Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN PIETER ROOSEN , echtgenoot van Gertrudis Buydens

Red. : deze staat van goed is zwaar beschadigd , we geven de essentie weer , ook de Aarschot werd afgebrand in december 1690


Staat van goed opgesteld bij het overlijden van Pieter Roosen op 02.02.1691

Houder van het sterfhuis is Gertrudis Buydens

Hierbij 4 kinderen :

1) " dauste " ( lees : de oudste ) met name Cornelis

2) Engel

3) Pieter

4) Anna

V.P. : Cornelis Roosen

V.M. Jan Buydens fs. Peeters

De prijsije van de meubilaire goedingen is gebeurd door de paternele vooght en door Abraham Van Eesbeke


I. Meubilaire effecten

1) den hael , een tanghe , een schippe , een eyseren pot enz. : 4 guldens

2) haemes , moille , 2 eemers , seencuype , eyseren panne : 3 guldens

3) botervat enz. : 3,5 guldens

4) wieghe enz. : 1,5 guldens

5) prontelinck

6) een bedde met een hoeppelinck , een saerge met 3 paer slaeppelaeckens : 15 guldens

7) half dozijn servetten , 2 hammelaeckens , 4 cravaeten : 3 guldens

8) 6 tinne schoetels , talloren , 6 lepels , 2 tinne commekens : 11 guldens

9) een brandewijnketel , een . . : 20 guldens

10) 2 peerden : 180 guldens

11) 1 koe ( slecht leesbaar ) : 24 guldens

12) een gemest vercken ( slecht leesbaar ) : 30 guldens

13) een waeghen , ploeghe , hechde ende leere : 32 guldens

14) 4 balcken , haut : 9 guldens

15) het mes ligghende in den hove , is 12 voorders : geen bedrag

16) 6 sacken . . . cooren en 1 sack schockeloen : 23 guldens

SAMEN : 323 guldens


II. ARTIKEL VAN LABEUR EN MESVET

1) 21 dw. besaeyt met cooren ghelabeurt met 2 voeren en half : 72 guldens 15 stuivers

2) het labeur van de braecke van omtrent 5 dw. met een voere mes : 7,5 guldens


III. BOMEN EN SCHAERHOUT

1) de bomen op een partije weijde genaempt " schep hendelle " : 3 guldens

2) de bomen op een meersch genaempt " lavondel : 3 guldens

3) de bomen op een partije bosch genaempt den " hessche bos " : 4 guldens

4) de scheuten van omtrent 90 roeden bos genaempt " den hesschen bosch " alles binnen Denderwindicke gelegen : 30 guldens

5) de bomen daerop staende : 6 guldens

Samen : 46 guldens


IV. PATRIMOINE GOEDEN VAN DE OVERLEDENE

1) 1,5 dw. op - onleesbaar - , oost Cornelis Roosen , suyt den rewech

2) 1 dw. op Brugsken , suyt sheeren Vander Noot , oost de " ghemeenen put "

3) schooflant op Dashaege groot 272 ( of 282 ) roeden , oost Cornelis Roosen , suyt de straete

4) 3 dw. op Dashaege , oost Jan Van Brueseghem , west de straete

5) 1 dw.op de Grooten Lietersberch , oost Joos Pleck en west den Schepherder ( red. : dit toponiem wordt op verschillende manier geschreven )

6) 1 dw. op de Boschweyde , west de straete , noort den cloosterbosch

7) omtrent 2 dw. op Huchtersvelt , noort de Lavondelmeersch , west Jan Crispeels

8) 1/2 bunder op selve velt , noort den Lavondel , oost het cappelrijegoet van Nieunove ( lees : Nieuwenhove )

9) 130 roeden weyde in de Lavondel lancx de beke en Gillis De Ro

10) 60 roeden meersch in de Sluysenmeersch , oost den Heere Vander Noot , noort en west het Brucxken

11) 2 dw. weyde genaempt " den schephessel " , suyt den Grooten Lietersberch en Gillis De Ro

12) partije bosch genaempt " . . . . " groot 90 roeden , oost Gillis De Ro , noort de Peyenbeek


