Tracker

STAAT EN INVENTARIS BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JOANNA VAN VARENBERCH pachteresse overleden op 11.06.1671 


Joanna Van Varenberch overleden op 11.06.1671 ( is vermeld in de parochieregisters , zie aldaar )

Houder van het sterfhuis : Jan Lemmens fs. Bernaerdts

Vier kinderen te weten :

1) Martina Lemmens houdt den 6de  januari van jaere 1672 naercomende 21 jaar

2) Anna Lemmens oud 19 jaar den 26ste juli naercomend van jaere 1672

3) Maria Lemmens oud 16 jaar van de 08.09.1671

4) Jan Baptiste oud den 19de november naestcommende 13 jaar

Voogden :

Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts over de vaderlijke zijde

Adam Schoonjans over de moederlijke zijde


MEUBILAIRE GOEDINGHEN

Ten eerste de bestiaelen

1) een bruyn ruyn peerdt oud 10,5 jaar met het harnas : 48 guldens

2) een swerte merrie peeerde met het harnas oud 6,5 jaar : 78 guldens

3) een swert merrieveulen oud 1,5 jaar : 46 guldens

4) 4 coeijen tsamen : 80 guldens

5) eenen hosse ( red. : een os ) oudt 2,5 jaar : 20 guldens

6) een osse en een veersse calf oudt 1,5 jaar : 20 guldens

7) een calf van desen jaere oudt omtrent 5 maenden : 6 guldens

8) 2 soggen met 4 viggens en 2 alfelingen ( red. : lees als een halveling ) : 42 guldens

9) 13 hinnen met den haen en de kieckens : 9 guldens


Dan de kledij e.a

10) een gaerdderobbe met een hoetsse : 24 guldens

11) 2 kisten : 7 guldens

12) 9 stoelen 2 bancken , 2 tafels en vleesblocken : 8 guldens 10 stuivers

13) 13 tinnen schotelen , 10 taeyllooren , 2 sautvaten , een canneken , een tinne pot , een waterpan en 5 tinnen lepels : 24 guldens

14) 2 ketels , 2 vierketelkens , 2 suippepannen , een vispan , 2 roosters , een grepke , 4 eisere pannen , 2 huskens , 2 potheffen , 2 tangen ende een viersippe : 15 guldens 10 stuivers

15) 3 haelen , 3 licghmaeten , 1 waffeleyser met jet anggeneyser , 3 streyckeysers , 1 eyseren sper , 3 eyser potten met de decksels , 1 metaele candelaer , 1 lanterne , 1 rasp , 1 schrefmes ( ? ) , 3 moeyllecrabbers
       en moeylle met plackspaen en traweel : 21 guldens

16) 1 botervat , 2 wascuypen , 2 vleeschcuypen , 1 borrevat , 2 scherrewedders , 2 botercuijpen , 3 melckeemers , 2 sencuypen , 3 slachschotels , 7 houte schotels is houten taeyllooren , 4 dranckcuypen , 4 ondervaten ,
       een melck seije , 3 eetschotels , 15 eedtlepels , 2 pollepels : 18 guldens 6 schellingen

17) een deel potten , 2 cleermannen , 2 traeylle mannen , 2 naeymannen , 1 perdemanne , 2 wannen , 2 vloghels , 2 veertels , 1 seft , 4 spauwielen met de toebehoorten , 1 keve : 10 guldens 15 schellingen

18) 21 tonnen 3 half tonnen , 1 watereemer , eenen bierboom tsamen gepresen op : 25 guldens 15 stuivers

19) 2 beylen , 2 amessen , 2 sneymessen , 1 aweel , 4 beetels , een goijesse ( ? ) , 2 egghers , 2 braecken , een dreveler ( ? ) , 4 eijsere wegghen en 2 speijckelbooren , 3 uysels , 4 eysere hamers , een
       booghsaeghe , 2 duylsippen , 2 rechte sippen , 1 grepe , 1 gaffel , 3 mesaecken met een deel houdt eijser tsamen 18 guldens 10 stuivers

20) 3 corfven 3 tempsten , 2 clifhamers , 2 cleyn houten hamers , een haergetauwe , 2 seyssens , 3 pikken , op 4 guldens 14 stuivers

21) een deel verckensvleesch en rentvleesch met een cuype boter : 18 guldens 12 stuivers

22) een reppe , een paer deckleeren , een muysevalle en leywaerte saecken , een cnappe , tsamen 5 guldens 10 stuivers

