DRIFT

1) de besaeytheden op 1811 roeden besaeyt met cooren en daerin 50 roeden terwe alles samen : 383 R 15 S

2) 1226 roeden besaeyt met avere , vruchten , vlas , roomsche boontjes , gars , clavers alles samen : 79 R 5 S

3) al het mes liggende in den hove van de overledene met het 3de mesvette gevoert ter braecke van het jaer 1695 bestaende in omtrent 75 voeren en van het jaer 1696 tot 57 voeren dat met het 1/3de van 75 voeren compt tot 81 voeren en dit gepresen jeder voer met het " laden , lossen en spreyden tot 20 stuivers " : 40,5 R

4) al den tronck " soo op sijn erve als de pachtgoederen " : 17,5 R

5) 100 mutsaerts met omtrent 300 heytsel : 7 R

6) de amelioratie van het labeur gedaen in de braecke van het jaer 1696 soo van 1,5 voir als omtrent 2 bunderen 2 voiren gelabeurt is samen : 52 R

7) in gereede penningen : 50 R

T.A. : 670,5 R

T.B. en T.A. samen is 1421 R 17 S


V) DE KOMMERS SOO VAN SETTINGEN , CROISERENDE RENTEN , HEERLIJKE RENTEN EN ANDERE VLIEGHENDE SCHULDEN

1) over de " settingen "
- aan Vincent Van Heghe over de rest van settingen van 14 R / bunder : 50 R
- aan Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts over rest van settingen van jaer 1693 aan 7 R / bunder : 35 R
- aan Joos Lippens over jaer 1694 aan 7 R / bunder en dit op 5900 roeden of daeromtrent : 88 R 5 S
- over de gelycke breede van 1695 alsnoch omme te stellen
- over de gelycke breede van 1696 alsnoch omme te stellen
- aan Jan De Coninck over reste van de settinckbouck van 1696 : 2 R 12 S
- schuld over de contributies van 1694 , 1695 , 1696 ten advenante van 760 roeden , nog geen bedrag

2) over de pachten
- aan de Pater Cateroisen in Gendt over reste van pacht tot en met jaere 1696 : 39 R
- idem aan Joos Van Heghe : 6 R
- idem aan Antoon De Laner over meerspacht : 15 R
- idem aan Jooris Sterck over rest van lantpacht : 6 R
- idem aan de Armen van DW over de jaren 1695 en 1696 : 3 R 6 S
- idem aan dese prochie over de pacht van de vague gronden over 2 dagwand schoofland op het Rietvelt aan 24 S / jaar is over de jaren 1695 en 1696 samen : 2 R 8 S
- idem aan dhoirs Adriaen De Laner over landpacht te weten over het jaer 1696 : 15 R
- idem aan de abdij van Vicoigne over landpacht van het jaer 1696 : 8 R 6 S
- idem aan de abdij van Vicoigne over verdinghden schoof : 1 R 13 S
- idem aan de Armen van Pollare over meerspacht van jaar 1696 : 10 S

- idem aan de heer Capiteyn Gonzales , dhoirs Merten De Vriese en dhoirs Christoffel De Groote over land- en meerschpacht alles van het jaar 1696 : 65 R 8 S

( Redactie : dit zijn de hoors van wijlen Jooris De Groote x Jenneken De Middeleer )

- idem over dhoris Adriaen De Laner over huerlieder breede die sij alhier binnen dese prochie hebben " ligghende vague " dwelck moet betaelt worden aen Fincent Van Heghe , Jan Baptiste Lemmens en Jan Van Malderen : 9 R 16 S

3) aan Jan De Poorter tot Ninove over " solderhure " : 3 R 12 S

4) over heerlijke renten en kleine schulden
- aan . Van Snick over verdinghde schoof van het jaar 1696 : 2 R 8 S
- aan de heere van Steenhout over achterstel van heerlijke rente tot en met jaar 1696 : 20 R
- aan Joos De Groote over achterstel van heerlijke rente : 30 S
- aan de ontfanger van de baron van LvW over idem : 25 S
- aan de Armen van Pollaer over cheijnsrente van 2 R sjaers : 4 R

5) over croiserende renten
- aan de Armen van Neygen over rente van 18 R sjaers over de jaren 1695 en 1696 en over enkele maanden van het jaar 1697 : 42 R
- aan Sr. Jan Van Vaerenberch meier van LvW over rente van 6 R sjaers te weten over 3 jaer te weten 1694 , 1695 , 1696 : 18 R

6) andere schulden
- aan deselve meier over rest van salarissen : 6 R
- over 1 maand en 6 dagen " bestiaelgelt " : 3 R

7) aan Pieter en Joosine Sterck over " hun dienst en arbeyt tot juni 1696 tot 72 R waervan Pieter Sterck tot 48 R en Joosine Sterck tot 24 R " : 72 R

Redactie : dit zijn de kinderen uit zijn 1ste huwelijk

T.K. : 515 R 11 S

De zettingen die nog niet omgesteld zijn zullen verdeeld worden tussen de houder en de weeskinderen

Meer boni dan mali

Gedaen op 06.07.1696 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw 1696 , JB Lemmens 1696 , J. Van Varenberch