V. DE CONQUESTEN

1) omtrent 5 bunder lant , dit voor een rente van 40 guldens sjaers dus hier voor memorie

2) partije lant groot 2 dw. genaempt " den Schoenlapper " , teghen Guilliam Van . . ( Heddeghem ? red. ) , 2 syden sheeren strate


DE COMMEREN

1) schuld aan Joos Van Snick en de weduwe Gillis De Ro van 12 guldens sjaers over 3 jaar : 306 guldens , doch  1,5 jaar kwijtgescholden wegens de " GEDUERIGHE OORLOGHEN IN DESE QUARTIEREN " : 18 guldens

2) aen Jan Van Varenberch meier een rente van 9 guldens in een rente van 3 pond groote vlaems " BENEFFENS JAN BUYDENS " , over 6 jaer : 54 guldens

3) aen dezelfde meier een rente van 6 guldens over 4 jaer : 24 guldens

4) een rente aen de kercke van Denderwindicke op hun hofstede " DEN AERSCHOT " beneffens Jan Buydens , dit moet nog verdeeld worden " volgens proportie " , dus hier memorie

5) aen deselve kercke over pacht is 8 guldens , hiervan de helft : 4 guldens

6) aen Armen van Neygen over achterstel van pacht over 4 jaar , hiervan 1 jaar " quytgeschelt " dus ipv. 12 guldens hier : 9 guldens

7) aen Guilliam Van Heddeghem over 2 jaar pacht , hiervan de helft van 8 guldens : 4 guldens

8) aen Jan Baptiste Lemmens over pacht : 4 guldens 4 stuivers

9) item de voorste Lemmens over settingen : 5 guldens

10) aen Gillis N. van smee : 6 guldens ( bedoelde men smedewerk ? red. )

11) aen N. Cotteau ( vermoedelijk Pr. Courteaux alias Cotteau ) over selve over verdienden arbeijt : 4 guldens

12) het loon van de knecht " over synen verdienden arbeyt " : 15 guldens

13) loon van de dienstmaerte Barbele : 4 guldens

14) aen Stoffel Vanden Haute over verdienden arbeyt : 4 guldens

15) schult aen Gillis Buydens tot Neygen : 5 guldens

16) over " coeygelt " ende " maelgelt " aen Jan Herremans ( deze naam doorstreept , erboven Jan Beirens ) : 2 guldens 1 stuiver

17) aen Jan Herremans over " coeygelt " : 12 guldens

18) " over solder huere " aen Jan Van Varenberch tot Ninove : 6 guldens

19) aen de gareelmaecker De Middeleer over een seel draeyen : 3 guldens 10 stuivers

20) aen advocaet N. en procureur N. over salarissen : 7 guldens

TOTAAL COMMEREN : 195 guldens 15 stuivers


AENGAENDE DE HUYSINGEN

Ende raeckende de huysinghen en het pachthof binnen dese prochie van Denderwindicke genaempt " DEN AERSSCHOT " waarop rente van 40 guldens , zie artickel van de conquesten , is te weten dat :

" TSELVE HUYS ENDE HOF IN DECEMBER 1690 DOOR FRANSSCHEN TOTALITAIR AFGEBRANT GHEWEEST IS " en dat de houderigghe " UYT DE RUINE DAEROP HEEFT DOEN HERMAECKEN EEN CAMERE "

tot costen van den ghemeenen sterfhuyse

en de houderigge zal betalen de settingen van de jaren 1689 - 1691 en aan Vincent Van Heghe van de subsidie van 1690 en 1691

Rand : De houderigghe heeft een camer opgericht op de verbrande hofstede en zal hiervan rekenschap geven voor de staat van goed


GEDAEN OP 16.02.1692

Present : Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1692

Pieter De Groote heere vander Reijst 1692

Joos Van Heghe 1692


Op 10.06.1693 is gecompareert de houderigge en erkent een schuld van 6 guldens sjaers met verloop van 6 jaar aen Catherine Buydens haere sustere over den uytcoop over haer paert ende deel in den Aersschot

( opnieuw vermelding van de zogenaamde " FRANSCHE BRANT " bij het beschrijven van den Aerschot )

Present : idem als boven , jaartal 1693