Tracker


STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van GUILLIAM STERCK

Overledene : Guilliam Sterck op 08.08.1652

Houder : Adriana Geerts

Een staat van goed werd opgesteld bij zijn overlijden in 1652

Hierbij 6 kinderen :

1) Marie de oudste 26 jaar
2) Beyken 23 jaar
3) Gillis 18 jaar
4) Lysbette 16 jaar
5) Pieter 14 jaar
6) Anneken de jongste 7 jaar


PATRIMOINE GOEDEN

te weten : een behuysde stede te Neycken groot 1 dw.
                  - oost den keyts van het Meyersvelt
                  - west en noort sheeren strate
                 - suyt het Meyersvelt

     en is belast met rente van 3 guldens sjaers aen Jr. Charles Vander Varent
     en met rente van 6 guldens sjaers aen Weduwe Merten Thienpont tot Vullesele


DE CONQUESTEN

1) een onbehuysde stede te Neycken groot 2 dw.
- oost sheeren strate
- west den Hoendekensberch

belast met losrente van 6 guldens ten proffijte van den heere Baron van Wedergrate

2) partije tiendelant opt Walborrevelt groot 47 roeden
- oost Geleyn Vanden Eeckhaute
- suyt cloostergoet Beaupre

en vercregen by coope van Pr. Elshocht  ( red. : zie schepenbrieven van 1634 )

3) partije schooflant op de Caelcauter groot 50 roeden
- oost Pr. Schoonjans
- noort den groenen wech
-  zuyt Henderick Van Craenenbroeck

en belast met " 2 ganssen " aen den heere van Wedergrate


DE MEUBLE GOEDINGEN

1) 2 coebeesten : 54 guldens

2) 2 calvers , een van 1 jaer en een jonck calf tsamen : 9 guldens

3) een vercken : 7 guldens

4) een coetse van eecken hout : 18 guldens

5) en garderobe van eecken hout : 15 guldens

6) kiste van eecken hout : 2,5 guldens

7) een bedde mette huppelem en 2 oorcussens : 16 guldens

8) een taffel van 1 gulden en een andere taffel van 24 stuivers

9) 8 stoelen : 2 guldens 8 stuivers

10) zeencuype met 2 ander cuypkens en eemers : 2 guldens 8 stuivers

11) een schapraye van morwen haute : 3 guldens

12) eyserwerck , kuypen , metaelen candelaer , enz. , niet bewerkt

13) 4 spinnewielen met toebehoorten enz. : 3 guldens

14) ammelaeken met 4 servetten : 5 guldens

15) verdere kleine artikels niet bewerkt


BATEN VAN MESVET en WINTER en SOMERVRUCHTEN

1) 1 dw. groen cooren in sBuyls lochtinck : 16 guldens

2) 1 dw. cooren opt Walborrenvelt : 16 guldens

3) 47 roeden groen cooren opt selve velt : 8 guldens

4) een derde mesvet van het eerste dw. : 2 guldens 14 stuivers

5) item 6 veertels lysaet datter es gesaeyt op 1 dw. en tselve behoorlyck gemest : 21 guldens

6) het mes in den hof : 3 guldens


OPGAENDE BOOMEN

1) een opgaende eecke ( eik , red. ) staende op de hofstede : 3 guldens

2) 2 opgaende poppelieren die de houderigghe heeft gekocht van Pieter Schoonjans : 6 guldens


1) het woonhuys met een stalleken en een schuerken : 220 guldens

2) 6 hinnen met een haen : 3 guldens


TOTALE BATEN : 481 guldens 1 stuiver


COMMEREN EN SCHULDEN

1) de houderigge is schuldig aan Dheer Joos De Groote tot Nineve over achterstel van pachting : 115 guldens 1 stuiver

2) aan Pieter Saeghman tot Brussel over achterstel van pachtinge : 14 guldens

    Redactie : de familie Saeghman is afkomstig van Zandbergen , zie XXste penningkohieren

3) dhoirs Jaspar De Haene tot Aelst over 2 jaar achterstel van rente van 12 guldens : 24 guldens

4) aan Jr. Charles Vander Varent over 3 jaar achterstel van een rente van 3 guldens  : 9 guldens

5) aan Jan Schoonjans over tachterheyt van labeur van jaer 1653 : 3 guldens 6 stuivers

6) aen Bernaert ofwel Jan Lemmens over achterstel van zettingen en rest noch : 10 guldens

7) over achterstel van settinghe in Santbergen : 22 stuivers

8) aan Heer van Samberghen over 1 jaar heerlijke rente : 2,5 guldens

Totaal : 302 guldens 2 stuivers

Dus meer boni dan mali

Gedaan door Dhanins baljuw , getekend De Fraye in het jaar 1654 , exacte datum onleesbaar