INVENTARIS BIJ HET OVERLIJDEN VAN WEDUWE JOOS ROOSEN

    Gedaen op de 24ste meerte 1683 ten sterfhuyse van Elisabeth Van Varenberch

Een indrukwekkende inventaris , hierbij werden geen prijzen vermeld


IN DE KEUCKEN

1) eyseren latte met 3 haelen
2) een rooster , 2 tanghen , een vierschippe met de brandeleer
3) een huysel
4) 3 coperen ketels soo groot als cleyn met 2 akers ( aker is emmer )
5) 3 eijsere potten
6) 2 coperen vispaenen met een eyseren lepel
7) een vierschuppe met een eyseren panne
8) een coperen candelaer met met 4 eyseren potheijsen en een hanckeijser
9) een eijseren ---mes , 2 geleijse schotelen , een partije erdewerck soo in teilkens , schotels als pottekens
10) een botervat , melckeemer , water eemer , een borrevat
11) 4 tinne schotels op den hanck , e.a.
12) tinne schotel met een houten back en tallooren
13) 5 strijckeijsers
14) een tafel met een setelstoel
15) 7 hoghe stoelen met stroij gevlochten en een bancke
16) 17 stucken vleesch hanghende in de schouwe
17) een sack van 4 veertelen leijsaet met een vierlinck

Tot zover de keuken


OP DEN ACHTERVLOER

een vleesblock , een bancke , een braecke , wateremers , een hinnekevie


IN DEN MEIJSEN CAMER

een koetse ( bedsponde ) , een cafbedde , een kussen , een wercken saerge


IN DE CAMER BOVEN DEN KELDER

1) 11 stucken rentvlees , 2 hespen en een tonghe
2) 3 cuypkens met een vaetken
3) een coperen ketel , eyseren pot , een beijl , een handtsaghe , een sneijmes , een gaffel
4) een schaprije , een temst , een moille , een crabbe
5) een schrijnhouten koetse , een pluymen bedde , een huppelinck , laeckens , een wercken saerge
6) 2 spijkelbooren met een ketel
7) 4 graensacken
8) een houten kiste met een deel prondel
8) een slijpsteen , 2 deckhaecken , een eijseren schuppe , een eijseren trektanghe , een eijseren hamer , 3 eyseren kandelaers , een eijseren trefter , 2 eyseren halen , een bierboom
9) een treffel , een moille
10) een bundel vlassen gaeren van 10 pondt
11) 9 pondt gesoden vlassen gaeren
12) 17 pondt wercken gaeren wesende gesoden
13) 2 lichtvaten , 2 spinnewielen , een hekel , een tuymelaer , een graensieft , een eemer met pootkes , een steenen staffe ( ? ) , een tonne met eyserkens


IN DE SPEMIE

1) een cuypken met smoudt , 26 melckteelen , een emer met soudt ( zout ) , en andere prondelrije
2) een paer terde causen , een sack , 2 servetten


IN DEN KELDER

1) 4 tonnen goet bier , een tonne cleijn bier
2) een groote cuyp booter , een cleyn cuype met een ondervat en 4 bierstellingen


OP DEN SOLDER

1)  een hophuijsel , een pickhaeck , een graenschippe , een veertel met eijser beslaghen
2) 14 abelen berdens , 2 picken , een botervat
3) een hoop moudt tot 36 veertels
4) een hoop schockelioen 17 veertelen
5) een hoop terwe 93 veertelen
6) een hoop cooren 124 veertelen
7) een hoop hoppe
8) een stroy corff en daerinne een half veertel ende een rape


OP DEN ACHTERSTEN SOLDER

1) een hopboor met 2 deckleeren
2) een partije aizijn , een graenvat wesende beslaghen en daerinne romse boonen en een partije romse boonen             ( roomse bonen zijn paardebonen )
3) een tonne met calck
4) een hoop calck
5) een hoop haver tot 48 veertelen
6) met noch een deel oudt eyserwerck e.a.
7) een vaem


OP EEN CLEYN SOLDERKEN

een deel appels


IN DE CAMER DAER DE VOERSTE WEDUWE ES OVERLEDEN

1) een bufet

2) 2 schreijnwercken slaepcoetsen ( bedsponde ) met elck een pluymen bedde met een huppelinck en elck een paar lakens en een wercken saerge

3) een houten kiste waerinne bevonden is 3 paer slapelaeckens en een half , 14 servetten , een paer flauwijnen , 3 ammelaeckens met andere prondelmert met noch een stuck leijwaert ongesneden ,
    item in contant gelt gevonden in dese kiste te weten 9 schellingen

4) een herthauten ( van hard hout ) kiste waerinne 3 paer slaepelaeckens en een half , een swerten mantel , een grijsen stoffen rock

5) item noch een herthouten kiste waerinne bevonden is een nieuwe tische van eenen huppelinck

5) een groen spaenssche sagie met een ammelaecken ( tafellaken ) en een partije gaeren wegende 14 pondt

6) een partije gehekelt vlas , een bancke en een stoel

7) een - - -bancke met daerinne 13 tinnen schootels soo groot als cleyn

8) een dosijn tellooren , 2 paer lakens met een flauwijn

9) een herthouten tafel , een cleermande , een bijl , een brandeleer , een spiegel

10)  16 stucken verckenvlees hanghende in schouwe van de camer


IN DE CAMME

1) een ketel met een cuype , 3 vleeten , 15 tonnen met een wijnvat , een wascuyp , 2 bundelen latten en andere braugereck dienstich tot de camme

2) 3 diversse partijen hopstaecken

3) 3 partijen vaseelhoudt teghen de camme

4) een groote partije mutsaerts ligghende op het hoff ongemeijt tot 900

5) een partije drocht eeckvaseel ( vaseel = fasseel ) staende gemeijdt teghen het waghenhuys

6) noch een partije vaseelhoudt ligghende gemeijt

7) een waghen , egghe en ploegh

8) een soghe met 3 halvelinghen  ( lees : een varkenszeug met 3 halfwassen varkens )

9) 2 peerden en 3 vloghels

10) 6 melckbeesten met 2 jarelinghen ( jaarlingen ) en 2 veersen wesende een vol calf en een cleyn calf van desen jaere

11) 10 hinnen met een haen , een clonck met cleijn kieckens

12) een partije hopstaecken ligghende op den gront


IN DE SCHUERE

1) 2 wannen en 2 vleghels
2) een partije coren ongedorsschen
3) een partije terwe ongedorsschen
4) partije erten ongedorsschen
5) partije ongedorsschen schockeloen
6) partije ongedorsschen haver

7) op het hof een stoudtkerre ( een stootkar )


IN EEN STALLEKEN COMMENDE TEGHEN DE SCHUERE

1) 2,5 tonnen , een wascuyp , 5 abele berden ( een houten bert van de abeel ) , een partije gesaeght houdt , een swingel , 2 grepen met een meshaeck

2) een tonne


Aldus gedaen ten dage voorscreven door heer bailliu , burgemeester en schepenen

Present :  Octaaf Vander Heyden officier , Joos Van Snick en Gillis De Ro , Cornelis en Gillis Roosen

Pieter Vanden Abbeelen baljuw 1683

Ch. Philips Vander Noot , Abraham Van Eesbeke