23) 3 pluyme beddenen met de toebehoorten , 2 cafbeddenen tsamen tot 50 guldens

24) een deel geswinghelt vlas en een deel gaeren tsamen 22 guldens 10 stuivers

25) 2 veertelen ajuijn en 2 veertelen appelen : 10 stuivers

26) 13 serveeten 4 ammelaeckens 2 oudt cleederen 11 paer slapelackens , 3 paer flauwynen , 6 paer neusdoecken samen 42 guldens

27) voor de cleederen van de overledene sonder noch 3 rocken die zij heeft gejont en gegeven aen Anna en Marye Lemmens haer dochters compt alhier noch voor de reste : 8 guldens

28) eenen waeghen , een kerre , een ploeghe egde , twee stutkeren , 2 eghachken met het arrenas , 2 veters tsamen : 44 guldens 10 stuivers

29) noch een deel dorsse ende beddere ( ? et ? ) ende noch een deel ander gesaechde houten tsamen : 6 guldens

30) 19 hoopen fasseel tot 2 guldens 8 stuivers den hoop : 45 guldens 12 stuivers

31) 200 drooghe mudtsaerts tot 6 guldens de 100 is 12 guldens

32) een partije kersselinghe ende noch ander brandthout : 12 guldens

33) 4 bundelen latten 2 bundelen deckroeden , een merghelback met noch eenen quaden stortkerreback : 4 guldens

34) vier leeren , een berrie met eenen hoppe boor : 6 guldens

35) alle de opgaende boomen staende allomme op de goederen van het sterfhhuys alle gepresen die boven greps dick zyn , prysye gedaen door Jacobus Cools : 336 guldens 3 stuivers

36) Item voor den trunck ende rasphoudt staeynde allomme op de goeden : 223 guldens

37) Item 1760 hopstaecken met noch een deel ander perssen en quade hopstaecken tsamen gepresen op 4 guldens de 100 is : 70 guldens

38) het woonhuys daer den overledenene uijt gestorven is met camere , stallinghen , verckenskot , houdtstael , crebben , esteliers , bierstellen , melckrecken met alle andere appendenten : 878 guldens 11 stuivers

39) de oude schuere met het waeghenhuys staende in den westen van voorn. hove teghen den voorst. houdtstael : 105 guldens 5 stuivers

40) de nieuwe schuere met de coestael , verckenskoten ende alle andere appendenties : 214 guldens 8 stuivers

41) item noch eenen ast " oock geextimeert als oft des selve ter aerde waer ligghende naer costuijme gelyck den voorgaende huijsinghen : 51 guldens

42) den hoven met het honekot ( lees : de oven en het hondenkot ) : 3 guldens 10 stuivers

43) 2 draeyboomen , een ecken , 4 blockstichels staende alomme de goderen : 8 guldens

44) 6 dw. haever a 15 guldens / dw. : 60 guldens ( de schepenklerk schreef in werkelijkheid 40 ! )

45) 13,5 dw. cooren a 18 guldens / dw. : 261 guldens

46) 8,6 dw. terwe a 30 guldens / dw. : 258 guldens

47) 1,5 dw. soeckerloen : 48 guldens

48) 170 roeden erwten : 28 guldens

49) 1 dw. somervietssen :  7 guldens 4 stuivers

50) alle het hoije : 45 guldens 5 stuivers

51) den tommaert : 9 guldens

52) 1200 pont hoppe geprezen op 6 guldens de 1400 is 72 guldens

53) eenen gouden rinck : 6 guldens

54) twee echels met swingbert : 2,5 guldens

55) een teeckeijser , 1 branteleer , een tuysscher met een deel eerden teellen en eerde potte : 3 guldens

56) een deel ronssche boonen met een wegherije 5 ecken : 3 guldens

Samen 3080 guldens 1 st. 1 ort


ARTIKEL VAN MILLERATIE VAN LABEUR  KERVEN  ( ? ) MERGHELEN GRACHT ENDE MESVETTE

1) 13,5 dachwant gemest in de braecke van jeghenwoordighe jaere 1671 , gepresen jeder dachw. met laeden spreeden ende voeren tot 10 guldens : 135 guldens

2) Item de beternisse van 8 dw. gemergelt met baghaert gepresen jeder dachw. op 9 guldens met laeden spreeden ende voeren bedragende ter somme van 72 guldens daer op gekort 2 jaeren slete van 9 jaeren
     gelyck tselve naer costuyme ende usantie ( lees : usance ) desen lande is alle jaeren een gulden en dus : 56 guldens

