STAAT VAN GOED bij overlijden van Pieter Maes , houderigge is Barbara De Beys


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Pieter Maes overleden in de maent juli 1628 , 6 kinderen

1) Jan
2) Adriaenken
3) Cathelijne
4) Thomas
5) Anneken
6) Gillis

De staat van goed werd opgemaakt op 23.04.1642

De staat werd opgesteld door Cornelis De Vleeschauwer wagenmaker en Peeter Van Belle timmerman en verder Franchoys De Roy in huwelyck gehadt hebbende Adriaenken Maes en Pieter Vande Gehuchte x Anneken Maes


DE MEUBELE GOEDEN

1) 2 coeijen : 36 R
2) een jaerlinck calf : 12 R
3) een jonck calf : 6 R

4) de kisten , bed enz.

- ketel : 4,5 R
- een andere ketel : 24 S

5) de slaaplakens , huisraad

- 4 paar slaeppelakens : 9,5 R
- prondeling van lijnwaert : 3 R
- grau mande met cleerbostel : 6 S
- pont wercken gaeren : 12 S

- tafel : 2 R 8 S
- sittebanck ( zitbank ) : 20 S
- spinnewiel met haspen : 7 S
- de stoelen : 8 S
- botervat : 10 S
- 2 eyseren potten : 30 S
- 2 tinnen schotels : 24 S

- 9 melckteijlen met ander pottekens en borrekanne en ander aerdewerck : 20S
- een rooster , aenstecker , brandereel : 16 S

- beyl , haemes en eyseren gaffel : 12 S

- moille : 6 S

6) de vruchten :

- 9 pont vlas : 24 S
- 16 tienlingen cooren : 10 R
- 1 tienlinck haver : 26 S
- omtrent 100 stroo : 3 R
- een kerre hoij : 6 R
- een kerre tommaert : 4 R

7) het mes ligghende in den hof : 36 S

8) de boomen
- een opgaende eecxken en een kerselaer staende in de behuysde hofstede : 10 R
- 5 habbeelen staende aen de weijde genaempt " den Tuysscher " : 30 R
- 2 opgaende eecken staende in de Bisselbosch : 22 R

Som van de kateijlen : 200 R 16 SJan Maes fs. Pieters daar moeder af is Barbara De Beys is overleden in Denderwindeke op - geen datum -

Aan deze zoon kwam toe in de staat van goed :

- 32 R 10,5 S over de meubele goedingen

- zijn deel in de patrimoine goedingen van wijlen zijn vader bedroeg : 131 R 6,5 S

- zijn deel in de conquesten en is over 1/6de van de helft van het bedrag van 791 R 15 S 2 O : 131 R 19 S 1 oort

Alles samen : 295 R 17 S 1 Oort

Dit zijn de schulden van Jan Maes fs. Pieters :

- aan Jan Van Breuseghem : 9 R 1 S
- aan Jan Coene : 20 R
- aan Bernaert Lemmens : 15 R 9 S
- aan Adriaen Cardoens : 15 R 9 S
- aan de heere van Samberghen : 14,5 R
- aan Gillis Fonteyne : 15 R 3 S 1 Oort
- aan Joos Raes : 2 R 5 S
- aan de weduwe Rennier : 10 R 1 S
- aan Pieter Vanden Hoeve : 13 R
- aan Steven Minnon : 2 R
- aan Gillis De Bus : 48 R 5 S 1 blanck
- aan Joos Van Snick : 18 R 10 S
- aan Hendrick Van Craenenbroeck : 11 R 7 S
- aan Cornelis De Coster : 36 R 11 S 5 denieren


DE HUYSINGEN

1) het woonhuys int ghehele : 96 R

2) de schure : 36 R

3) het verckenskot : 10 R

4) de camme : 108 R

Samen : 250 R


DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

1) de helft van een behuysde hofstede binnen de prochie van Denderwindeke aan de Boeckendriesch groot int geheel 1 dachwant

belast met 8 veertelen cooren aan de Armen van DW en 1 cappoen aan de heere van deze lande

elke roede is geprezen boven de last op 50 S / roede

2) de helft van een weijde te Heddenhove groot int geheel 1/2 bunder
- aan de kerckegoedern van DW
- aan het goet van de Wed. Joos Van Varenberch

belast met 3 cappoenen aen de heere pastoor en geprezen boven de last op 54 S / roede

