STAAT VAN GOED na het overlijden van wijlen Jan Lemmens man van Josine De Roo anno 1638

Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Jan Lemmens

Houder : Josine De Ro

2 kinderen :

1) Elisabeth 3 jaar
2) Paesschier 10 maand

V.P. : Mathijs De Ro
VM. : Bernaert Lemmens


Haeffelycke goeden

1) 2 coyen : 45 guldens
2) 1 veerse : 12 guldens
3) 2 vixkens ( lees : viggens ) : 10 guldens
4) hoy en stroy ( hooi en stro ) : 30 guldens
5) een coetse van herten haute : 15 guldens
6) een garderobe van herten haute : 6 guldens
7) een kiste van herten haute : 5 guldens
8) een ander kiste van witten haute : 1,5 guldens
9) een bedde met huppelinck en 2 cussens : 40 guldens
10) een steenen back : 24 guldens
11) een ander bedde met een huppelinck : 9 guldens
12) 2 saergen : 9 guldens
13) een swerte casacke , een wambeys , een broeck van de overledene : 21 guldens
14) 5 paer slapelaeckens : 18 guldens
15) 10 servetten : 3 guldens
16) 3 ammelaeckens : 6 guldens
17) 4 flauweijnen : 3 guldens
18) 8 manshemdens : 9 guldens
19) een brandereel : 15 stuivers
20) een cleyn tafelken : 2 guldens
21) een schabellebanck van wit haut : 18 stuivers
22) 24 pont tin : 14 guldens
23) het geswingelt en ongeswingelt vlas : 8 guldens
24) het garen omtrent 18 pont : 10 guldens
25) een manstoel : 15 stuivers
26) 2 vrouwenstoelen , 1 kinderstoel , een wieghe : 36 stuivers
27) een ketel : 5 guldens
28) 2 ketelkens , 2 akerkens ( 2 emmertjes , red. ) , een panne ( een pan ) : 4 guldens
29) 2 eyseren pannen , 2 eyseren potten , 1 vispaen , al de steenen potten en al het eerdewerck ( aardewerk ) : 6 guldens
30) 2 heemers ( emmers ) , 1 botervat , een vierendeel vat : 2 guldens
31) een hangeneyser ( een hangijzer ) , pender ofte corf , schuppe , beylen , spinwiel en andere prondelinge ( prondeling , prondelmert : kleine rommel ) : 24 stuivers
32) een koelpot , een koelkrabber , een moille , een baeijelkiste met de buydels , een quade kiste : 8 guldens

De granen

33) 3 sacken en een veertel : 3 guldens
34) omtrent 10 veertels terf ( tarwe ) : 11 guldens
35) 4 veertels haver : 2 guldens
36) 3 veertels leijsaet : 4,5 guldens
37) 100 mutsaerts : 6 guldens
38) 7 tierlingen cooren : 10 guldens

De gewassen

39) 1 dw. groen cooren op het Hautemvelt
40) nog 1 dw. groen cooren op selve velt
41) 60 roeden met terfve besaeyt
42) 40 roeden cooren op de Swellinck

Maken samen 52 guldens

43) den eycken tronck staende op het leen : 5 guldens
44) het mest in den hove : 20 stuivers

Alles samen : 420 guldens 12 stuivers ( deze totale som is slecht leesbaar )


DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) aan Merten Thienpont over achterstel van rente van 1636 en 1637 : 18 guldens

2) aan de Wefe Gillis Lemmens over meerschpacht : 15 guldens

3) aan de kercke van Liefferinghen : 6 guldens

4) aan den heere van LvW over heerlijke rente : 3 guldens

Gedaan op 01.08.1638 door Philips D'Hanins baljuw , Pr. De Cueleneer en Gillis Buydens schepenen

Voogden zijn : Mathijs De Ro en Bernaert Lemmens


DE GRONDEN VAN ERFVE VAN DE OVERLEDENE

1) de behuysde stede met stallen , schueren , huysingen en edificien binnen DW bij de kercke groot omtrent 84 roeden

de huysingen worden verdeeld tussen het kind van Jan Lemmens x Geertruyde Stevenaerts en de kinderen van Jan Lemmens en de houderigge

Deze hofstede is belast met een rente van 30 ( ? ) guldens aan de erfgenamen Van Breuseghem
verder belast met 1/3de van 4 cappuynen en 3 vierendeelen cappuyns , het 1/3de van 3,5 veertelen tarwe , het 1/3de van 4 veertels haver mitsgaders het 1/3de van 3 schellingen ( ? )

2) 1 dw. Xlant opt Windickevelt
- Vicoignegoet
- Steven De Saeger erve
- noort de kerkwech

3) 1 dw. schooflant op het Mespelterenvelt
- noort Pieter Verckens
- zuyt Jooris De Groote
- west sheeren strate

belast met 3 rijnsguldens sjaers aen Merten Thienpont


DE GRONDEN VAN ERFVE VAN DE HOUDERIGGE

1) 60 roeden lant wesende 33ste schoof gelegen opt Hautemvelt
- oost Pieter Roosens
- west Aert Cools

2) 1 dw. Xlant opt selve velt
- oost de goeden van de heere van Vrechem
- west Pieter Vanden Broecke

3) 1 dw. en enkele roeden meersch te Prindael
- west Cornelis Roosen
- 2 sijden Ingel De Ro

HIER STOPT DESE STAAT VAN GOED


FINIS