3) 2 dw. gemergelt met blommergel gepresen met laeden spreeden ende voeren op 4 guldens 10 stuivers jeder dw. midts de selve maer half so vele arbeyt en kost als de voergaende bed. de voorste 2 dw. 10 guldens
     daer op gecort oock 2 jaeren slete van 9 jaeren : 7 guldens

4) 2 dw. 25 roeden gebaggaert als voeren bedraagt 20 guldens 4 stuivers daerop gekort een jaer slete is 2 guldens 6 stuivers dus : 19 guldens 19 stuivers

5) 1 dw. gebaggaert het welck jegenwordich braecke ligt waer inne noch geene slete en is : 9 guldens

6) de beternisse van de grachten in de Cuypersmeersch competerende D' Peeter De Groote : 8 guldens

7) het labeur gedaen in de braecke van desen jegenwordighe jaere 1674 tot 28 dw. 33 roeden jeder dw. gerekent tot 35 stuivers jeder voore bedraghende elck dw. 5 guldens 5 stuivers gelabeurd wesende met
    3 vooren compt : 148 guldens 15 stuivers


LOS BLAD IN DE KWARTIERSTAAT

Memorie dat de weesen noch moeten trecken hun 6de paert van 1 dw. en omtrent 20 roeden schooflant het welck Jan Pleck ten houwelyck gehadt ende alsnoch ten sterfhuyse van Joos Van Vaerenberch ende
Anna Vander Stricht saligher memorie niet en is vercavelt nochte verdeelt geweest midts den selven Pleck tselve lant hadde vercocht aen Joos Van Vreckem voor 7 guldens sjaers in rente quitbaer den penninck 16 ,

- - - - , voor memorie


HIER NAER VOLGHENDE DE GECONQUESTEERDE GOEDEREN TSAMEN STAENDE HOUWELYCK GECOCHT VAN NAERVOLGHENDE PERSONEN SOO HIER NAER VOLGHT

( Red. : 17 artikels ! )

Marge : den helft competeert van de proprieteijt competeert de weesen en dander helft den houder

1) by coope van Adam Schoonjans 110 roeden tiendelant op den Varenberch
               - oost de behuysde stede daer den overledene gestorven is
               - suyt den Varenberchmeersch
               - noort de straete
               - west de naervolghende partije

2) noch 67,5 roeden tiendelant vercreghen by coope van Joos Vanden Broecke
                - west de behuysde stede van Jan Persoons
                - oost de voorste partije
                - suyt den voorste Varenberchmeersch
                - noort den keijts

3) noch een partije meersch wesende nu bos groot omtrent 1,5 dw. vercreghen by coope van Marie Buydens geleghen in de Cuypers
                 - het Neygenvelt
                 - Tuchtersvelt
                 - eender eynde het weese goet
                 - ander eynde den Rinckelinckmeersch

     daer af is 1 dw. belast aen heere van desen lande met 1 cappoen 1/3de cappoen en 16 denieren

4) 1 dw. 71 roeden vercreghen by coope van Gillis Van Varenberch meyer geleghen opt Schoonvelt
                 - oost het weesengoet
                 - suyt den Vyvermeersch
                 - west het weesengoet van Cornelis Van Varenberch
                 - noort Jan Van Vreckem
                 - oost het keckengoet en Armengoet deser prochie

5) 74 roeden meersch wesende nu bos vercreghen by coope van Jan Vanden Broecke in de Kessenbekemeersch
                 - 2 syden het Neygenvelt
                 - een eynde myn selfs ander erfve
                 - met anderen eynde de naervolghende partije

6) 150 roeden meersch wesende nu bos ende wijmenier vercreghen by coope van D' Pr. De Groote
                 - oost de voors. partije
                 - met 3 seyden het Neyghenvel

7) 25 roeden thiendelant vercreghen by coope van Jan De Coster fs. Jans opt Neygenvelt
                 - oost de Fosseyt
                 - suyt het kerckengoet deser prochie
                 -  west en noort de Wed. Gillis Van Vaerenberch

8) 150 roeden tiendelant op Schoonvelt in den Jonghenhoudt
                  - 2 syden dhoirs Adriaen Vanden Broecke
                  - west Adriaen Cobbaert
                  - oost het Bogaertvelt

      by coope vercreghen van Marie Buydens

9) 1dw. 80 roeden meersch in de Grooten en Cleyen Lavonder
                    - oost cloostergoet Vicoigne en dhoirs Livinus De Meij
                    - west Pr. Buydens
                    - noort ende suyt het cloostergoet en het Tuchtersvelt

      vercreghen by coope van decrete ten versoecke van St. Van Waesberghe tot laste van dhoirs Merten De Clippel daer van is 37 roeden belast aen de cure met ... niks ingevult ----