3) de helft van 3 lijnen schooflant op Heddenhoveveldeken
- een sijde Jan Buydens erve
- ander sijde het Cruysvelt

belast met 4/3de veertels coorens aan de Armen van DW en geprezen op 15 S / roede

4) de helft van 3 lijnen schooflant opt selve velt
- deen sijde Gillis Vanden Broecke
- ander sijde het gasthuysgoet van Neyghen

geprezen op 18 S / roede

5) de helft van 25 roeden opt selve velt en is thiendevrij
- oost dhoirs Joos Van Vaerenberch

geprezen op 40 S / roede

6) de helft van 10 roeden opt Boschvelt
- oost Jan Van Vrechem
- dander sijde Ingel De Blasere

belast met 1 cappoen aen den heere van desen lande en met een rente van 3 R sjaers

geprezen op 30 S / roede

7) de helft van 5 lijnen opt Schoonvelt
- Ingel De Blaser
- dander sijde Gillis Buydens

belast met 1 cappoen aan de heere en ook verbonden met dezelfde rente van 3 R sjaars aan de Heilige Geest van Gent

geprezen op 25 S / roede

8) de helft van 50 roeden meersch in de Lavondel
- deen sijde dhoirs Joos Van Varenberch
- dander sijde Anthoon Vander Eeckt

geprezen op 50 S / roede

9) de helft van 50 roeden lant opt Kerckvelt
- oost Jan De Vuyst
- dander sijde clooster van Vicoigne

geprezen op 18 S / roede

De patrimoine erfgrond komt aldus tot : 788 R

CONQUESTEN

1) De helft van alle voorgaende partijen zijn gedurende het huwelijk geconquesteert

2) 1 dw. lant genaempt " den Cleynen Bisselbosch "
- tegen de Grooten Bisselbosch
- dander sijde Heddenhoveveldeken

belast met veertel haver aan de pastoor en geprezen op 45 S / roede

3) 3 lijnen Xvrij lant op Cleijn Boeckeveldeken
- een syde de kets
- ander syde Jan Matthijs

geprezen op 45 S / roede

4) 3 lijnen lants opt selve velt en ook Xvrij
- een syde Jan Matthijs

geprezen op 48 S / roede

5) 150 roeden lant opt Windickvelt
- tegen Curengoet van Meerbeke
- ander sijde de straete

geprezen op 40 S / roede

6) 3 lijnen schooflant opt selve velt
- Gillis Mignon lochtinck
- dander eynde de Armen van Nuwenhove

geprezen op 20 S / roede

7) 150 roeden Xlant opt selve velt
- tegen de groenen wech
- dander syde en eynde Jan Ondermercx

geprezen op 30 S / roede

8) 50 roeden Xlant opt selve velt
- dhoirs Martijncken Vierendeels erve
- dander syde de kerckengoederen van Liefferinghen

geprezen op 30 S / roede

9) 116 roeden Xlant op de Cortenbosch
- aen de straete
- dander syde den groenen wech

belast met " een vette hinne " aen den heere van desen lande en geprezen boven de last op 18 S / roede

10) 1/2 dagwant schooflant opt Heddenhoveveldeken
- tegen den Tuysscher
- dander sijde Jan Buydens

belast met viertel haver aen den heere van Vrechem ( lees : Mr. Jan Boote en later Vander Noot , red. )

geprezen boven de last op 18 S / roede


DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE

1) een rente van 3 R verachterd van 12 jaar : 36 R

2) aan den heere over heerlijke rente : 4 R

3) aan den heer pastoor over rente : 3 R 9 S

4) aan Guilliam Cools over reste van settingen : 3 R

5) aan de meier over settingen : 7 R

6) aan Jan Van Vrechem over reste van labeur : 2 R

7) aan Anthoon Vander Eeckt over reste van labeur : 30 S

8) aan Pieter Vande Gehuchte over geleend geld : 2 R

9) aan Aert Cools over reste van labeur : 20 S

Som van schulden : 59 R 19 S


Gedaan op 23.04.1642

Present : de baljuw , Mr. Pieter Minne en Gillis Buydens schepenen , Gillis Maes en Pr. Vande Gehuchte

Nota :

de houderigge heeft verklaard dat haar overleden zoon Jan Maes op zijn kindsgedeelte heeft gelicht een rente van 18 R sjaarsin proffijte van N. De Vlaeminck en nog veel andere goeeden heft vercocht daer van hij de penningen heeft geprofiteert