10) 205 roeden tiendelant op Schoonvelt wesende nu een besloten block
                    - noort het Bosvelt
                    - oost het voorste Schoonvelt
                    - suyt de behuysde stede van Joos Vanden Broecke en dhoirs Pr. De Blaeser
                    - west den keijts ofte losgat van het voorste Bosvelt ende Steenberch

       vercreghen by coope van Pr. Vander Eeckt en Cornelis Wasteels

11) 12 roeden tiendelant int voorste block
                     - een eynde de voorste partije
                     - ander eynde den voorste keijts
                     - 2 syden het Weese goet van voorste Pieter De Blaeser

          vercreghen by coope van Pieter Van Belle

12) 106 roeden tiendelant op Bosvelt
                      - oost diversche persoonen
                      - suyt  Merten Buydens
                      - west Weduwe Gillis Van Varenberch
                      - noort dhoirs Vander Plancken

          vercreghen by decrete ten versoecke van Jovre. Pieternelle Thienpont tot laste van Joos Van Vrechem fs. Symons

13) 1 dw, en ... roeden tiendelants op Bosvelt
                      - oost het gescheede van Meerbeke
                      - suyt armengoet deser prochie
                      - west dhoirs Cornelis De Blaeser
                      - noort dhoirs Vander Eeckt

          oock vercreghen van voorste Van Vrechem belast aen de heere van desen land met 6 denieren

14) 1 dw. ... roeden tiendelant op Boschvelt oock ghecocht by decrete ten versoecke van voorste Pieternelle Thienpont oock toebehoort hebbende de voorste Van Vrechem
                       - oost de Groote Stelte
                       - suyt en west Guilliam Buydens
                       - noort Pr. De Coster

          belast aen den heere van desen lande met 1 cappoen 1 vierendeel cappoens 2 schellingen 3 denieren parisis

15) 1 dw. 26 roeden meersch te Nedersteenhout
                        - met 2 syden de keyts
                        - suyt Nicolaes Vrancxs erve
                        - west den Vettemeersch
                       
           vercreghen by coope van Jan De Sagher fs. Stevens         ( red.  zie artikel 702. van landboek van Denderwindeke bij de pachter Niclaes Vrancx )

16) 2 dw. tiendelant binnen de prochie van Meerbeke op Bogaertvelt
                          - noort het Armengoet van voorste Meerbeke
                          - oost dhoirs Walckiers
                          - suyt Jooris Van Snick
                           - West het Jonghenhoudt ende Bosvelt wesende het gescheede van Denderwindicke en het voorste Meerbecke

          vercreghen by coope van Jacques en Joos De Rauwe en Pr. De Mol

17) 1 dw. 16,5 roeden op Bogaertvelt
                          - oost het Prebendegoet van tvoerste Meerbeke
                          - suyt ende west dhoirs Walckiers
                          - noort de weduwe Adam De Naeijer

              vercreghen by coope van de voorste personen


DE PATERMOINE GOEDINGEN VAN OVERLEDENE OP HAER VERSTORVEN VAN WYLEN JOOS VAN VARENBERCH ENDE ANNA VANDER STRICT SALIGHER VOLGENS DE CAVELINGHE
GEDAEN OP DE 18.05.1651 PRESENT MR. PHILIPS DE DYN GESWOREN LANDTMETER DIE DE SELVE PARTYEN HEEFT GEMETEN ENDE GROOT BEVONDEN GELYCK DE SELVE HIER NAER STAEN
UYTGETROCKEN

Hierna 6 percelen :

1) Den doorgaenden helft van de hofstede  ( " de Varenberch " )
                    -  O. en N. de straete
                    - W. den cavel te lothe gevallen Adam Schoonjans
                    - suyt den Varenberchmeersch te lothe gevallen Gillis Van Vaerenberch

      op welcke partye lants nu jegenwoordich staet alle de voers. huysinghen is groot over de helft : 110,5 roeden

2) den helft van den Haessenbroeck meersch
                  - O. tgoet van Beaupre
                  - W. den Cavel B 
                  - N. de Steenberch

    en is belast met 2 Innen en half aen Wed. Joos De Groote nu aan Roelant De Bonte en den Heere van Steenhout groot 135 roeden en is 189 guldens 13 stuivers

3) de helft van een stuck thiendelant opt Schoonvelt
                   - O. en W. den Cavel D
                   - met den eynde aen den Vyvermeersch
                  
    en is belast aen den Heere van Wedergrate op een half dw. met 3 denieren groot 171 roeden aan 30 stuivers de roede : 256 guldens 10 stuivers

4)  90 roeden thiendelant opt Schoonvelt
                   - W. dhoirs Jan Van Vreckem
                   - N. dhoirs Pr. De Maye  ( red. : De Mey )
                   - S. kerckengoet van Denderwindeke

5) de helft van de Cuypersmeersch wesende nu bos
                   - noorteynde ende suyt de hoirs en de weduwe Gillis Van Varenberch
                   - O. het Neygenvelt
                   - W. het Huchtersvelt
                   - N. de weduwe Nicolaes De Ro

      groot 1 dw. 4 roeden 15 voeten en is belast aen den Heere van Wedergrate int geheele neffens de voorst Weduwe en hoirs van Gillis Van Varenberfch met 2 cappoenen en 2 deelen cappoens , 2 stuivers en
      8 denieren daer dit artikel moet dooghen de 2 deelen van 15 en de reste moet dooghen de voorste weduwe en hoirs Varenberch compt alhier in dit artikel voor 1 cappoen en 1 stuiver 1 denier

     : groot 104 roeden

Dit alles zonder de boomen ende schaerhout


SCHULDEN VAN BAETE TEN VOORSTE STERFHUYSE BEVONDEN

1) Pieter Sorgeloos tot Antwerpen is schuldig over reste van een acte voor de schepenen van de stede van Geraardsbergen over de koop van tarwe : 7 guldens 19 stuivers

2) Adam Schoonjans is schuldig over een opleg en mangeling van landpacht van Kerstmis 1671 boven 2 jaar : 13 guldens 13 stuivers

3) Nicolaes Vrancs is schuldig over een meerspacht tot Kerstavond 1671 : 7 guldens 10 stuivers

4) Adriaen Van Bruesegem nu zijne hoirs over coop van wit leywaett 2 guldens 14 schellingen maer zyn insolvent tot noch toe : Memorie

5) Nicolaes De Saeger nu syn hoirs over verschoten gelde : memorie

6) De Wed. en dhoirs van Jr. Philips Danins zijn schuldich over verschoten gelde tot 30 guldens en omtrent 15 voeren mes ( lees : mest ) maer is daer van geen betaelen tot noch toe te becommen
     alhier voor memorie

7) De Wed. Pr. Vander Eecken is schuldich over de coop van een vigghe : 33 stuivers

8) dhoirs van den Heere van Zamberghen zyn schuldich over reste van setting ommegestelt op den lesten 9bris 1653 en op den 13de april 1654 a acht guldens het bunder : 28 guldens 16 stuivers 1 oord

9) Pr. Straetman tot Pamel is schuldich over pacht van eene wijmenier tot Kerstavond 1671 : 5 guldens 10 stuivers

10) de naervolgende persoonen syn schuldich over reste van de settingen ommegestelt den 22ste april 1662 a 6 guldens 10 stuivers het bunder en is hiet nog achtergebleven : 65 guldens 1 stuiver
       ( nota bene : de personen in kwestie zijn niet vermeld )


SCHULDEN ENDE COMMEREN TEN VOORN. STERFHUYSE BEVONDEN ENDE EERST VAN DE LOSRENTEN DAER MEDE DE GOEDEREN BELAST SYN1)&

1) de sauteroosen van Brussel ( lees : de kartuizers ) het 1/6de paert van rente van 12 guldens sjaers die het sterfhuys schuldich is neffens dhoirs Joos Van Vaerenberch en Anna Vander Stricht 
   
    met 3 jaar verloop : 6 guldens

2) aen de costerije van Neygen het 1/6de van een rente van 6 guldens ( schuldigh neffens de andere hoirs Van Vaerenberch ) : half jaar verloop : 10 stuivers

3) aen Adriaen Seghers een rente van 10 guldens sjaers , over 2 jaar verloop : 20 guldens

4) aen het grausustershuys der stede van Nienove een rente van 6 guldens , verloop van 2,5 jaar : 15 guldens

5) aen weduwe Gillis Van Vaerenberch een rente van 8 guldens 10 stuivers , verkoop over 2 jaar waeraf reeds 5 guldens is betaald : 12 guldens

6) aen Jan Van Vaerenberch meier van rente van 4 guldens , over 5 jaar verloop : 20 guldens

7) aen de selven rente van 6 guldens , verloop tot mei 1671 : 2 guldens 15 stuivers 1 oort

8) Wed. D' Joos De Groote over rente van 6 guldens , verloop van 2 jaar waeraf es betaelt 2 guldens 4 stuivers : 9 guldens 16 stuivers


ZETTINGEN

1) aan Jan Baptiste Lemmens over reste van settingen innegestelt den 1ste juni 1670 a 9 guldens het bunder : 37 guldens

2) aan Jan Van Heghe en Guilliam Buydens over reste van settinge ommegestelt op den 24.11.1670 aan 4 guldens het bunder : 12 guldens

3) aan Jan Van Snick over reste van settinge ommegestelt den 5de juni 1671 a 2 guldens 16 stuivers het bunder : 32 guldens 2 stuivers

4) de settinge van desen jaere : memorie


PACHT


1) aan Jan Plecke over reste van pachte verschenen kerstavont 1670 : 13 guldens

2) aen de Wed. Joos Roosen over reste van meerschpacht verschenen kerstavont 1670 : 7 guldens 10 stuivers

3) aen de abdije van Vicoigne over lant en thiende pacht dleste commende te verschynen kerstavont 1671 boven 51 guldens 17 stuivers over de pacht van thiende van jegenwoordigen jaere 1671 de welcke
     hiervoeren voor geene baete en is gebrocht soo en wordt alhier daer van noch commere noch baete gerekent daer alleenelyck den landt ende meerschpacht en de thienden ende pacht van het jaert 1669 en
     het resterende deel van het jaer 1670 het welck bedraegt noch : 136 guldens ..

4) aen dhoirs Lievinus De Meye over lant en meerschpacht tot Kerstavont 1671 : 43 guldens 10 stuivers

5) aen Jan De Naeyer over meerschpacht tot Kersavont 1671 : 8 guldens

6) aen kercke en Armen van Pollaer over lant ende meerschpacht , memorie  ( marge : den houder sal hier van belooft hebben te doen )

7) den capellaen van Neygen tot Kersavont 1671 : 6 guldens 10 stuivers

8) de Armen van Neygen over lantpacht tot Kersavont 1671 : 8 guldens

9) de kercke van Meerbeke over lantpacht tot Kerstavont 1671 : 21 guldens 18 stuivers

10) de kercke van Denderwindicke over lantpacht tot id. : 61 guldens 17 stuivers

11) de Armen van Denderwindeke over lantpacht tot id. en 15 veertelen cooren a 10 stuivers het veertel is 7,5 guldens en in gelde 3 guldens 15 stuivers : 11 guldens 5 stuivers

12) aen Jooris Van Snick over lantpacht tot id. : 39 guldens 12 stuivers

13) den heere Baron van desen lande over lantpacht tot id. : 6 guldens

14) aen de selven over heerlycke rente tot Kersavont 1671 de cappoen gerekent tot 18 stuivers het stuck : 4 guldens 5 stuivers 1 oort

15) de heere van Steenhout over heerlycke rente tot id. : 2,5 guldens

16) Roelant de Bonte over heerlycke rente : 10 stuivers

17) aen Mr. Jan Van Heghe over gulden impost : 5 guldens

18) aen Dheer Jacob Van Leefdael over coop van houdt : 9 guldens

19) aen Jr. Pieter Collo over lantpacht tot id. : 8 guldens 10 stuivers

20) aen dheer Pr. De Groote over meerschpacht tot id. : 4 guldens

21) aen de selven over heerlycke renten tot id. : 19 stuivers

22) aen Pr. Michiels hantwercker over zynen dienst ende arbeyt : 53 guldens 8 stuivers

23) aen Pr. Walckiers tot Meerbeke over reste van settinge a 4 guldens het bunder : 10 guldens 16 stuivers

24) aen Guilliam Van Heddeghem over lantpacht tot kersavont 1671 : 36 stuivers


Totale somme van de commers is 680 guldens 5 stuivers

Totaal van de baeten : 3525 guldens 15 stuivers

Dus batig saldo van 2845 guldens 10 stuivers

Getekend : Gillis , griffier

Present : Franchois Vanden Abbeelen baillu , Christoffel De Ro Burgemeester , Jacobus Cools schepenen

Op 10.12.1671